Search result for

increased

(46 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increased-, *increased*, increas, increase
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increased longevityความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น, ความมีอายุยืนขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
increased value and excess liabilities policyกรมธรรม์มูลค่าส่วนเกิน มีความหมายเหมือนกับ excess value policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง Last Resort (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด Death Note: L Change the World (2008)
His symptoms increased in severity until Carl decided it's was time to pay us a visit.อาการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง คาร์ลตัดสินใจที่จะมาหาเรา Pathology (2008)
Since 1950, the volume of international trade has increased 20 times over.ตั้งแต่ 1950, อัตราการเติบโตของ การค้าระหว่างประเทศลมีมากกว่า 20 เท่าตัว Home (2009)
Since 1950, fishing catches have increased fivefold from 18 to 100 million metric tons a year.ตั้งแต่ 1950, การประมงเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว จาก 18 ถึง 100 ล้านเมตริกซ์ตันต่อปี Home (2009)
Plantations are growing as demand for paper has increased fivefold in 50 years.มีการปลูกมากขึ้นตาม ความต้องการกระดาษที่เพิ่มขึ้น 5 เท่าใน 50 ปี Home (2009)
Knowles says there's been increased activity in this area for several days now.โนว์เลส บอกว่า มีการทำงานมากขึ้น ในพื้นที่ตรงนี้ เมื่อไม่กี่วันมานี้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
If you switch the gear ratio, you have to change the gear grease to match the increased friction.ถ้าความเร็วสูงไป คุณจะเปลี่ยนความเร็วเกียร์ ไปพ้องกับการเพิ่มความฝืด Saw VI (2009)
Could be increased icp from a brain tumor.อาจมีICPเพิ่มมากขึ้น จากเนื้องอกในสมอง House Divided (2009)
Actually, increased icp could make sense.อันที่จริงมีICPเพิ่มมากขึ้น ไม่สมเหตุผล House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increasedAccidents have increased in number.
increasedAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
increasedBus service must be increased in frequency.
increasedDaily commodities increased in price.
increasedDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
increasedGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
increasedHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.
increasedHe demanded that his salary be increased.
increasedHe demanded that his salary should be increased right away.
increasedHe has increased his proficiency in English greatly.
increasedHer mother, Mrs Brown, increased the amount of vegetables in her diet.
increasedHer weight increased to 50 kilograms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควาก[ADV] enlarged, See also: increased, Thai definition: กว้างออกไปโตออกไปเพราะแรงดัน (ใช้เฉพาะรูและช่อง)
ต้นชนดอก[N] finance compound interest, See also: increased interest that equals the capital, Thai definition: ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนเท่าๆ กับเงินต้น, มักใช้ในทางปฏิเสธว่า ต้นไม่ชนดอก

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREASED    IH2 N K R IY1 S T
INCREASED    IH1 N K R IY2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increased    (v) (i1 n k r ii1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrbedarf {m} (an)increased demand (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]
雨障子[あましょうじ, amashouji] (n) (See 障子,油障子) shoji with an oil-treated screen (for increased water resistance) [Add to Longdo]
警備強化[けいびきょうか, keibikyouka] (n,vs) increased or beefed up security [Add to Longdo]
高尿酸血症[こうにょうさんけつしょう, kounyousanketsushou] (n) hyperuricemia (increased levels of uric acid in the blood) [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) {comp} increased demand; increasing demand [Add to Longdo]
税収増[ぜいしゅうぞう, zeishuuzou] (n) increased tax revenue; tax increases [Add to Longdo]
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation [Add to Longdo]
増益[ぞうえき, zoueki] (n,vs) increased (profit); (P) [Add to Longdo]
増額[ぞうがく, zougaku] (n,vs) increased amount; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increase \In*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Increased}; p. pr. &
   vb. n. {Increasing}.] [OE. incresen, encresen, enrescen, OF.
   encreistre, fr. L. increscere; pref. in- in + crescere to
   grow. See {Crescent}, and cf. {Decrease}.]
   [1913 Webster]
   1. To become greater or more in size, quantity, number,
    degree, value, intensity, power, authority, reputation,
    wealth; to grow; to augment; to advance; -- opposed to
    {decrease}.
    [1913 Webster]
 
       The waters increased and bare up the ark. --Gen.
                          vii. 17.
    [1913 Webster]
 
       He must increase, but I must decrease. --John iii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       The heavens forbid
       But that our loves and comforts should increase,
       Even as our days do grow!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To multiply by the production of young; to be fertile,
    fruitful, or prolific.
    [1913 Webster]
 
       Fishes are more numerous or increasing than beasts
       or birds, as appears by their numerous spawn. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) To become more nearly full; to show more of the
    surface; to wax; as, the moon increases.
    [1913 Webster]
 
   {Increasing function} (Math.), a function whose value
    increases when that of the variable increases, and
    decreases when the latter is diminished; also called a
    {monotonically increasing function}.
 
   Syn: To enlarge; extend; multiply; expand; develop; heighten;
     amplify; raise; enhance; spread; aggravate; magnify;
     augment; advance.
 
   Usage: To {Increase}, {Enlarge}, {Extend}. Enlarge implies to
      make larger or broader in size. Extend marks the
      progress of enlargement so as to have wider
      boundaries. Increase denotes enlargement by growth and
      internal vitality, as in the case of plants. A kingdom
      is enlarged by the addition of new territories; the
      mind is enlarged by knowledge. A kingdom is extended
      when its boundaries are carried to a greater distance
      from the center. A man's riches, honors, knowledge,
      etc., are increased by accessions which are made from
      time to time.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 increased \increased\ adj.
   1. made greater in size or amount or degree. Opposite of
    {decreased}. [Narrower terms: {augmented ; {exaggerated,
    hyperbolic, inflated}; {exaggerated, magnified, enlarged
    ; {raised(prenominal), inflated ]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increased
   adj 1: made greater in size or amount or degree [ant:
       {decreased}, {reduced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top