Search result for

impurs

(98 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impurs-, *impurs*, impur
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา impurs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *impurs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impure[ADJ] ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งมีมลทิน, Syn. adulterated, tainted, Ant. pure
impurity[N] ความไม่บริสุทธิ์, See also: การมีมลทิน, Syn. adulteration, Ant. purity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.
impurity(อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impureไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Impuritiesสิ่งเจือปน, สารแปลกปลอม, สารปนเปื้อน, สิ่งเจือปน, สารเจือปน [การแพทย์]
Impurityความไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I often look at it and I always wonder why does the circle coexist with such impure shapes?สวัสดีครับ อาจารย์หญิง Agora (2009)
Impure, awful, I think.อสุจิ มันเลวร้ายมาก ฉันคิดว่า Balm (2009)
- Okay, now I'm really having impure thoughts.โอเค,ชั้นกำลังมีมลทิน If I Had a Hammer (2009)
forgive these impure thoughts. Feel...โปรดอภัยให้เรา กับความคิดไร้เดียงสานี้ ที่รู้สึก... A Bright New Day (2009)
Now, if we get in our bau time machine, flash forward to now, a super cheap, hjghly addictive, and totally impure form of black tar heroin just showed up on the streets of terlingua, and the dea thinks the lugo cartel is directly responsible.ตอนนี้ถ้าเรานั่งไทม์แมชีน ย้อนกลับไปจนถึงปัจจุบัน เฮโรอีนไม่บริสุทธิ์ Rite of Passage (2010)
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์! We Bought a Zoo (2011)
He saw your bite, he said that your blood is impure.เขาเห็นรอยกันของคุณแล้วนะ เขาบอกว่าเลือดคุณมันไม่บริสุทธิ์แล้ว The Sun Also Rises (2011)
Every impure spirit, yes.ทุกวิญญาณไม่บริสุทธิ์ ใช่ซี้ Tricks and Treats (2012)
I'm just straining any impurities. God, I hope...ฉันกรองส่วนเหลือออกอยู่ พระเจ้า หวังว่า... Confaegion (2013)
I had impure thoughts, I'll admit to that.ฉันต้องยอมรับว่าตัวเองมีความคิดที่มีมลทิน Spilt Milk (2013)
Made him impure. Soiled.ทำให้เขาไม่บริสุทธิ์ พื้นดิน Catch You Later (2015)
My motivations are entirely impure.แรงจูงใจข้าเป็นเรื่องบนเตียงล้วนๆ The Gift (2015)
But his sojourn into the desert made him impure.แต่การไปเหยียบย่าง บนพื้นทะเลทรายทำให้เขาไม่บริสุทธิ์ Prayer of David (2015)
About the eating of the impure young?เกี่ยวกับการกินเด็กที่ไม่บริสุทธิ์รึเปล่า Split (2016)
What does impure even mean?แล้วไม่บริสุทธิ์คือแบบไหน Split (2016)
The impure are the untouched, the unburned, the unslain.ใครจะแตะต้องพวกบริสุทธิ์ไม่ได้ เผาก็ไม่ไหม้ ฆ่าก็ไม่ตาย Split (2016)
Unlike you, she's impure.เธอไม่เหมือนคุณ เธอเป็นสิ่งปลอม Logan (2017)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
But, if he was impure, he would die instantly and it meant we were doomed.แต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์พอ เขาจะตายทันที นั่นหมายถึง เราจะพบหายนะ Pi (1998)
Impure thoughts?เคยคิดถึงเรื่องไม่บริสุทธิ์แบบนี้บ้างมั้ย? Ladder 49 (2004)
Going in and out like this... it takes the impurities out of a girl's body.มันเข้าๆ ออกๆ แบบนี้นะ... มันเอาสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายผู้หญิงนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Like I felt that he let her go not because she was impure, but because he said that to be a king, he needs the respect of his subjects, and he can't be considered -ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ขับไล่นาง เพราะไม่เชื่อเรื่องความบริสุทธิ์หรอกนะ แต่เพราะเขาบอกว่า เมื่อเป็นกษัตริย์ ประชาชนก็ต้องศรัทธาในตัวเขา ซึ่งเขาจะได้รับการศรัทธาไม่ได้- Sita Sings the Blues (2008)
Unsuccessfully, I might add. Guess this is your lucky day, Pimparoo.- Schätze, das ist dein Glückstag, Pimpuru. 2-D Blacktop (2013)
That their impure blood ♪ Qu'un sang impur Shall irrigate our fields! ♪ Abreuve nos sillons!# Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Serial (Bad) Weddings (2014)
"The wesen heretics, or as they were known, "the Impuro,"Die Wesen-Ketzer, oder wie sie genannt wurden, die Impuro, The Grimm Who Stole Christmas (2014)
- Impuro.- Impuro. Wesenrein (2015)
- Impuro.- Impuro. Wesenrein (2015)
Impuro, impuro, impuro, impuro, impuro!Impuro, Impuro, Impuro, Impuro, Impuro! Wesenrein (2015)
What's the matter, impuro?Was ist los, Impuro? Wesenrein (2015)
Purge the Impuro, that he may be worthy of our judgment.Wasche den Impuro rein, damit er unseres Urteils würdig ist. Es ist vollbracht. Tribunal (2015)
The Maharajah of Kinpoura has our sympathy.Ich darf dem Maharadscha von Kimpura unsere aufrichtigen Sympathien versichern. Fantomas vs. Scotland Yard (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impurImpure drinking water can be a carrier of diseases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอมปน[ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[N] environmental pollution, See also: environmental impurity, Example: มลพิษทางสภาวะแวดล้อมเกิดจากความสกปรกที่มนุษย์สร้างขึ้น
ความมัวหมอง[N] blemish, See also: flaw, taint, reproach, impurity, Syn. มลทิน, ราคี, Ant. ความบริสุทธิ์, Example: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง
มล[ADJ] impure, See also: dirty, filthy, smudgy, Syn. มัวหมอง, สกปรก, Ant. สะอาด, บริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มล[N] impurity, See also: blemish, smudge, filth, stain, dirt, Syn. ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลทิน[N] flaw, See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain, Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์, ความสกปรก, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Example: เขามีมลทินในคดียักยอกทรัพย์ของบริษัท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจือ[ADJ] impure, See also: adulterated, Syn. ไม่แท้, ไม่บริสุทธิ์, Example: นักวิจัยกำลังทำการค้นคว้าว่าสารเจือประเภทนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว
อสุจิ[ADJ] impure, See also: unclean, Thai definition: ที่ไม่สะอาด, ที่ไม่บริสุทธิ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
ความไม่บริสุทธิ์[n.] (khwām mai børisut) EN: impurity   FR: impureté [f]
ความสกปรก[n.] (khwām sokkaprok) EN: dirt ; impurity ; foulness   FR: saleté [f] ; crasse [f]
ไม่บริสุทธิ์[adj.] (mai børisut) EN: impure   FR: impur
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt   FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit thāng saphāwa waētløm) EN: environmental pollution ; environmental impurity   FR: pollution de l'environnement [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion   FR: souillure [f] ; impureté [f]
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach   FR: souillure [f] ; tache [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPURE    IH2 M P Y UH1 R
IMPURITY    IH2 M P Y UH1 R AH0 T IY0
IMPURITIES    IH2 M P Y UH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impure    (j) (i1 m p y u@1 r)
impurity    (n) (i1 m p y uu1 r i t ii)
impurities    (n) (i1 m p y uu1 r i t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
濁る[にごる, nigoru] Thai: ไม่บริสุทธิ์ English: to get impure

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störstelle {f}; Verunreinigung {f}impurity [Add to Longdo]
Verunreinigung {f}impureness [Add to Longdo]
Verunreinigung {f} | Verunreinigungen {pl}impurity | impurities [Add to Longdo]
schmutzig; unrein {adj}impure [Add to Longdo]
schmutzig {adv}impurely [Add to Longdo]
unrein {adj} | unreiner | am unreinstenimpure | more impure | most impure [Add to Longdo]
unrein {adv}impurely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪血[あくち;おけつ, akuchi ; oketsu] (n) impure blood [Add to Longdo]
淫靡[いんび, inbi] (adj-na,n) impurity; obscenity [Add to Longdo]
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace [Add to Longdo]
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
古血[ふるち, furuchi] (n) impure blood [Add to Longdo]
混ざり物[まざりもの, mazarimono] (n) impurity [Add to Longdo]
混じり気[まじりけ, majirike] (n) a dash of (something); impurity; mixture [Add to Longdo]
混じり物[まじりもの, majirimono] (n) mixture; impurity; adulteration [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
清濁[せいだく, seidaku] (n) (1) good and evil; purity and impurity; (2) voiced and unvoiced consonants [Add to Longdo]
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake [Add to Longdo]
濁る[にごる, nigoru] (v5r,vi) to become muddy; to get impure; (P) [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不純物[ふじゅんぶつ, fujunbutsu] (n) foreign matter; impurities [Add to Longdo]
不純物準位[ふじゅんぶつじゅんい, fujunbutsujun'i] (n) impurity level [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
夾雑物[きょうざつぶつ, kyouzatsubutsu] (n) foreign element; impurity; admixture [Add to Longdo]
穢土[えど, edo] (exp) (1) {Buddh} (See 浄土) this impure world (as opposed to the pure land); (2) (arch) feces; faeces [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, / ] adulteration; impurities [Add to Longdo]
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, ] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] turbid; muddy; impure [Add to Longdo]
杂质[zá zhì, ㄗㄚˊ ㄓˋ, / ] impurity [Add to Longdo]
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] filthy; nasty; sordid; impure (motives) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top