Search result for

impure

(38 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impure-, *impure*
Possible hiragana form: いんぷれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impure[ADJ] ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งมีมลทิน, Syn. adulterated, tainted, Ant. pure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impureไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I often look at it and I always wonder why does the circle coexist with such impure shapes?สวัสดีครับ อาจารย์หญิง Agora (2009)
Impure, awful, I think.อสุจิ มันเลวร้ายมาก ฉันคิดว่า Balm (2009)
- Okay, now I'm really having impure thoughts.โอเค,ชั้นกำลังมีมลทิน If I Had a Hammer (2009)
forgive these impure thoughts. Feel...โปรดอภัยให้เรา กับความคิดไร้เดียงสานี้ ที่รู้สึก... A Bright New Day (2009)
Now, if we get in our bau time machine, flash forward to now, a super cheap, hjghly addictive, and totally impure form of black tar heroin just showed up on the streets of terlingua, and the dea thinks the lugo cartel is directly responsible.ตอนนี้ถ้าเรานั่งไทม์แมชีน ย้อนกลับไปจนถึงปัจจุบัน เฮโรอีนไม่บริสุทธิ์ Rite of Passage (2010)
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์! We Bought a Zoo (2011)
He saw your bite, he said that your blood is impure.เขาเห็นรอยกันของคุณแล้วนะ เขาบอกว่าเลือดคุณมันไม่บริสุทธิ์แล้ว The Sun Also Rises (2011)
Every impure spirit, yes.ทุกวิญญาณไม่บริสุทธิ์ ใช่ซี้ Tricks and Treats (2012)
I had impure thoughts, I'll admit to that.ฉันต้องยอมรับว่าตัวเองมีความคิดที่มีมลทิน Spilt Milk (2013)
Made him impure. Soiled.ทำให้เขาไม่บริสุทธิ์ พื้นดิน Catch You Later (2015)
My motivations are entirely impure.แรงจูงใจข้าเป็นเรื่องบนเตียงล้วนๆ The Gift (2015)
But his sojourn into the desert made him impure.แต่การไปเหยียบย่าง บนพื้นทะเลทรายทำให้เขาไม่บริสุทธิ์ Prayer of David (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impureImpure drinking water can be a carrier of diseases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอมปน[ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์
มล[ADJ] impure, See also: dirty, filthy, smudgy, Syn. มัวหมอง, สกปรก, Ant. สะอาด, บริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจือ[ADJ] impure, See also: adulterated, Syn. ไม่แท้, ไม่บริสุทธิ์, Example: นักวิจัยกำลังทำการค้นคว้าว่าสารเจือประเภทนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว
อสุจิ[ADJ] impure, See also: unclean, Thai definition: ที่ไม่สะอาด, ที่ไม่บริสุทธิ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่บริสุทธิ์[n.] (khwām mai børisut) EN: impurity   FR: impureté [f]
ไม่บริสุทธิ์[adj.] (mai børisut) EN: impure   FR: impur
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt   FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion   FR: souillure [f] ; impureté [f]
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPURE    IH2 M P Y UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impure    (j) (i1 m p y u@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrein {adj} | unreiner | am unreinstenimpure | more impure | most impure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪血[あくち;おけつ, akuchi ; oketsu] (n) impure blood [Add to Longdo]
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
古血[ふるち, furuchi] (n) impure blood [Add to Longdo]
濁る[にごる, nigoru] (v5r,vi) to become muddy; to get impure; (P) [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
穢土[えど, edo] (exp) (1) {Buddh} (See 浄土) this impure world (as opposed to the pure land); (2) (arch) feces; faeces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impure \Im*pure"\, v. t.
   To defile; to pollute. [Obs.] --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impure \Im*pure"\, a. [L. impurus; pref. im- not + purus pure:
   cf. F. impur. See {Pure}.]
   [1913 Webster]
   1. Not pure; not clean; dirty; foul; filthy; containing
    something which is unclean or unwholesome; mixed or
    impregnated extraneous substances; adulterated; as, impure
    water or air; impure drugs, food, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Defiled by sin or guilt; unholy; unhallowed; -- said of
    persons or things.
    [1913 Webster]
 
   3. Unchaste; lewd; unclean; obscene; as, impure language or
    ideas. "Impure desires." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. (Script.) Not purified according to the ceremonial law of
    Moses; unclean.
    [1913 Webster]
 
   5. (Language) Not accurate; not idiomatic; as, impure Latin;
    an impure style.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impure
   adj 1: combined with extraneous elements [ant: {pure}]
   2: (used of persons or behaviors) immoral or obscene; "impure
     thoughts" [ant: {pure}]
   3: having a physical or moral blemish so as to make impure
     according to dietary or ceremonial laws; "unclean meat"; "and
     the swine...is unclean to you"-Leviticus 11:3 [syn:
     {unclean}, {impure}] [ant: {clean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top