หรือคุณหมายถึง igü?
Search result for

igue

(32 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -igue-, *igue*
Possible hiragana form: いぐえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
derigueur(ดะรีเกอ') fr. จำเป็นอย่างยิ่ง
fainaigue(ฟะเนก') vi. หลบหนีงานหรือความรับผิดชอบ,หลบหนี,โกง. vt. โกง,หลอก,ลวง -fainaiguer n.
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย,ความเพลีย,งานที่ลำบาก,งานกรรมกร,งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n.,pl. ชุดใช้แรงงาน (ของทหาร) vt. เหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
fatigued(ฟะทิคดฺ') adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,

English-Thai: Nontri Dictionary
fatigue(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า
fatigue(vt) ทำให้เหนื่อย,ทำให้ล้า,ทำให้เหนื่อยใจ
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Iguess.คงงั้นมั้ง Battlefield (2012)
Iguessit does.-รวมฉันด้วยแน่ The Host (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail   FR: naviguer
ฝาย[n.] (fai) EN: dam ; weir ; dike   FR: digue [f]
ฝายน้ำล้น[n.] (fāi nām lon) EN: weir ; dike ; dam   FR: digue [f]
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーグ[, ji-gu] (n) gigue (fre [Add to Longdo]
ジッグ;ジグ[, jiggu ; jigu] (n) (1) gigue (dance) (fre [Add to Longdo]
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]
看護疲れ[かんごつかれ, kangotsukare] (n) nursing fatigue [Add to Longdo]
看病疲れ[かんびょうづかれ, kanbyoudukare] (n) nursing fatigue [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top