Search result for

hysterische

(54 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hysterische-, *hysterische*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hysterische มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hysterische*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's not the type for hysterical conversion so I'm thinking seizure.Er ist nicht der Typ für hysterische Neurosen, ich tippe auf einen Anfall. Altered States (1980)
I was a hysterical silly goose.Ich hab mich wie eine hysterische Ziege benommen. From the Life of the Marionettes (1980)
He's gonna go off and send some hysterical SOS.Er wird losgehen und ein hysterisches SOS senden. When Time Ran Out... (1980)
I tried to make him stop but Mike just got more and more hysterical and pushed me away.Ich habe versucht Mike zu stoppen, aber er wurde nur noch hysterischer. Cannibal Ferox (1981)
I've seen cases of hysteria that have raised welts, caused blindness, loss of hearing.Ich sah hysterische Anfälle, die Wunden, Blindheit und Taubheit verursacht haben. The Entity (1982)
Together, there were scenes of hysterical jealousy played close to open windows.Es gab Szenen hysterischer Eifersucht hinter offenen Fenstern. Evil Under the Sun (1982)
Those of you who renounce... this superstitious and hysterical belief, will be eligible to join the warrior elite... of the MCP.Diejenigen, die diesem hysterischen Aberglauben abschwören, dürfen der Kriegselite des MCP beitreten. TRON (1982)
Junkies and ticket conductors, hysteric grannies From the rails into my veins the screeching of the brakes So, do something!Fixer und Schaffner, hysterische alte Weiber in meinen Brustwarzen und meinen Adern das Pfeifen der Bremsen mach was, daß ich den Zug versäume mach was, daß ich den Zug versäume Dracula of Exarcheia (1983)
In the absence of any bumps, bruises, or other obvious injuries to the skull... I think we're safe in concluding that this man is suffering from... - the hysterical form of the condition.Da ich keine Beulen oder Verletzungen am Kopf sehe, können wir annehmen, dass er an der hysterischen Art leidet. Altared Steele (1983)
Could this Dan Kowalski have hung himself from the flagpole, do you think?Hier gab es einen Mord. Gibt es keine Waffe oder hysterische Zeugen? Steele Crazy After All These Years (1983)
I mean, a hysterical model, a thug on the showroom floor.Ein hysterisches Model, ein Gauner bei der Modenschau... Steele Threads (1983)
The hysterical laughter heard most frequently from schizophrenic paranoids.Ja, das hysterische Gelächter, das man meist bei schizophrenen Paranoikern hört. St. Elmo's Fire (1985)
Who on earth is that hysterical female?Por dio santo! - Wer ist diese hysterische Frau? Water (1985)
You're going to bring out this hysterical old woman, and you think that I'll break down and cry crocodile tears.Sie führen mich dieser hysterischen alten Frau vor und glauben, dass ich in Tränen ausbreche. Summit (1986)
You guys are acting like my grandmother having a conniption fit.Ihr benehmt euch wie 'ne Oma, die 'n hysterischen Anfall hat. Stand by Me (1986)
(LAUGHING HYSTERICALLY)(HYSTERISCHES LACHEN) Under the Cherry Moon (1986)
And on a local note, tragedy was narrowly averted moments ago when a sobbing woman and her two hysterical children weretalked down from a ledge on the Sears Tower.Eine Tragödie wurde verhindert... als eine schluchzende Frau und zwei hysterische Kinder... in letzter Sekunde vom Sims des Sears Towers gerettet wurden. Buck Can Do It (1987)
It's only hysterical blindness.Das ist bloß eine hysterische Blindheit. All in the Family (1988)
(hysterical laughter)(hysterisches Gelächter) A Fish Called Wanda (1988)
Don't just stand there!Sie hat einen hysterischen Anfall. Poltergeist III (1988)
This is called "Blindness Hystericus."Man nennt das "Hysterische Blindheit". See No Evil, Hear No Evil (1989)
Let. To your hysterical callKommen wir zu Ihrem hysterischen Anruf. Black Rainbow (1989)
- Kill the hysteric!- Knall sie ab, die hysterische Kuh! Nuns on the Run (1990)
Madame Pengelley did not strike me as being a hysterical woman, Hastings.Madame Pengelley wirkte auf mich nicht wie eine hysterische Frau, Hastings. The Cornish Mystery (1990)
(hysterical screaming)(hysterische Schreie) Edward Scissorhands (1990)
(hysterical shouting)(hysterische Rufe) Edward Scissorhands (1990)
There's some hyper lady on hold.Eine hysterische Frau. Home Alone (1990)
You sound like an hysterical old woman.Du hörst dich an wie ein hysterisches, altes Weib. Twin Streaks (1991)
! There's no room for hysterical women in my unit.In meiner Einheit ist kein Platz für hysterische Frauen. Dead Alive (1992)
[Hysterical laughter][Hysterisches Lachen] Lethal Weapon 3 (1992)
All you got is one hysterical little girl with a very vivid imagination.Alles, was Sie haben, ist 'n hysterisches Mädchen mit einer lebhaften Fantasie. Sleepwalkers (1992)
... tocomfortsomehystericalwoman.... umeinehysterischeFrauzuberuhigen. Falling Down (1993)
You guys are a bunch of hysterical fucking pricks. Come on...Ihr seid eine Bande von hysterischen Arschlöchern. Killing Zoe (1993)
She the hysterical type?Ist sie ein hysterischer Typ? Pulp Fiction (1994)
Remember, I lived with you? You were a little, you know... [MIMICS STABBING SOUND FROM "PSYCHO"]Ich weiß noch, als wir zusammenwohnten, da warst du wie eine hysterische... (IMITIERT GERÄUSCHE VON "PSYCHO") The One with the Butt (1994)
(hysterical screaming)(hysterischer Schrei) Tooms (1994)
Are there any other totally hysterical half-naked women popping by that I should know about?Kommen noch mehr hysterische... halb nackte Frauen, von denen ich wissen sollte? Bad Boys (1995)
If you make any noise I will beat you to shit!- Halt die Klappe! Ich mag keine hysterischen Frauen! The Adventurers (1995)
They disassooiate themselves from their aotions often experienoing an hysterioal blindness.Sie distanzieren sich von ihren Taten, und erleben oft eine hysterische Blindheit. Jade (1995)
Maybe I'm reaohing hysterioal blindness.Vielleicht erlebe ich hysterische Blindheit. Jade (1995)
They disassooiate themselves from their aotions often experienoing an hysterioal blindness.Sie distanzieren sich von ihren Taten und erleben oft hysterische Blindheit. Jade (1995)
Well I think she had an unoontrollable urge ooupled with hysterioal blindness.Ich glaube, sie hatte einen unbeherrschbaren Trieb, zusammen mit hysterischer Blindheit. Jade (1995)
Hysterioal blindness.Das ist hysterische Blindheit. Jade (1995)
- I don't think there's any question.Hysterischer oder... How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Oh, no. Did the Flemish wunderkind have another tantrum?Hatte das flämische Wunderkind wieder einen hysterischen Anfall? The Replacements (1995)
I'm not interested in hysterical fantasies from your screwed-up childhood in that day care center basement.Mich interessieren die hysterischen Fantasien deiner vermasselten Kindheit im Keller der Kindertagesstätte nicht. The Return of the Prankster (1995)
Why is she here? Who called her to make you even more hysterical?Wer hat sie hergeholt, um dich noch hysterischer zu machen? Surviving Picasso (1996)
Aah!(hysterische Schreie) The Puppet Show (1997)
I've got three hysterical chefs, one of whom loves truffles, the other one hates truffles, and the third one doesn't even know what truffles are.Ich habe drei hysterische Chefs. Einer liebt Trüffel, der andere hasst sie. Und der dritte kennt sie nicht einmal. Meet Joe Black (1998)
I had my first hysterical fit of laughter playing this game.Bei diesem Spiel kam mein erster hysterischer Lachanfall. Ride (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hysterisch; durchgedreht; aufgelöst {adj} | hysterischer | am hysterischstenhysterical | more hysterical | most hysterical [Add to Longdo]
hysterischer Ausbruchconniption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hysterische [hɵsteːriʃə]
     hysterical
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top