Search result for

hysteria

(23 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hysteria-, *hysteria*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hysteria[N] โรคฮิสทีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hysteria(ฮิสที'เรีย) n. โรคฮิสทีเรีย,โรคจิตประสาทซึ่งไม่มีโรคที่เกี่ยวกับอาการที่แสดงออก

English-Thai: Nontri Dictionary
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the hysteria reaches academia, I guess it's time to call it a career.ตอนที่มหาลัยให้ฮิสทีเรียเรียน/คงเรียกด้ว่าเป็นอาชีพได้นะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you smile too much, you're delusional or you're stifling hysteria;ถ้าคุณยิ้ม พวกเค้าก็จะว่าคุณเห็นภาพหลอน ไม่ก็เป็นโรคฮิสทีเรีย Changeling (2008)
I guess I get caught up in the competitive hysteria, too.ฉันว่าเราผิดที่บ้าชัยชนะ Vitamin D (2009)
Yeah, I remember the fear and the hysteria.ได้สิ ฉันจำได้ ความกลัวและบ้าคลั่ง History Repeating (2009)
We go inside, we cause mass hysteria Rebecca I'm telling you, mass hysteria, thus diverting the security guards.พวกเราเข้ากันได้ เพราะเราบ้าเหมือนกัน ฉันกำลังบอกเธอนะ ฉันบ้า - เพราะงี้พวกเราถึงได้สนุกกับการปกป้อง Womb (2010)
- How do you do that, mass hysteria?- เธอทำไงให้เป็นบ้า Womb (2010)
The town's fear and hysteria surrounding the warความกลัวและหวาดผวา ของผู้คนท่ามกลางสงครามกลางเมือง Bloodlines (2010)
Since you're trying to keep the town from another wave of collective hysteria,ตั้งแต่คุณพยายามที่จะรักษาเมือง จากโรคประสาทประเภทหวาดผวาอีกอัน The Death of the Queen Bee (2010)
Some people think that the exact same substance was responsible for the hysteria surrounding the Witch Trials in the first place.บางคนเชื่อว่าสาร ตามธรรมชาติพวกนี้ ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ที่ได้เิกิดขึ้น ทำใ้ห้คนเกิดโรคจิตประสาท ในกระบวนการไต่สวนคดีแม่มด ในครั้งแรก The Witch in the Wardrobe (2010)
Dogs and cats living together... mass hysteria.แมวกับหมาอยู่ด้วยกัน - - หายนะอย่างใหญ่หลวง All Dogs Go to Heaven (2010)
Of anti-witch hysteria. It broke out in the neighboringต่อต้านแม่มด บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ The Dinner Party (2011)
It's a form of religious hysteria.มันเป็นรูปแบบของอาการหลอนที่เกี่ยวกับศาสนา Corazon (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิสทีเรีย[N] hysteria, Syn. โรคฮิสทีเรีย, Example: บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจะมีลักษณะพึ่งพิงผู้อื่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, Thai definition: โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบ โดยไม่มีความพิการของอวัยวะส่วนใดๆ ของร่างกายผู้ป่วยเป็นโรค, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYSTERIA    HH IH2 S T EH1 R IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hysteria    (n) (h i1 s t i@1 r i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒス[, hisu] (n) (abbr) hysteria [Add to Longdo]
ヒステリー[, hisuteri-] (n) hysteria (ger [Add to Longdo]
集団ヒステリー[しゅうだんヒステリー, shuudan hisuteri-] (n) mass hysteria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hysteria \Hys*te"ri*a\, n. [NL.: cf. F. hyst['e]rie. See
   {Hysteric}.] (Med.)
   A nervous affection, occurring almost exclusively in women,
   in which the emotional and reflex excitability is
   exaggerated, and the will power correspondingly diminished,
   so that the patient loses control over the emotions, becomes
   the victim of imaginary sensations, and often falls into
   paroxism or fits.
   [1913 Webster]
 
   Note: The chief symptoms are convulsive, tossing movements of
      the limbs and head, uncontrollable crying and laughing,
      and a choking sensation as if a ball were lodged in the
      throat. The affection presents the most varied
      symptoms, often simulating those of the gravest
      diseases, but generally curable by mental treatment
      alone. Hysteric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hysteria
   n 1: state of violent mental agitation [syn: {craze},
      {delirium}, {frenzy}, {fury}, {hysteria}]
   2: excessive or uncontrollable fear
   3: neurotic disorder characterized by violent emotional
     outbreaks and disturbances of sensory and motor functions
     [syn: {hysteria}, {hysterical neurosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top