Search result for

hypo

(161 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hypo-, *hypo*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hypocalcemia (n ) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hypo[PRF] ใต้
hypo-[PRF] ภายใต้, See also: ต่ำกว่า
hypocrisy[N] ความเจ้าเล่ห์, See also: ความหลอกลวง
hypocrite[N] ผู้เสแสร้ง
hypoxemia[N] ภาวะที่กระแสเลือดขาดอ๊อกซิเจน
hypodermic[ADJ] เกี่ยวกับใต้ผิวหนัง
hypodermic[ADJ] ใต้ผิวหนัง
hypotenuse[N] ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ตรงกันข้ามกับมุมฉาก
hypothesis[N] ข้อสันนิษฐาน, See also: สมมุติฐาน
hypochondria[N] โรคอุปทานว่าตัวเองเป็นโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hypo-Pref. ภายใต้,ใต้
hypocrisy(ฮิพอค'ระซี) n. การเสแสร้ง,การแสร้งทำ,การหลอกลวง, Syn. deceit,deception
hypocrite(ฮิพ'พะคริท) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้หลอกลวง., See also: hypocritical adj., Syn. impostor
hypodermic(ไฮพะเดอ'มิค) adj. เกี่ยวกับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง,เกี่ยวกับส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนัง -n. ยาเข้าใต้ผิวหนัง,การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง,กระบอกฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
hypoesthesiaความรู้สึกที่ไวต่อการสัมผัสน้อยลง
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
hypoglycemiaภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
hypokalemiaภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ำ
hypotension(ไฮโพเทน'เชิน) n. ภาวะความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ
hypothesis(ไฮพอธ'ธิชิส) n.สมมุติฐาน,ข้อสมมุติ, See also: hypothesist n. -pl,hypotheses

English-Thai: Nontri Dictionary
hypochondria(n) อันตรธาน
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ
hypotenuse(n) ด้านตรงข้ามมุมฉาก
hypothesis(n) สมมุติฐาน,การเดา
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypo-ใต้, เบื้องใต้, น้อย, พร่อง, ต่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoacidityภาวะกรดน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoactivityภาวะทำงานน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoacusis; hypacusia; hypacusisหูตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoadrenia; disease, Addison's; hypadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoaesthesia; hypaesthesia; hypesthesia; hypoesthesiaความรู้สึกน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoalbuminaemia; hypalbuminaemia; hypalbuminemia; hypoalbuminemiaภาวะเลือดมีแอลบูมินน้อย, ภาวะแอลบูมิน(ระดับ) ต่ำในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoalbuminemia; hypalbuminaemia; hypalbuminemia; hypoalbuminaemiaภาวะเลือดมีแอลบูมินน้อย, ภาวะแอลบูมิน(ระดับ) ต่ำในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoalgesia; hypalgesiaภาวะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoalimentation๑. การได้รับสารอาหารน้อย๒. การให้สารอาหารน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hypoไฮโป, สารโซเดียมไทโอซัลเฟต(Na2S2O3) ใช้ทำน้ำยาล้างรูป ใช้ฟอกหนัง ใช้ผสมสีย้อม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hypoalveolar Ventilationการระบายอากาศระหว่างถุงลมกับบรรยากาศเกิดขึ้นน้อย [การแพทย์]
Hypocalcemiaภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ [TU Subject Heading]
hypocotylไฮโพคอทิล, ส่วนของเอ็มบริโอของพืชช่วงที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงลงมาจนถึงแรดิเคิล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hypogammaglobulinemiaอิมมูโนโกลบุลินต่ำกว่าปกติ, [การแพทย์]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [TU Subject Heading]
Hypoglycemic agentsยารักษาเบาหวาน [TU Subject Heading]
Hypolimnion ไฮโพลิมเนียน
ชั้นล่างส่วนลึกของทะเลสาปหรืออ่างเก็บน้ำที่ มีการแบ่งชั้น อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส อยู่ใต้ชั้น thermocline [สิ่งแวดล้อม]
Hypomenorrheaเลือดประจำเดือนออกน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypocritical (adj ) หน้าซื่อใจคด (มาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Hyponatremiaโซเดียมระดับต่ำในเลือด
Hypothalamic[ไฮโปทาลามัส ] มาจากภาษากรีก ὑποθαλαμος แปลว่า ใต้ทาลามัส เป็นโครงสร้างของสมองที่อยู่ใต้ทาลามัส (thalamus) แต่เหนือก้านสมอง (brain stem) ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างของไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) พบในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด ในมนุษย์มีขนาดประมาณเมล็ดอัลมอนด์
hypothalamusต่อมใต้สมองส่วนล่าง
hypothecateจำนอง
hypothermiaสภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำเกินไป
hypothermia.[a low body temperature, as that due to exposure in cold weather or a state of low te] อุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติ
hypotheses (n ) สมมติฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But bart is the worst. He's controlling and a hypocrite.แต่บาร์ทเขาแย่ที่สุดเลย เขาชอบควบคุมแถมยังแสแสร้ง Chuck in Real Life (2008)
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ Birthmarks (2008)
She's a hypochondriac who drank too much.เธอเป็นhypochondria ที่ชอบดื่มเกินขนาด Lucky Thirteen (2008)
It looks like pulmonary hypoplasia.มันดูเหมือน pulmonary hypoplasia. นั่นคือ.. Joy (2008)
You're a hypocrite.คุณเสแสร้ง Emancipation (2008)
It's making her hypoglycemic.ทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ Dying Changes Everything (2008)
- That's so hypocritical.- นั่นมันพวกตีสองหน้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All right. Well, that makes you a fucking hypocriticizer too.นั่นไง ทำให้นาย ก็เป็นพวกตีสองหน้าเหมือนกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- He may interject? - Given the boy's medical history, I believe he died during a state of hypoxia and asthma attack.เขาสามารถจะขัดจังหวะได้ ดูจากประวัติคนไข้เด็กคนนี้ ผมคิดว่า เขาตายจากสภาวะการขาดอากาศหายใจและโรคหอบ Pathology (2008)
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย Pathology (2008)
But this, you're a self-loathing hypocrite.นายมันหลอกตัวเอง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
And failing to honor that oath would be the worst kind of hypocrisy.และการ ตระบัดคำสาบาน จะทำให้แม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่เลวที่สุด Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hypoWe tend to associate politicians with hypocrisy.
hypoTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
hypoThe result confirmed my hypotheses.
hypoHe went as far as to call you a hypocrite.
hypoI favored the hypothesis.
hypoThis data supports the hypothesis.
hypoWe are not hypocrites in our sleep.
hypoFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
hypoTheir hypothesis is that these strategies may come into conflict with Emmet's theory.
hypoHypocrisy is my abhorrence.
hypoYou see in this world there are only scoundrels and hypocrites.
hypoThe sight memory organ is below the hypothalamus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติฐาน[N] hypothesis, Syn. ข้อสมมติ
สมมุติฐาน[N] hypothesis, Syn. สมมติฐาน
สมมุติฐาน[N] hypothesis, Example: อาการทางประสาทส่วนใหญ่มีสมมุติฐานเนื่องมาจากความวิตกกังวลใจ และความรู้สึกสำนึกผิดที่เกิดจากความขัดแย้งในใจ, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
สมมติฐาน[N] hypothesis, Syn. สมมุติฐาน, Example: ผลจากการสังเกต เขาจะนำมาสร้างสมมติฐานขึ้น, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
ข้อสมมติ[N] assumption, See also: hypothesis, presupposition, presumption, Syn. สมมติฐาน, Ant. ข้อเท็จจริง, Example: ข้อสมมติเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวยังต้องการข้อพิสูจน์เพิ่มเติมอีกมาก, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประเด็นที่ตั้งขึ้นโดยยังไม่มีข้อพิสูจน์
เข็มฉีดยา[N] hypodermic syringe, See also: syringe, Example: หมอจะต้องเปลี่ยนเข็มฉีดยาใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ, Count unit: อัน, Thai definition: เข็มสำหรับฉีดยาเข้าร่างกาย
ค่อม[N] Hypomesecs squamosus, Thai definition: ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด Hypomesecs squamosus ในวงศ์ Carculionidae ลำตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้นๆ ตัวและปีกมีสีเขียวเหลือบทอง
หน้าไหว้หลังหลอก[ADJ] hypocritical, Example: ชาวตะวันตกมักจะตำหนิว่าคนไทยเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคือยิ้มต่อหน้าด่าลับหลัง, Thai definition: ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง, Notes: (สำนวน)
ทฤษฎี[N] theory, See also: hypothesis, supposition, doctrine, teachings, Syn. แนวความคิด, Example: รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทดสอบกันอีกมาก, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระบอกฉีด[N] sprayer, See also: hypodermic syringe, syringe, Example: ต้นไม้พวกนี้เราใส่ปุ๋ยโดยเอาเม็ดปุ๋ยละลายน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบอาทิตย์ละครั้ง, Count unit: กระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
ด้านตรงข้ามมุมฉาก[n. exp.] (dān trongkhām mumchāk) EN: hypotenuse   FR: hypoténuse[f]
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge   FR: hypothéquer
การตั้งสมมุติฐาน[n. exp.] (kān tang sommuttithān) EN: hypothesis   
เข็มฉีดยา[n.] (khem chīt yā) EN: syringe ; hypodermic syringe   FR: seringue [f]
คนมือถือสากปากถือศีล[n. exp.] (khon meū theū sāk pāk theū sīn) EN: hypocrite   FR: hypocrite [m]
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitthān) EN: presumption ; assumption ; hypothesis   FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête
มือถือสากปากถือศีล[adj.] (meū theū sāk pāk theū sīn) EN: hypocritical   

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPO    HH AY1 P OW0
HYPOXIA    HH AY0 P AA1 K S IY0 AH0
HYPONEX    HH AY1 P OW0 N EH2 K S
HYPOLITE    HH AY1 P AH0 L AY0 T
HYPOCRITE    HH IH1 P IH0 K R IH2 T
HYPOCRISY    HH AH0 P AA1 K R AH0 S IY0
HYPOTHESES    HH AY0 P AA1 TH AH0 S IY2 Z
HYPODERMIC    HH AY2 P AH0 D ER1 M IH0 K
HYPOTHESIS    HH AY0 P AA1 TH AH0 S AH0 S
HYPOTHEKEN    HH AY2 P AA1 TH AH0 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hypo    (n) (h ai1 p ou)
hypocrisy    (n) (h i1 p o1 k r @ s ii)
hypocrite    (n) (h i1 p @ k r i t)
hypocrites    (n) (h i1 p @ k r i t s)
hypodermic    (n) (h ai2 p @ d @@1 m i k)
hypotenuse    (n) (h ai2 p o1 t @ n y uu z)
hypotheses    (n) (h ai1 p o1 th i s ii z)
hypothesis    (n) (h ai1 p o1 th @ s i s)
hypocrisies    (n) (h i1 p o1 k r @ s i z)
hypodermics    (n) (h ai2 p @ d @@1 m i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypochondrie {f}hypochondria [Add to Longdo]
Hypoderm {n}hypodermic [Add to Longdo]
Hypoidgetriebe {n}; Kegelrad-Schraubgetriebe {n}hypoid gears [Add to Longdo]
Hypoidrad {n}hypoid gear [Add to Longdo]
Hypokaustum {n}hypocaust [Add to Longdo]
Hypotenuse {f} [math.] | Hypotenusen {pl}hypotenuse | hypotenuses [Add to Longdo]
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken {pl}mortgage (on) | mortgages [Add to Longdo]
Hypothekenbank {f}mortgage bank [Add to Longdo]
Hypothekenbrief {m} [fin.]mortgage deed [Add to Longdo]
Hypothekendarlehen mit regelmäßiger Tilgungamortized mortgage loan [Add to Longdo]
Hypothekengläubige {m,f}; Hypothekengläubiger; Hypothekar {m}mortgagee [Add to Longdo]
Hypothekenschuldner {m}; Hypothekenschuldnerin {f} | Hypothekenschuldner {pl}mortgagor | mortgagors [Add to Longdo]
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen {pl}mortgage interest [Add to Longdo]
Hypothekenzinssatz {m}mortgage rate [Add to Longdo]
Hypothese {f} | Hypothesen {pl} | zulässige Hypothesehypothesis | hypotheses | admissible hypothesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish [Add to Longdo]
カントラプラスの星雲説[カントラプラスのせいうんせつ, kantorapurasu noseiunsetsu] (n) Kant-Laplace nebular hypothesis [Add to Longdo]
サピアウォーフの仮説[サピアウォーフのかせつ, sapiauo-fu nokasetsu] (n) Sapir-Whorf hypothesis [Add to Longdo]
ツマグロエイラクブカ[, tsumaguroeirakubuka] (n) blacktip tope (Hypogaleus hyugaensis, a hound shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ツマグロエイラクブカ属[ツマグロエイラクブカぞく, tsumaguroeirakubuka zoku] (n) Hypogaleus (genus whose sole member is the blacktip tope, Hypogaleus hyugaensis, a hound shark of the family Triakidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] hypocrisy; pretended righteousness [Add to Longdo]
假意[jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, ] hypocrisy; insincerity [Add to Longdo]
假正经[jiǎ zhèng jīng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
假说[jiǎ shuō, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] hypothesis [Add to Longdo]
伪君子[wěi jūn zǐ, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
伪善[wěi shàn, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ, / ] hypocritical [Add to Longdo]
伪善者[wěi shàn zhě, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
次氯酸[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] hypochlorous acid HOCl (bleach) [Add to Longdo]
次溴酸[cì xiù suān, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄙㄨㄢ, ] hypobromous acid HOBr [Add to Longdo]
海波[hǎi bō, ㄏㄞˇ ㄅㄛ, ] hypo (loan); sodium thiosulphate Na2S2O3 used in fixing photos (formerly hyposulphite) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮説[かせつ, kasetsu] Hypothese, Annahme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hypo \Hy"po\, n.
   Hypochondria. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hypo \Hy"po\, n. [Abbrev. from hyposulphite.] (Photog.)
   Sodium hyposulphite, or thiosulphate, a solution of which is
   used as a bath to wash out the unchanged silver salts in a
   picture. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hypo- \Hy"po-\ [Gr. ? under, beneath; akin to L. sub. See
   {Sub-}.]
   1. A prefix signifying a less quantity, or a low state or
    degree, of that denoted by the word with which it is
    joined, or position under or beneath.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A prefix denoting that the element to the name of
    which it is prefixed enters with a low valence, or in a
    low state of oxidization, usually the lowest, into the
    compounds indicated; as, hyposulphurous acid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hypo
   n 1: a compound used as a fixing agent in photographic
      developing [syn: {hypo}, {sodium thiosulphate}, {sodium
      thiosulfate}]
   2: a piston syringe that is fitted with a hypodermic needle for
     giving injections [syn: {hypodermic syringe}, {hypodermic},
     {hypo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top