Search result for

hunk

(54 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunk-, *hunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunk[N] ก้อนใหญ่
hunky-dory[SL] ดี, See also: ใช้ได้, เรียบร้อย
hunker down[PHRV] นั่งขัดสมาธิ, See also: นั่งพับขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunk(ฮังคฺ) n. ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่, Syn. chunk
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น,ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา
hunks(ฮังคซฺ) n. บุคคลที่มีอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว, Syn. miser
hunky(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

English-Thai: Nontri Dictionary
chunk(n) ชิ้นใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hunk (slang ) หนุ่มฮอตหล่อล่ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Personal God, hunk? What?พระเจ้าอะไร โกโรโกโสอะไรกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I just dance away to college, pretend everything is all hunky-dory?งั้น หนูขอผ่าน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
But i'm actually from a hunk of mud called winath.แต่จริงๆแล้ว ผมมาจากดาววินาธท์ Legion (2009)
Enjoy being B.F.F.S with a hunk of leather.ขอให้สนุกกับการเป็นเพื่อนรักกับหนังชิ้นใหญ่ละกันนะ The Debarted (2009)
Hunk of junk!พวกเราเป็น ครอบครัวเดียวกัน. G-Force (2009)
Get your hands off of the digital world and on to some hunky human fantasy for a change.เอามือออกจาก โลกดิจิตอลได้แล้ว และหาหนุ่มๆ สุดเจ๋ง มาทำให้กระชุ่มกระชวยบ้าง Warrior (2010)
Hunkwad from another district,จากอำเภออื่น Hell-O (2010)
I'm going to play the role of the tragic heroine who dies in the end, á la Nicole Kidman in Moulin Rouge. And you can be the hunky, heroic male lead.ฉันจะเป็นนางเอกน่าสงสาร ที่ตายตอนจบ ส่วนเธอเป็นพระเอก ผู้กล้าหาญ Bad Reputation (2010)
We just stayed hunkered down.อีกไม่นานเราคงจะอดตาย Days Gone Bye (2010)
Imagine you were pushing me in this big hunk of metal down the field at full speed.ลองใช้จินตนาการนายผลักดันฉัน ว่าเห็นวีลแชร์ ลงสนามและเร่งสปีดเต็มที่ Audition (2010)
Especially when you're dumped by someone... as handsome and hunky as Edward.especially when you leave someone so . handsome and compelling as Edward. Vampires Suck (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNK    HH AH1 NG K
HUNKE    HH AH1 NG K
HUNKS    HH AH1 NG K S
HUNKY    HH AH1 NG K IY0
HUNKER    HH AH1 NG K ER0
HUNKELE    HH AH1 NG K AH0 L
HUNKINS    HH AH1 NG K IH2 N Z
HUNKERED    HH AH1 NG K ER0 D
HUNKERING    HH AH1 NG K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunk    (n) (h uh1 ng k)
hunks    (n) (h uh1 ng k s)
hunkers    (n) (h uh1 ng k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brocken {m} | Brocken {pl}hunk | hunks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
チャンキング[, chankingu] (n,vs) {ling} chunking [Add to Longdo]
チャンク[, chanku] (n) chunk [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
一瞬間[いっしゅんかん, isshunkan] (n) moment; instant [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
思春期[ししゅんき, shishunki] (n) puberty; (P) [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] (n) hero; genius [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunk \Hunk\, n. [Cf. {Hunch}.]
   1. A large lump or piece; a hunch; as, a hunk of bread.
    [Colloq.]
 
   2. a sexually attractive, well-built man.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunk
   n 1: a well-built sexually attractive man
   2: a large piece of something without definite shape; "a hunk of
     bread"; "a lump of coal" [syn: {hunk}, {lump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top