Search result for

hungry

(59 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hungry-, *hungry*
English-Thai: Longdo Dictionary
I'm hungry.(phrase) ฉันหิวข้าว.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hungry[ADJ] ว่าง
hungry[ADJ] หิว, See also: หิวโหย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hungry(ฮัง'กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง., See also: hungrily,hungeringly adv. hungriness n., Syn. eager ###A. satiated

English-Thai: Nontri Dictionary
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hungry?หิวยัง? A Study in Pink (2010)
Not hungry?ไม่หิวเหรอ? In the Evening (2013)
Okay, well, you hungry?โอเค แล้วเธอหิวไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
They go hungry.พวกเขาหิวโหย Not Cancer (2008)
You hungry?นายหิว Birthmarks (2008)
Hungry?หิวหรือยัง Lucky Thirteen (2008)
I guess the rat must be as hungry as the rest of us!ข้าเดาว่าหนูคงต้องหิวที่พักของเราเเน่ๆ The Labyrinth of Gedref (2008)
I have three children they have not eaten for two days. - They're hungry.ข้ามีลูกสองคนที่ไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้ว พวกเขาหิว The Labyrinth of Gedref (2008)
Here I am, stuffing my face with this delicious stew when you're hungry, too.ยัดหน้าข้ากับสตูที่แสนอร่อยนี่ เจ้าก็หิวเหมือนกันนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
I cannot think of my pride when our people go hungry.ข้าไม่สนในศักดิ์ศรีใดๆทั้งนั้น ตราบใดที่ประชาชนยังหิวโหย The Labyrinth of Gedref (2008)
- That one looks hungry.- เจ้านั่นดูเหมือนจะหิวมากนะ Shadow of Malevolence (2008)
I'm hungry.เธอจะไม่ทำอาหารให้หรอ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hungryA hungry man is an angry man.
hungryA lot of people in Africa go hungry.
hungryAm I hungry!
hungryAren't you hungry?
hungryAre you hungry?
hungryAre you hungry now?
hungryAs I didn't have any breakfast, I am very hungry now.
hungryAt a glance he knew that the child was hungry.
hungryA tiger will attack people when it is hungry.
hungryAt that time the whole world was hungry.
hungryBabies cry when they are hungry.
hungryBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระหายเลือด[ADJ] hungry for blood, Example: แก๊งเกนนาได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวมาเฟียกระหายเลือด
เปรต[N] hungry ghost, See also: demon, Syn. เปต, Example: หัวใจของทหารยามขณะนั้นเกือบจะหยุดเต้นด้วยความกลัวเปรตที่ปรากฏตัวให้เห็นเบื้องหน้า, Count unit: ตน, Thai definition: สัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ แดนทุกข์, ผีเลวจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ชนิดหนึ่งตามที่ว่ากันว่ามีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาล ผมยาวหยอกหยอย คอยาว ผอมโซ มีปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร มักร้องเสียงดังวีดๆ ในตอนกลางคืน
ท้องเลว[ADJ] starving, See also: hungry, Syn. อดอยาก, โซ, Example: พระธุดงค์พบผีท้องเลวในถ้ำแห่งนั้น
โซ[ADJ] hungry, Syn. อดอยาก, หิว, หิวโซ, อดโซ, Ant. อิ่ม, Example: เหยี่ยวโซตัวหนึ่งกำลังตีปีกหยับๆ แล้วลอยตัวนิ่ง จ้องมองหนูในนาข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: be hungry   FR: avoir faim
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวข้าว[v.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice   FR: avoir faim
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.)   FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be hungry   FR: saliver ; avoir très faim
เปรต[n.] (prēt) EN: hungry ghost ; demon ; pretah   FR: démon affamé [m]
โซ[adj.] (sō) EN: starving ; haggard ; hungry   FR: sous-alimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNGRY    HH AH1 NG G R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hungry    (j) (h uh1 ng g r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
ひもじい[, himojii] (adj-i) hungry [Add to Longdo]
ひもじい思い[ひもじいおもい, himojiiomoi] (n) state of feeling hungry [Add to Longdo]
べこべこ[, bekobeko] (n) empty; hungry [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition) [Add to Longdo]
ハングリー[, hanguri-] (adj-na,n) hungry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry [Add to Longdo]
[něi, ㄋㄟˇ, / ] hungry [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hungry \Hun"gry\, a. [Compar. {Hungrier}; superl. {Hungriest}.]
   [AS. hungrid. See {Hunger}.]
   1. Feeling hunger; having a keen appetite; feeling uneasiness
    or distress from want of food; hence, having an eager
    desire.
    [1913 Webster]
 
   2. Showing hunger or a craving desire; voracious.
    [1913 Webster]
 
       The cruel, hungry foam.        --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
       Cassius has a lean and hungry look.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Not rich or fertile; poor; barren; starved; as, a hungry
    soil. "The hungry beach." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hungry
   adj 1: feeling hunger; feeling a need or desire to eat food; "a
       world full of hungry people" [ant: {thirsty}]
   2: (usually followed by `for') extremely desirous; "athirst for
     knowledge"; "hungry for recognition"; "thirsty for
     informaton" [syn: {athirst(p)}, {hungry(p)}, {thirsty(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top