Search result for

humidity

(53 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humidity-, *humidity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humidity[N] ความชุ่มชื้น, See also: ความชื้นสัมบูรณ์, ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humidity(ฮิวมิด'ดิที) n. ความชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์, Syn. dampness,moisture
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity

English-Thai: Nontri Dictionary
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humidityความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidityความชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humidity controlการควบคุมความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidity ratioอัตราส่วนความชื้น มีความหมายเหมือนกับ specific humidity [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humidityความชื้นสัมพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Humidityความชื้นในอากาศ [TU Subject Heading]
humidityความชื้น, ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศ อาจจะวัดได้เป็นความชื้นสัมบูรณ์ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Humidity (Preservation)ความชื้น (การระวังรักษาหนังสือ)
ความชื้น (Humidity) หมายถึง จำนวนของไอน้ำที่มีในอากาศ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) คือน้ำหนัก (มวล) ของไอน้ำในอากาศในปริมาณที่กำหนดมักจะแสดงเป็นกรัมของน้ำต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) เป็นอัตราส่วนของปริมาณน้ำในปัจจุบันไอในปริมาณของอากาศที่กำหนดกับปริมาณที่ต้องการเพื่อเข้าถึงความอิ่มตัว (ควบแน่นเป็นหยดน้ำ) ที่อุณหภูมิเดียวกันโดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์จะแตกต่างกับอุณหภูมิและความดันอากาศ ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการมีอายุยืนยาวของกระดาษ ทั้งนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ หนังสือและรายการวัสดุสารนิเทศอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษควรคำนึงถึงความชื้นด้วย ถ้าอากาศมีความชื้นสูงจะเป็นตัวเร่งให้กระดาษเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และนำไปสู่การเกิดตัวแมลงและแบคทีเรียอื่น ๆ ได้ แต่ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำเกินไปจะทำให้กระดาษแห้งกรอบ จากการศึกษาพบว่าหนังสือส่วนมากจะอยู่ได้นานที่สุด ถ้าจัดเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40 – 50 สำหรับหนังสือที่หุ้มด้วยปกหนังต้องการอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ที่มากกว่านี้ คือ ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 45 – 55 แต่ถ้ามีความจำเป็นอาจจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ใกล้เคียงกับร้อยละ 50 ก็ได้ เชื้อราจะกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงเมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์เกินร้อยละ 70 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The forests provide the humidity that is necessary for life.ผืนป่าให้ความชุ่มชื้น ซึ่งจำเป็นต่อชีวิต Home (2009)
Extremely low humidity.แรงดึงดูด ไม่มากนะ Air: Part 1 (2009)
The temperature and humidity settings are exactly right and the plants flowered...overnight.อุณหภูมิและความชื้นถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และพืชดอก... ตลอดคืน Episode #3.5 (2009)
On particulate liquids in a high humidity environmentที่เกี่ยวกับของเหลว ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง Road Kill (2009)
The low humidity and temperature in the lab are optimum conditions.ความชื้นต่ำและอุณหภูมิ ในแลปก็มีภาวะ สมบูรณ์ดีที่สุด A Night at the Bones Museum (2009)
That humidity... your hair?ความชื้นนั่นกับผมคุณ The Coffee Cup (2009)
You know, it isn't so much the heat as it is the humidity.รู้ไหมมันไม่ได้ร้อน เท่าๆกับที่มันชื้น ...A Thousand Words (2010)
The temperature, the humidity, it's all a mess.อุณหภูมิ ความชื้น มันเละไปหมด Bread, Love and Dreams (2010)
Because of the kid, you made such a fuss, saying you couldn't live in the basement and the humidity was no good.ก็เพราะมีลูก เธอถึงมีข้ออ้าง ไม่ยอมลงไปอยู่ห้องใต้ดิน Oh! My Lady (2010)
The humidity level is high. At the lower end there is the moss, the fungi, the rotten leaves.ความชื้นสูง ที่พื้นมีมอส รา ใบไม้แห้ง Perfect Sense (2011)
Humidity been fighting me on polishing day.วันที่ฉันขัดมัน อากาศค่อนข้างชื้น The Help (2011)
Yeah, it gets hot in LA, but it's the humidity.ร้อน แต่มันมีความชื้น Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humidityI can't stand humidity.
humidityIt is not so much the heat as the humidity that makes me tired.
humidityThis high humidity makes me feel tired.
humidityWhat with the heat and the humidity, I did not sleep well.
humidityWhat with the heat and the humidity, I didn't sleep well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชื้น[N] humidity, Example: ผ้าไม่แห้งเพราะอากาศมีความชื้นมาก, Thai definition: ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ, Notes: (วิทยา)
ความชุ่มชื้น[N] moisture, See also: humidity, dampness, Syn. ความชื้น, Example: เผือกขึ้นได้ในดินทุกชนิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นสูง, Thai definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชื้น[n.] (khwām cheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness   FR: humidité [f]
ความชื้นสมบูรณ์[n. exp.] (khwām cheūn sombūn) EN: absolute humidity   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMIDITY    HH Y UW0 M IH1 D AH0 T IY0
HUMIDITY'S    HH Y UW0 M IH1 D AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humidity    (n) (h y uu1 m i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuchtigkeit {f}; Feuchte {f} | absolute Feuchtigkeit | relative Feuchtigkeithumidity | absolute humidity | relative humidity [Add to Longdo]
Hygrostat {m} [techn.]humidity switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾湿[かんしつ, kanshitsu] (n) degree of humidity [Add to Longdo]
乾湿計[かんしつけい, kanshitsukei] (n) humidity meter [Add to Longdo]
高温多湿[こうおんたしつ, kouontashitsu] (n,adj-no) high temperature and humidity; hot and humid (climate) [Add to Longdo]
高湿度[こうしつど, koushitsudo] (n) high humidity [Add to Longdo]
湿り[しめり, shimeri] (n) dampness; humidity; moisture [Add to Longdo]
湿気[しっけ(P);しっき, shikke (P); shikki] (n) moisture; humidity; dampness; (P) [Add to Longdo]
湿度[しつど, shitsudo] (n) level of humidity; (P) [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] (n) absolute humidity [Add to Longdo]
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] (n) relative humidity [Add to Longdo]
多湿[たしつ, tashitsu] (adj-na,n,adj-no) high humidity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湿度[shī dù, ㄕ ㄉㄨˋ, 湿 / ] humidity level [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humidity \Hu*mid"i*ty\, n. [Cf. F. humidit['e].]
   1. Moisture; dampness; a moderate degree of wetness, which is
    perceptible to the eye or touch; -- used especially of the
    atmosphere, or of anything which has absorbed moisture
    from the atmosphere, as clothing.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: The content of water vapor in the air,
    expressed as a percent of the maximum amount of water
    vapor that the air can hold at the given temperature; also
    called {relative humidity}. The capacity of the air to
    hold moisture increases with temperature, so if the
    temperature changes without changing the absolute content
    of the atmospheric moisture, the relative humidity will
    also change.
    [PJC]
 
   {relative humidity} Same as {humidity}[2].
    [PJC]
 
   Note: In hygrometrical reports (as of the United States
      Signal Service) complete saturation of the air by water
      vapor is designated by a relative humidity of 100, and
      its partial saturation by smaller numbers in direct
      proportion to the actual content of water vapor.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humidity
   n 1: wetness in the atmosphere [syn: {humidity}, {humidness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top