Search result for

huma

(160 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huma-, *huma*
Possible hiragana form: ふま
English-Thai: Longdo Dictionary
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
human[ADJ] เกี่ยวกับคน, See also: เกี่ยวกับมนุษย์
human[N] มนุษย์, See also: คน, คนเรา
humane[ADJ] มีมนุษยธรรม, See also: มีเมตตากรุณา
humanly[ADV] เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของมนุษย์
humanism[N] มนุษยนิยม
humanist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
humanity[N] คนทั่วไป, See also: มนุษย์โลก
humanity[N] มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
humankind[N] พลโลก
human race[N] เผ่าพันธุ์มนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike,mortal,person,man
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind,man,world
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar

English-Thai: Nontri Dictionary
human(adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
humanly(adv) อย่างมนุษย์ธรรมดา,อย่างมนุษย์ปุถุชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
human biochemistryมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human ecologyนิเวศวิทยามนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human environmentสิ่งแวดล้อมมนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
human geneticsพันธุศาสตร์มนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human longevityความยืนยาวของชีวิตมนุษย์, ความมีอายุยืนของมนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human physiology; physiology, hominalมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Human capitalทรัพยากรมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human Capital ทุนมนุษย์
ความรู้และความชำนาญที่อยู่ในตัวบุคคลที่เป็น กำลังแรงงานของประเทศ การลงทุนมนุษย์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน เช่นเดียวกับการลงทุนในเครื่องจักรกล การลงทุนในทุนมนุษย์ด้วยการศึกษาแลฝึกอบรมนับเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญ มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาทุนมนุษย์มาก จากการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามากกว่า การลงทุนที่ใช้จ่ายไปโดยตรงในการซื้อโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการ ผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Human Capitalทุนมนุษย์ [การจัดการความรู้]
Human cloingโคลนิงมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human cloningโคลนนิงมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human developmentพัฒนาการของมนุษย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Human Rights Commission (n name org uniq ) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
human rights defender (n jargon ) ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
human scienceศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์
humane society (n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because he's something you'll never be--a human being.แต่อย่างน้อยเค้าก็มีอย่างหนึ่งที่เธอไม่มี .. ความเ้ป็นมนุษย์ไง Chuck in Real Life (2008)
That chuck wound up being the more human of the two.ในบรรดาบาดแผลที่สองคนนั้นทำ Pret-a-Poor-J (2008)
Not sure, but based on the imaging, it could very well be human remains.ไม่ทราบครับ แต่จากรูป นี่จะเป็นร่องรอยของมนุษย์ Odyssey (2008)
You're-- - Human.ผมเป็นคนธรรมดาแล้ว Odyssey (2008)
To be given the power of a god, yet exist among humans.จึงยอให้พลังของพระเจ้า... ยังคงอยู่ระหว่างมนุษย์ Odyssey (2008)
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Not at another human being's expense.ไม่ใช่ที่คนอื่น มนุษย์เสียสละ Not Cancer (2008)
We can talk, we can be two human beings talking-เราคุยกัน เราสามารถเ้ป็นมนุษย์ 2 คนที่คุยกัน ฉันกับเขา Not Cancer (2008)
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.แค่ต้องการให้คุณรู้ว่า\ มีมนุษย์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Birthmarks (2008)
You would take, even this, a moment of real human grief, and turn it into a farce.คุณต้องการที่จะมีช่วงเวลาที่จะเป็นมนุษย์จริงๆ Birthmarks (2008)
She just had to give up the baby in order to continue her work on the human genome.เธอก็ยอมแพ้ และสั่งเด็กมาเลี้ยง งานของเธอทำเกี่ยวกับ \"สุขภาพมนุษย์\" Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humaThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
humaThe water is important for a human.
humaKnowledge in itself is not an end, but a means to an end: to live a full and humane life.
humaThis makes for good human relations.
humaThe human heart has hidden treasures, in secret kept, in silence sealed.
humaThe average length is seven hours and forty-five minutes, not much different from what a lot of humans need.
humaYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.
humaThe human body is composed of billions of small cells.
humaTalking is a human ability.
humaWarm human relations were fostered.
humaPsycho-horror films dealing with the mysteries of human psychology are popular these days.
humaLanguage is a vehicle of human thought.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอชไอวี[N] Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
สิทธิมนุษยชน[N] human rights, Example: ทุกวันนี้พม่ายังข่มเหงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศอยู่, Thai definition: สิทธิของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่เกิดของมนุษย์ทุกคน
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, Example: เขาเป็นผู้ที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นพ้องด้วยได้เป็นเยี่ยม มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักผู้คนกว้างขวางหลายวงการ, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
มนุษยศาสตร์[N] humanities, Example: วิชาปรัชญาเป็นวิชาแขนงหนึ่งในมนุษยศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, See also: interpersonal relations, human relationship, Example: ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ภาษาคน[N] human speech, See also: human tongue, human language, Syn. ภาษามนุษย์, Ant. ภาษาสัตว์, Example: สัตว์ที่ถูกฝึกดีมักจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง, Count unit: ภาษา
เนื้อหนังมังสา[N] flesh, See also: human body, Example: เสื้อผ้าผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแขนกุดเน้นทรวดทรงองค์เอวมากเพื่อตั้งใจโชว์เนื้อหนังมังสา, Thai definition: ร่างกายของคน
มวลมนุษย์[N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
คน[N] human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count unit: คน
งานบุคลากร[N] personnel department, See also: human resources department, Syn. งานบุคคล, Example: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร, Thai definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
อวัยวะมนุษย์[n. exp.] (awaiyawa manut) EN: human organ   
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics   
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap singwaētløm) EN: human being and environment   
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMAN    HH Y UW1 M AH0 N
HUMAN    Y UW1 M AH0 N
HUMANS    HH Y UW1 M AH0 N Z
HUMANN    HH Y UW1 M AH0 N
HUMANE    HH Y UW0 M EY1 N
HUMANS    Y UW1 M AH0 N Z
HUMANA    HH Y UW0 M AE1 N AH0
HUMAN'S    HH Y UW1 M AH0 N Z
HUMANLY    HH Y UW1 M AH0 N L IY0
HUMANELY    HH Y UW0 M EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
human    (n) (h y uu1 m @ n)
humane    (j) (h y uu1 m ei1 n)
humans    (n) (h y uu1 m @ n z)
humanly    (a) (h y uu1 m @ n l ii)
humanely    (a) (h y uu1 m ei1 n l ii)
humanism    (n) (h y uu1 m @ n i z @ m)
humanist    (n) (h y uu1 m @ n i s t)
humanity    (n) (h y uu1 m a1 n i t ii)
humanize    (v) (h y uu1 m @ n ai z)
humanists    (n) (h y uu1 m @ n i s t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humanismus {m}humanism [Add to Longdo]
Humanist {m} | Humanisten {pl}humanist | humanists [Add to Longdo]
Humanität {f}humaneness [Add to Longdo]
Humanität {f}; Menschlichkeit {f}humanity [Add to Longdo]
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Humanmedizin {f}(human) medicine [Add to Longdo]
Humanmediziner {m}doctor of medicine [Add to Longdo]
human {adj} | humaner | am humansten | jdn. human behandelnhuman | more humane | most humane | to treat sb. with humanity [Add to Longdo]
human {adv}humanely [Add to Longdo]
humanistischhumanistic [Add to Longdo]
humanistisch {adv}humanistically [Add to Longdo]
humanistisch {adj}classical [Add to Longdo]
humanitär {adj}humanitarian [Add to Longdo]
humanmedizinisch {adj}human medicine [Add to Longdo]
humanökologisch {adj}human ecological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アンチヒューマニズム[, anchihyu-manizumu] (n) anti-humanism [Add to Longdo]
イングリッシュマフィン[, ingurisshumafin] (n) English muffin [Add to Longdo]
ウタリ[, utari] (n) (1) human (in Ainu) (ain [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人世[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] human world [Add to Longdo]
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources [Add to Longdo]
人命[rén mìng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, ] human life [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes [Add to Longdo]
人文[rén wén, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ, ] humanities; human affairs [Add to Longdo]
人文主义[rén wén zhǔ yì, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] humanism [Add to Longdo]
人文学[rén wén xué, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] humanities [Add to Longdo]
人文社会学科[rén wén shè huì xué kē, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] humanities and social sciences [Add to Longdo]
人权[rén quán, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] human rights [Add to Longdo]
人权法[rén quán fǎ, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, / ] Human Rights law (Hong Kong) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top