หรือคุณหมายถึง hür?
Search result for

huer

(20 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huer-, *huer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was the fight against Victoriano Huerta.สู้กับชาวนากา วิคเตอร์ริโน ฮูเออตา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The earthquake. Or Paz de la Huerta.แผ่นดินไหว หรือ Paz de la Huerta The End of the Affair? (2012)
Don Huerteroดอน ฮวยเตโร่ Bobby Z (2007)
Now, this Don Huertero is holding a man in Mexicoตอนนี้ ดอน ฮวยเตโร่ กำลังจับตัวคน ๆ หนึ่งในเม็กซิโก Bobby Z (2007)
Don Huertero has agreed to make an exchangeดอน ฮวยเตโร่ตกลงด้วย แต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยน Bobby Z (2007)
Don Huertero's got no sense of humor about this shitดอน ฮวยเตโร่ไม่มีอารมณ์ขันอย่างที่แกเป็น Bobby Z (2007)
Don Huertero's gonna know I'm not Bobby Zดอน ฮวยเตโร่จะรู้แน่ ว่าฉันไม่ใช่บ๊อบบี้ ซี Bobby Z (2007)
Huertero and Z have never met It's up to youฮวยเตโร่กับซีไม่เคยพบกัน มันดีสำหรับแก Bobby Z (2007)
You make one mistake like that with Don Huertero you're a dead man, okayแกทำพลาดนิดเดียว กับคนอย่างดอน ฮวยเตโร่ แกได้เป็นศพแน่ เข้าใจด้วย Bobby Z (2007)
If Huertero mentions The Monk he was your chief of operationsถ้าฮวยเตโร่พูดถึงเดอะม๊องค์ เขาเป็นหัวหน้างานของแก Bobby Z (2007)
Don Huertero apologizes for uh not being here to greet you personally, but um he'll be up on the weekend, so 'til then you just chill and enjoy the oasisดอน ฮวยเตโร่ฝากขอโทษมาด้วยสำหรับ ที่ไม่ได้อยู่ทักทายคุณ เป็นการส่วนตัว แต่ เขาจะกลับมาสุดสัปดาห์นี้ Bobby Z (2007)
I'm only asking because Don Huertero has a proposition for youผมแค่ถามดู เพราะดอน ฮวยเตโร่ มีข้อเสนอมาให้คุณ Bobby Z (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer

CMU English Pronouncing Dictionary
HUERST    HH ER1 S T
HUERTA    HH W EH1 R T AH2
HUERTA    W EH1 R T AH2
HUERTER    HH ER1 T ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Huer \Hu"er\, n.
     One who cries out or gives an alarm; specifically, a balker;
     a conder. See {Balker}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top