Search result for

honores

(402 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honores-, *honores*, honore
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา honores มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *honores*)
English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honor[N] เกียรติ, See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honor[N] ความเคารพ, See also: การนับถือ
honor[VT] เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor[N] ชื่อเสียง
honor[VT] ให้เกียรติ
dishonor[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor[VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
honorary[ADJ] ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ, See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorable[ADJ] ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous
honorably[ADV] อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
honorably[ADV] อย่างมีเกียรติ, See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม, Syn. morally, scrupulously, uprightly, Ant. dishonestly, unethically, unscrupulously
honorarium[N] ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium[N] ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honor guard[N] กองเกียรติยศ
dishonorable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonorably[ADV] อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าขายหน้า
time-honored[ADJ] เก่าแก่มาก, See also: ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก
maid of honor[N] เพื่อนเจ้าสาว, Syn. bridesmaid
maid of honor[N] นางกำนัล
field of honor[N] สนามรบ
Medal of Honor[N] รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
honorary degree[N] ปริญญากิตติมศักดิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orthonormalเชิงตั้งฉากปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orthonormal vectorsเวกเตอร์เชิงตั้งฉากปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honor in literatureเกียรติยศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Naval ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารเรือและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
Conference of Honorary Consuls-General of Thailandการประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย [การทูต]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honor (n adv) เป็นเกียรติ
honor roll (n) เกียรตินิยม
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
MADE OF HONORMADE OF HONOR Made of Honor (2008)
Your wage.Ihr Honorar... My World (2013)
I'd be honored.เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Ariel foxman and honor brodie from "in style."แอเรล ฟอคแมน และฮอเนอร์ โบรดี้ จากหนังสืออินสไตล์จ้ะ Chuck in Real Life (2008)
But my mom's being honored and my brother's out of town,- แต่เผอิญคุณแม่ของฉันท่านได้รับรางวัล ส่วนน้องชายของฉันแกก็ไม่อยู่ด้วย There Might be Blood (2008)
My--my parents are the, uh, the guests of honor.พ่อ แม่ ฉัน เป็นเกียรติ อย่างมาก There Might be Blood (2008)
Being honored this evening, and my husbandที่เป็นประธานงานเมื่อเย็นนี้ และสามีของฉัน There Might be Blood (2008)
A.K.A., the maid of honor.เมื่อตอนโคลอี้ และฉันยังเด็ก, เราสัญญากันว่า... Committed (2008)
I cherished her, James. I honored her.บางอย่างบอกฉันว่าเธอไม่ได้ออกไปจากที่นี่ Committed (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
I want the honor of finishing him off.จะทำให้เขายอมให้เกียรติผมซะหน่อย Odyssey (2008)
It's been an honor to serve with you, boss.เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกัน Dead Space: Downfall (2008)
Toydaria would be honored to host a Republic base.ทอยดาเรี่ยน รู้สึกเป็นเกียรติ ที่จะเป็นฐานของสหพันธรัฐ Ambush (2008)
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า Rookies (2008)
We don't deserve this honor.เราไม่สมควรได้รับเกียรตินี้ Rookies (2008)
We are here to honor those who fought and vanquished- the evil Majin Buu!พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต่อสู้และนำความพ่ายแพ้แก่ จอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
How do you do, my brother? I'm Gure- I am honored-ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ดิฉันกูเร่ค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
No, the honor's mine-เป็นเกียรติมากค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You were missed, Master, but it is an honor to finally serve beside you as a knight.ท่านพลาดแล้ว, อาจารย์ แต่มันก็เป็นเกียรตินะที่ในที่สุด ข้าก็ได้ต่อสู้เคียงข้างท่านในฐานะอัศวิน Lair of Grievous (2008)
Let your paintings reflect the honor of the courtก็จะสะท้อนได้ถึงเกียรติศักดิ์ ของบรรดาเหล่าขุนนางด้วย Portrait of a Beauty (2008)
The honorable Hiro Nakamura.Hiro Nakamura ผู้มีชื่อเสียง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's an honor to get a call from Maestro Jung.ว่าแต่คุณมีอะไรรึเปล่า ถึงได้โทรหาผมเป็นการส่วนตัว? Beethoven Virus (2008)
He says that it would be an honor for him if we asked him to do it, but he says that it doesn't suit him.เขาบอกว่าเขารู้สึกดีเป็นเกียรติกับเขา ถ้าเราเลือกเขา แต่เขาก็บอกว่า มันไม่เหมาะกับเขา Beethoven Virus (2008)
It's an honor.เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ Beethoven Virus (2008)
To meet a person who wonderfully re-creates the classics as they were meant to be played... it really is an honor.ที่ได้พบคนที่ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคน่าสนใจ และมีความหมายที่จะเล่น.. เป็นเกียรติจริงๆ Beethoven Virus (2008)
It is an honor to have just played before you.แค่ได้เล่นต่อหน้าคุณผมคิดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้ว Beethoven Virus (2008)
- Why? - Honor the gods.ทำไปทำไม ให้เหมือนพระเจ้า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง Superhero Movie (2008)
Each year the World Humanity Awards are held to honor the greatest achievements on behalf of all humanity.ทุก ๆ ปี รางวัล แห่งมนุษยธรรมระดับโลก ได้ให้เป็นเกียรติ แก่ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในนามของมนุษยชาติ Superhero Movie (2008)
Well, when you're being honored by the world, you want your family with you.เมื่อคุณได้รับเกียรติจาก โลกนี้ คุณอยากให้ครอบครัว อยู่กับคุณ Superhero Movie (2008)
Now the Hourglass could be anyone... a guest of honor... maybe even a stagehand.มนุษย์ นาฬิกาทราย อาจเป็นใครสักคนที่เป็น... แขกผู้มีเกียรติ บางทีคนจัดเวที Superhero Movie (2008)
Citizens of the Valley of Peace, it is my great honor to present to you...ชาวบ้านที่รักสันติทั้งหลาย ข้าภูมิใจนำเสนอ นางพยัคย์, อสรพิษ Kung Fu Panda (2008)
Honor that. Let's finish what we came here to do.ความมีศีลธรรมนั่น จะนำความสำเร็จมาให้เรา Vantage Point (2008)
It's an honor to navigate for you Sir.เป็นเกียรติที่ได้นำทางให้ท่านครับ ผมชื่อ... Death Race (2008)
If there is any just cause against me I will happily depart to my shame and dishonor but I tell you, as God is my witness, there is none.หากมีเหตุอันใด ที่เป็นเหตุสมควรจะถือโทษหม่อมชั้น หม่อมชั้นก็ยินดีจะจากไป ด้วยความละอายและไร้เกียรติ์ แต่หม่อมชั้นก็ขอยืนยันต่อพระองค์ พร้อมให้พระเจ้าเป็นพยาน ว่าหามีเรื่องแบบนั้นไม่ The Other Boleyn Girl (2008)
Honor respect.เกียรติยศ ความเคารพ The Dark Knight (2008)
All rise. The Honorable Judge Freel presiding.ทุกคนยืน ผู้พิพากษาขึ้นบัลลัง The Dark Knight (2008)
- Get him out of here. - But, Your Honor, I'm not done.เอาเขาออกไปจากนี่ แต่ใต้เท้า ผมยังพูดไม่จบ The Dark Knight (2008)
It wasn't considered an honor, it was a public service.มันไม่ถือว่าเป็นเกียรติ มันเป็นการรับใช้สังคม The Dark Knight (2008)
Stand by. Honor guard.เตรียมตัว The Dark Knight (2008)
What about all the people who are depending on you to clean the city up and to do it honorably and...แล้วชาวเมือง ที่หวังในตัวนายละ ว่านายจะปกป้องเมืองนี้ อย่างมีเกียรติ และ.. The Dark Knight (2008)
It is an honor to meet you, sir.เป็นเกียรติที่ได้พบกับคุณครับ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It is a great honor to be in...เป็นเกียรติอย่างยิ่ง... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I regret that I must withdraw, for a tail is the honor and glory of a mouse.ข้าคงต้องขอถอนตัว, ในเมื่อหางเป็นเกียรติและชัยชนะของหนู The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Perhaps you think too much of your honor, friend.บางที่ เจ้าอาจให้ความสำคัญกับเกียรติ ของท่านมากไป เพื่อน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Well, it's not just the honor. It's also great for balance.คือว่า, ไม่ใช่เป็นเกียรติอย่างเดียว, มันสำคัญกับการทรงตัว และ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
May it please Your High Majesty, we will not bear the shame of wearing an honor denied to our chief.ขออนุญาติท่านผู้ยิ่งใหญ่พะยะค่ะ เป็นความอับอายของเรา เพื่อแสดงความมีเกียรติ ที่ท่านปฎิเสธหัวหน้าของเรา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You must promise to honor your words.คุณต้องสัญญาว่า จะเคารพต่อคำพูดของคุณ Episode #1.5 (2008)
All my honor and joy...ด้วยเกียรติ และความสุขทั้งหมดของผม... Episode #1.7 (2008)
It's your honor.มันเป็นเกียรติของคุณ. Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honorA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
honorA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
honorA farewell party was held in honor of Mr Smith.
honorA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
honorA farewell party was held in honor of the retiring executive.
honorA good student like Tom brings honor to our class.
honorAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
honorAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
honorA party was held in honor of the visiting writer.
honorA prize was given in honor of the great scientist.
honorA welcome party was held in honor of Mr Jones.
honorDeath is preferable to dishonor.
honorDo you honor this credit card?
honorGeneral Franks received an honorary knighthood.
honorHe believes it to be an honor to follow in his predecessor's footsteps.
honorHe did me the honor of saying that I was right.
honorHe got angry because his honor was at stake.
honorHe graduated from a senior high school with honors.
honorHe graduated from Cambridge with honors.
honorHe graduated from Harvard University with honors.
honorHe graduated from Yale with honors in 1921.
honorHe had the honor of being presented to a great writer.
honorHe is an honor to his family.
honorHe is an honor to our country.
honorHe is the soul of honor.
honorHe lost his honor.
honorHer act reflected dishonor upon her.
honorHe received an honorable discharge from the army.
honorHe values honor above anything else.
honorHe vindicated his honor.
honorHis behavior is always honorable.
honorHis honor was corroded by greed.
honorI am highly honored by the presence of the president.
honorI am honored that you should ask me to speak.
honorI am honored to be awarded this prized.
honorI am honored to meet you.
honorI esteem it an honor to address this audience.
honorI felt that my honor was at stake.
honorI felt that my honor was at stake.
honorIf peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.
honorIn 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.
honorIn honor of all the hard work we raised a toast to our first day in our new home!
honorI passed the examination, and I'm going to be an honor student.
honorIt is a great honor for me to have been elected chairman.
honorIt is a great honor to be invited.
honorIt's a great honor to be able to meet you.
honorIt's a great honor to have had the King visit our city.
honorIt's a point of honor with me to tell the truth.
honorI was awarded an honor prize.
honorI would be honored to give you a showing in my gallery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเคารพนับถือ[V] be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai definition: สมควรจะให้ความเคารพ
ผู้ทรงเกียรติ[N] an honor person, Syn. ผู้มีเกียรติ, Example: ผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนี้ มีส่วนในการกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์ผู้คนทั่วโลก, Count unit: คน, ท่าน
ศักดิ์ศรี[N] honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
เหม็น[V] be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
ภูมิฐาน[ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
เกียรตินิยม[N] honor (degree), See also: honorary gift, Example: ทางคณะบอกว่าถ้าอยากได้เกียรตินิยม แม้เพียงอันดับสองก็ต้องสะสมคะแนนให้ได้ดีตั้งแต่ปีหนึ่ง, Thai definition: ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
เกียรติยศ[N] honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์[N] honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai definition: ฐานะอันมีเกียรติ
ขายชื่อ[V] betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย
ขัตติยมานะ[N] pride of king, See also: royal honor, Syn. ชาติขัตติยมานะ, Example: พระองค์คำนึงถึงขัตติยมานะจึงรักษาคำมั่นยิ่งชีพ, Thai definition: การถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
งามหน้า[V] be disgraceful, See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious, Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย, Ant. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, Example: ลูกสาวผู้ใหญ่วงศ์หอบผ้าหนีตามผู้ชายไป งามหน้าละคราวนี้, Thai definition: น่าขายหน้า, เป็นคำประชดในทางไม่ดี เช่นไปทำเสียหายมาแล้วพูดว่า งามหน้าละคราวนี้
ผู้มีเกียรติ[N] honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
น่าเคารพ[ADJ] respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่านับถือ[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: พระสงฆ์รูปนี้มีกริยางามน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง
น่าอับอาย[ADJ] disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย
รางวัลชมเชย[N] honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count unit: รางวัล
ปริญญากิตติมศักดิ์[N] honorary degree, Example: ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง, Thai definition: ปริญญาที่ประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร
เฉลิมพระเกียรติ[V] glorify, See also: extol, honor, exalt, celebrate, Syn. สรรเสริญ, Example: จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ในการที่ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาในรัชสมัยของพระองค์
กิตติมศักดิ์[ADJ] honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ
การเทิดพระเกียรติ[N] honor, See also: honour, worship, esteem, praise, Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ, Example: พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้รับการเทิดพระเกียรติภายหลังที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว
กองเกียรติยศ[N] honor guard, See also: guard of honour, corps of honour, Example: ทหารตั้งกองเกียรติยศเพื่อต้อนรับพณฯ ท่านนายก, Count unit: กอง, Thai definition: กองทหารหรือตำรวจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญหรือสิ่งอื่นๆ
เทิด[V] uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา
นบนอบ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship, Syn. นอบน้อม, นอบนบ, Example: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่, Thai definition: น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ
นับถือ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
มีเกียรติ[V] be honorable, See also: be honored, be respected, be respectable, Syn. เป็นเกียรติ, Example: นิสิตเรียนดีรู้สึกมีเกียรติมากเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ค่าธรรมเนียม[n.] (khā thamnīem) EN: fee ; charge ; due ; duty   FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl]
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees   FR: honoraires d'un avocat [mpl]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīattisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction   
เกียรติ[n.] (kīatti) EN: honour = honor (Am.)   FR: célébrité [f] ; renommée [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
เกียรตินิยม[n.] (kīetniyom) EN: honour = honor (Am.)   
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: honour = honor (Am.)   
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour = honor (Am.)   
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary   FR: honoraire
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable   
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity   
น่าเคารพ[adj.] (nākhaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable   FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious   
ปริญญากิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā kittimasak) EN: honorary degree   
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest   
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīet) EN: honor person   
รางวัลชมเชย[n. exp.] (rāngwan chomchoēi) EN: honorable mention   
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (rātchabandit kittimassak) EN: Honorary Member   FR: membre honoraire de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee   FR: honoraire [m] ; gratification [f]
รู้สึกเป็นเกียรติ[v. exp.] (rūseuk pen kīet) EN: be honoured = be honored (Am.)   FR: être honoré
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity   FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
เสื่อมเกียรติ[v. exp.] (seūam kīet) FR: être déshonoré
เสียคน[adj.] (sīakhon) FR: déshonoré
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than samāchik phū mī kīet) EN: honorable member   
ไหว้เจ้า[v.] (wāijao) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering   FR: honorer les dieux

CMU English Pronouncing Dictionary
HONOR    AA1 N ER0
HONORS    AA1 N ER0 Z
HONORE    AA1 N ER0
HONORA    AO0 N AO1 R AH0
HONOR'S    AA1 N ER0 Z
HONORIA    AA0 N ER1 IY0 AH0
HONOREE    AA0 N ER0 IY1
HONORED    AA1 N ER0 D
HONOREES    AA0 N ER0 IY1 Z
HONORING    AA1 N ER0 IH0 NG
HONORARY    AA1 N ER0 EH2 R IY0
DISHONOR    D IH2 S AA1 N ER0
HONORARIA    AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0
HONORABLY    AA1 N ER0 AH0 B L IY0
HONORABLE    AA1 N ER0 AH0 B AH0 L
HONORIFIC    AA2 N ER0 IH1 F IH0 K
HONORARIUM    AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M
DISHONORED    D IH2 S AA1 N ER0 D
HONORARIUMS    AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M Z
DISHONORABLE    D IH2 S AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honorary    (j) (o1 n @ r @ r ii)
honorific    (n) (o2 n @ r i1 f i k)
honorarium    (n) (o2 n @ r e@1 r i@ m)
honorifics    (n) (o2 n @ r i1 f i k s)
honorariums    (n) (o2 n @ r e@1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor [Add to Longdo]
Ehre {f}; Ehrung {f} | Ehren {pl}honor [Am.]; honour [Br.] | honors [Am.]; honours [Br.] [Add to Longdo]
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Ehrenbürger {m}honorary citizen [Add to Longdo]
Ehrendoktor {m}honorary doctor [Add to Longdo]
Ehreneintritt {m}act of honor [Add to Longdo]
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.]) [Add to Longdo]
Ehrenmitglied {n}honorary member [Add to Longdo]
Ehrentitel {m}honorary title [Add to Longdo]
Ehrlosigkeit {f}dishonorableness [Add to Longdo]
Erfolgshonorar {n}contingent fee; contingency fee [Am.] [Add to Longdo]
Erfolgshonorar {n}; Leistungshonorar {n}success fee [Add to Longdo]
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]
Honorant {m}acceptor for honor [Add to Longdo]
Honorar {n}; Gebühr {f}; Lohn {m} | Honorare {pl}; Kosten {pl} | Honorar zahlenfee | fees | to pay a fee [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Honorar {n} | Honorare {pl}honorarium | honoraria [Add to Longdo]
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis [Add to Longdo]
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process [Add to Longdo]
Prüfungshonorar {n}audit fee [Add to Longdo]
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor [Add to Longdo]
Zeilenhonorar {n}pament by the line; linage [Add to Longdo]
anerkennen; honorierento honor [Am.]; to honour [Br.] [Add to Longdo]
annehmen; akzeptierento honor [Am.]; to honour [Br.] [Add to Longdo]
sich beehren zuto have the honor to [Am.]; to have the honour to [Br.] [Add to Longdo]
ehren; beehren | ehrend; beehrend | geehrt; beehrtto honour [Br.]; to honor [Am.] | honouring; honoring | honoured; honored [Add to Longdo]
ehrenamtlich {adj}honorary [Add to Longdo]
ehrendhonorific [Add to Longdo]
ehrend {adv}honorifically [Add to Longdo]
ehrenhaft; ehrenwert {adj} | ehrenhafter | am ehrenhaftestenhonourable; honorable | more honourable | most honourable [Add to Longdo]
ehrenloshonorless [Add to Longdo]
ehrenwert {adv}honorably [Add to Longdo]
ehrtehonored [Add to Longdo]
entehren | entehrend | entehrt | entehrt | entehrteto dishonor [Am.]; to dishonour [Br.] | dishonoring | dishonored | dishonors | dishonored [Add to Longdo]
entehrenddishonorable [Add to Longdo]
entehrend {adv}dishonorably [Add to Longdo]
gegen angemessenes Honorarfor an appropriate fee [Add to Longdo]
orthonormal; orthonormiert {adj} [math.]orthonormal [Add to Longdo]
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable [Add to Longdo]
unehrenhaft {adv}dishonorably [Add to Longdo]
ungeehrtunhonored [Add to Longdo]
ungeehrt {adv}unhonoredly [Add to Longdo]
Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land.A prophet has no honor in his own country. [Add to Longdo]
Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land.A prophet is not without honor save in his own country. [Add to Longdo]
Lieber tot als ehrlos.Better death than dishonor. [Add to Longdo]
Viel Feind, viel Ehr'.The more danger, the more honor. [Add to Longdo]
e.h. : ehrenhalberhon. : honorary [Add to Longdo]
h.c. : honoris causa, ehrenhalberhon. : honorary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
オナー[, ona-] (n) honor; honour [Add to Longdo]
ドン[, don] (n) Don (Spanish honorific) (spa [Add to Longdo]
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
ホノルル[, honoruru] (n) Honolulu; (P) [Add to Longdo]
位階勲等[いかいくんとう, ikaikuntou] (n) court rank and honors; court rank and honours [Add to Longdo]
為れる[される, sareru] (v1) (uk) (See 為る・する) honorific or passive form of the verb "suru" [Add to Longdo]
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour [Add to Longdo]
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
栄辱[えいじょく, eijoku] (n) honor and-or shame (honour) [Add to Longdo]
栄典[えいてん, eiten] (n) honours; honors; ceremony; exercises [Add to Longdo]
栄誉[えいよ, eiyo] (n) honour; honor; (P) [Add to Longdo]
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour) [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation) [Add to Longdo]
恩師[おんし, onshi] (n) one's honoured teacher; one's honored teacher; one's former teacher; (P) [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]
家声[かせい, kasei] (n) honour of the family; honor of the family [Add to Longdo]
家名;科名[かめい, kamei] (n) (1) family name; house name; (2) family honour; family honor [Add to Longdo]
外聞[がいぶん, gaibun] (n) reputation; respectability; honour; honor [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment) [Add to Longdo]
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
[むち, muchi] (suf) (See 兄貴) honorific, familiar suffix [Add to Longdo]
[むち, muchi] (n,n-suf) (hon) (arch) lord; god; goddess; honorific title for deities (and high-ranking people) [Add to Longdo]
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
貴台[きだい, kidai] (pn,adj-no) honorific used in company correspondence [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
儀礼兵[ぎれいへい, gireihei] (n) guard of honor; guard of honour [Add to Longdo]
儀仗兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honor; guard of honour [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n,vs,adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]
玉砕主義[ぎょくさいしゅぎ, gyokusaishugi] (n) the principle of honorable death and no surrender [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ˋ, / ] dishonor [Add to Longdo]
不敢当[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me [Add to Longdo]
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ, ] improper; dishonorable [Add to Longdo]
世尊[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, ] World Honored One; Revered One of the World (Buddha) [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable [Add to Longdo]
令堂[lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother [Add to Longdo]
令尊[lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ, ] (honorific) your father [Add to Longdo]
令尊令堂[lìng zūn lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your parents [Add to Longdo]
侮辱[wǔ rǔ, ˇ ㄖㄨˇ, ] to insult; to humiliate; dishonor [Add to Longdo]
借问[jiè wèn, ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˋ, / ] (honorific) May I ask? [Add to Longdo]
光前裕后[guāng qián yù hòu, ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄩˋ ㄏㄡˋ, / ] to bring honor to one's ancestors and benefit future generations (成语 saw) [Add to Longdo]
光宗耀祖[guāng zōng yào zǔ, ㄍㄨㄤ ㄗㄨㄥ ㄧㄠˋ ㄗㄨˇ, 耀] to bring honor to one's ancestors [Add to Longdo]
光明正大[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, ] just and honorable [Add to Longdo]
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory [Add to Longdo]
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you. [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment. [Add to Longdo]
兑现[duì xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to honor a check (by paying in cash); to conclude a deal in cash [Add to Longdo]
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, / ] honors and disgraces [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory [Add to Longdo]
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [Add to Longdo]
嘉奖[jiā jiǎng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to award an honor [Add to Longdo]
大紫荆勋章[dà zǐ jīng xūn zhāng, ㄉㄚˋ ㄗˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] Great Bauhinia Medal (GBM), Hong Kong's highest honor [Add to Longdo]
奉告[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] (honorific) to inform [Add to Longdo]
奉若神明[fèng ruò shén míng, ㄈㄥˋ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to honor sb as a God (成语 saw); to revere; to worship; to deify; to make a holy cow of sth; to put sb on a pedestal [Add to Longdo]
奉赠[fèng zèng, ㄈㄥˋ ㄗㄥˋ, / ] (honorific) to present; to give as a present [Add to Longdo]
奉迎[fèng yíng, ㄈㄥˋ ˊ, ] (honorific) to greet; to fawn [Add to Longdo]
奉送[fèng sòng, ㄈㄥˋ ㄙㄨㄥˋ, ] (honorific) to give [Add to Longdo]
奉还[fèng huán, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return with thanks; (honorific) to give back [Add to Longdo]
奉陪[fèng péi, ㄈㄥˋ ㄆㄟˊ, ] (honorific) to accompany; to keep sb company [Add to Longdo]
女公子[nǚ gōng zǐ, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] noble lady; (honorific) your daughter [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] your daughter (honorific) [Add to Longdo]
官爵[guān jué, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄝˊ, ] official ranking; titles and honors [Add to Longdo]
富贵[fù guì, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] riches and honor [Add to Longdo]
富贵不能淫[fù guì bù néng yín, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ˊ, / ] not corrupted by wealth and honors [Add to Longdo]
宽衣[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, / ] Please take off your coat (honorific) [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] to honor; to respect; (classifier for cannons and statues); ancient wine vessel [Add to Longdo]
尊公[zūn gōng, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄥ, ] (honorific) your father [Add to Longdo]
尊君[zūn jūn, ㄗㄨㄣ ㄐㄩㄣ, ] (honorific) your father [Add to Longdo]
尊命[zūn mìng, ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] (honorific) your request [Add to Longdo]
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor [Add to Longdo]
尊堂[zūn táng, ㄗㄨㄣ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother [Add to Longdo]
尊崇[zūn chóng, ㄗㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, ] to revere; to admire; to honor; to venerate [Add to Longdo]
尊意[zūn yì, ㄗㄨㄣ ㄧˋ, ] (honorific) your respected opinion; What do you think, your majesty? [Add to Longdo]
尊荣[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory [Add to Longdo]
尊称[zūn chēng, ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] to address sb deferentially; title; honorific [Add to Longdo]
尊翁[zūn wēng, ㄗㄨㄣ , ] (honorific) your father [Add to Longdo]
尊号[zūn hào, ㄗㄨㄣ ㄏㄠˋ, / ] an honorific title; a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] Belohnung, -Lohn, Honorar [Add to Longdo]
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
稿料[こうりょう, kouryou] Honorar_fuer_ein_Manuskript [Add to Longdo]
[ほう, hou] DUFT, (HONORATIVES PRAEFIX) [Add to Longdo]
謝礼[しゃれい, sharei] Belohnung, Honorar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top