Search result for

honkies

(85 entries)
(1.5141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honkies-, *honkies*, honkie , honky
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา honkies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *honkies*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honkie(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the time, honking like they own the place.ตลอดเลย ชอบบีบแตรราวกับว่า เป็นเจ้าถนนอย่างนั้นแหละ New York, I Love You (2008)
(HORN HONKING)(เสียงแตร) Up (2009)
(CHICKS HONKING IN DISTANCE)(CHICKS HONKING IN DISTANCE) Up (2009)
(HONKING)(HONKING) Up (2009)
(HORNS HONKING)เสียงแตรรถ ส่งเสียงปู๊ด Fighting (2009)
[car horns honking]แตรรถ แตรรถ Confessions of a Shopaholic (2009)
[ CAR HORN HONKING ][ CAR HORN HONKING ] Ninja Assassin (2009)
[ CAR HORN HONKING ][ CAR HORN HONKING ] Ninja Assassin (2009)
[ HORNS HONKING ][ HORNS HONKING ] Ninja Assassin (2009)
[ HORNS HONKING ][ HORNS HONKING ] Ninja Assassin (2009)
[ HORN HONKING ][ HORN HONKING ] Ninja Assassin (2009)
Don't just sit out there honking. Come in and say hello.คริสมาสต์เม็กซิกันสไตล์ใหม่ พริกแดงและพริกเขียว Down (2009)
(Bobby laughs) (horn honking) (brakes screeching)กลับไปทานข้าวเย็น ได้โปรดช่วยฉันด้วยค่ะ Albification (2009)
They were, like, honkingพวกเขาไม่ได้ร้อง พวกเขาแบบ... หอน Sectionals (2009)
[radio chatter] [honking][เสียงวิทยุ] [เสียงแตร] Dirty Harry (2009)
[noise increases] [horns honking, whistle blowing, traffic sounds, voices][เสียงดังขี้น] [เสียงหวูด นกหวีด เสียงจราจร ] Night of Desirable Objects (2009)
[cars honking aggressively][รถดังขวักไขว่มาก] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[loud honking] [silence][รถดังขวักไขว่] [เงียบ] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[loud drilling] [silence] [honking, drilling][เจาะถนน] [เงียบ] [แตรรถ/เจาะถนน] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[horn honking]- อย่าให้มันตีเส้นปลายทางที่ดักไว้เมื่อเดินทางมาถึง! -ฉันต้องการจะไปบ้าน! G-Force (2009)
- [man] Come here, you little rodent. - [horn honking]เอาล่ะ ,ตอนนี้ช่วยสามัคคีกัน มานี่ , นี่คือทีม G-Force (2009)
Hey, no honkingเฮ้ย อย่าบีบแตร Monsters vs. Aliens (2009)
He's gone too far. geese honking )เราต้องทำให้ได้จอห์น เค้าเลอะเทอะไปใหญ่แล้ว You Don't Know Jack (2010)
geese honking )ไปที่อื่นไป ดูมันดันไปแอบหลังเรืออีก You Don't Know Jack (2010)
- [giggles] - [honking]When in Rome (2010)
- [honking]โวว... When in Rome (2010)
[honking][honking] When in Rome (2010)
[honking]When in Rome (2010)
[honking]When in Rome (2010)
- Nobody. And the bus driver's honking.-ไม่มี แต่คนขับกำลังบีบแตรอยู่ Back to School (2010)
Yeah, honking's gonna make the power come back on!บีบเข้าไป ไฟคงจะติดหรอก Hot & Bothered (2010)
(Semi horns honking)(semi horns honking) With You I'm Born Again (2010)
They were honking at you because you were driving slow in the fast lane.พวกเขาบีบแตรใส่คุณเพราะว่า คุณขับช้าในเลนขับเร็ว Sorry Grateful (2010)
As soon as I get up there, start honking the horn.ทันทีที่ผมเข้าไปในนั้น พ่อเริ่มบีบแตรเลยนะ Dead Tooth (2010)
(HORN HONKING)(เสียงแตร) Unaired Pilot (2010)
(HORN HONKING)(เสียงแตร) Unaired Pilot (2010)
[CAR HORNS HONKING]But you're gonna have to shoot me in the back. The Town (2010)
[CAR HORNS HONKING]...whatever this thing is you got going on... The Town (2010)
(TRAIN HONKING).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
(CAR HORN HONKING).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
(TAXI HORNS HONKING).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
(CAR HORNS HONKING).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
(CAR HORNS HONKING).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
(CAR HORNS HONKING).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
(HONKING)50/50 (2011)
- (HONKING CONTINUES) - Good luck with the paintings.โชคดีเรื่องภาพวาดนะ 50/50 (2011)
(HORN HONKING)(honking HORN) We Bought a Zoo (2011)
(HORN HONKING)(... ......... ผ่านไปเลยคะ ผ่านๆๆ... Bridesmaids (2011)
Maybe it's better if I dip it in the chocolate. (ANNIE GRUNTING) (GEESE HONKING)บางที่จะดีกว่าถ้าชั้นเอามัน แช่ในช็อกโกแล๊ต เธอต้องการ ยังงี้ใช่ไม๊ Lilian? นี่มันสุดยอดมาก Bridesmaids (2011)
I took two dogs already. They're in the back of my van. (HORN HONKING)ชั้นเอาหมามาสองตัว ชั้นเก็บพวกมันไว้หลังรถตู้ อะไร? อะไร? Bridesmaids (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HONKING    HH AO1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honking    (v) (h o1 ng k i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
本気[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
基本給[きほんきゅう, kihonkyuu] (n ) เงินเดือนพื้นฐาน
登録資本金[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hupen | hupend | hupt | hupteto honk | honking | honks | honked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションキー[, apurike-shonki-] (n) {comp} application key [Add to Longdo]
イグニッションキー[, igunisshonki-] (n) ignition key [Add to Longdo]
オプションキー[, opushonki-] (n) {comp} Option key [Add to Longdo]
ファンクションキー[, fankushonki-] (n) {comp} function key [Add to Longdo]
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[, puroguramufankushonki-] (n) {comp} program function key; PF key [Add to Longdo]
ホンキートンク[, honki-tonku] (n) honky-tonk [Add to Longdo]
基本機能[きほんきのう, kihonkinou] (n) {comp} basic functionality [Add to Longdo]
基本記号[きほんきごう, kihonkigou] (n) {comp} basic symbol [Add to Longdo]
基本金[きほんきん, kihonkin] (n) fund; endowment [Add to Longdo]
公称資本金[こうしょうしほんきん, koushoushihonkin] (n) nominal capital [Add to Longdo]
資本基盤[しほんきばん, shihonkiban] (n) capital base [Add to Longdo]
資本金[しほんきん, shihonkin] (n) capital stock; (P) [Add to Longdo]
日本企業[にほんきぎょう, nihonkigyou] (n) Japanese company (business, firm); (P) [Add to Longdo]
日本棋院[にほんきいん, nihonkiin] (n) Nihon Kiin, central Go organization of Japan [Add to Longdo]
日本記録[にほんきろく, nihonkiroku] (n,adj-f) Japanese record; national record [Add to Longdo]
本機[ほんき, honki] (n) (1) this device; (2) this plane [Add to Longdo]
本気[ほんき, honki] (adj-na,n,adj-no) seriousness; truth; sanctity; (P) [Add to Longdo]
本気を出す[ほんきをだす, honkiwodasu] (exp,v5s) to make a serious effort [Add to Longdo]
本金庫[ほんきんこ, honkinko] (n) main depository [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key [Add to Longdo]
基本機能[きほんきのう, kihonkinou] basic functionality [Add to Longdo]
基本記号[きほんきごう, kihonkigou] basic symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
本気[ほんき, honki] Ernsthaftigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top