Search result for

homo

(145 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homo-, *homo*
Possible hiragana form: ほも
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
homotggous[โฮะมอล-โอะกัซ] (adj ) ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน
See also: S. homologue,homology,

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homo[N] สิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์
homo[N] คนที่รักร่วมเพศ (คำสแลง) (คำหยาบ), Syn. gay, homosexual
homo[PRF] เหมือน
homo[SL] ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ), See also: กะเทย
homo[SL] ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
homonym[N] คำพ้องรูปหรือคำพ้องเสียง
homogamy[N] การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน
homogamy[N] ภาวะที่มีเพศเดียวกัน
homograph[N] คำพ้องรูป
homophone[N] คำพ้องเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homo(โฮ'โม) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภท Primates ซึ่งได้แก่ มนุษย์ ลิง ชะน'และ lemur
homo sapiens(โฮ'โม'เซ'เพียนซฺ) n. มนุษย์ปัจจุบัน, Syn. human being,man
homo-Pref. ดู"เหมือนกัน"
homogamousadj. ซึ่งมีเพศเดียวกัน,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเจริญ เติบโตพร้อมกัน
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike,consistent,uniform
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft
homoiothermaladj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น.
homologatevt. อนุมัติ,ตกลง,ให้สัตยาบัน.
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, Syn. analogous

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
homonym(n) คำพ้องเสียง
sophomore(n) นักศึกษาปีที่สอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homochlamydeousมีกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homoecious; autoeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamous๑. มีดอกชนิดเดียว [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamy; isogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityความเป็นแบบเดียวกัน, ภาวะเอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityภาวะเอกพรรณ, ภาวะเอกพันธ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homogeneousเป็นแบบเดียวกัน, เอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homocysteineโฮโมซีสเตอีน [TU Subject Heading]
homogeneous flowhomogeneous flow, การไหลแบบเนื้อเดียว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
homogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อเดียว,   ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคเดียวกัน เช่น HCl(aq) + NaOH(aq)  ______>  NaCl(aq) + H2O(aq)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
homogeneous substanceสารเนื้อเดียว, สารที่มีเนื้อสารและมีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ซึ่งอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homograftผิวหนังผู้อื่น, [การแพทย์]
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซม, โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homonymsคำเหมือนรูปหรือเสียง [TU Subject Heading]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homologส่วนที่มีความเหมือน, ส่วนอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย
homophobic (n ) พวกไม่ชอบการรักร่วมเพศ
homophony (n) คำพ้องเสียง, คำที่มีเสียงเหมือน
See also: A. polyphony, R. homophonous

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Man, that's one angry homo.นั่นหล่ะโฮโมอารมณ์เสีย Death Race (2008)
Homos. Homos. Homos.ตุ้ด กันหมด Made of Honor (2008)
I mean, you're maybe only the world's second-biggest homo.ผมหมายถึง คุณอาจจะเป็นกะเทยสายพันธ์ใหม่ ของโลกสองที่ใหญ่ที่สุด Pilot (2008)
You're like me, a homo sapiens, a wise human.เราต่างก็เป็นเผ่าพันธ์โฮโมเซเปี้ยน มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ชีวิต Home (2009)
And that's where you, homo sapiens, wise human, enter the story.และนั่นคือที่ซึ่งคุณ, โฮโม เซเปียนส์ มนุษย์อันชาญฉลาด ได้ก้าวเข้ามา Home (2009)
Really, I'm not. No soy homo.ฉันพูดจริง ฉันไม่ได้เป็นเกย์ ไม่มีตุ๊ดอะไรทั้งนั้น I Love You, Beth Cooper (2009)
Had become a homo.นั้นเป็นเกย์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
They even asked him if he was a homosexual.พวกนั้นถึงกับถามเค้า ว่าเค้าเป็นพวกรักร่วมเพศ Julie & Julia (2009)
-Are you a homosexual, Mr. Child? -No.คุณเป็นโฮโมรึเปล่า คุณชายลด์ ไม่ใช่ Julie & Julia (2009)
I am not a homosexual.ผมไม่ใช่โฮโม Julie & Julia (2009)
I'm not a homo.ฉันไม่ต้องการที่จะออก. Crows Zero II (2009)
You can be a great homo.นายเป็นตุ๊ดที่ดีได้ Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homoConformity is an essential element of our homogeneous community.
homoAir and heir are homophones of each other.
homoBetween ourselves, he seems to be a homosexual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักเพศ[N] homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count unit: คน
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
คำพ้อง[N] homonym, See also: homophone, homograph
คำพ้องรูป[N] homograph
คำพ้องเสียง[N] homophone
เป็นเนื้อเดียวกัน[ADV] homogeneously, Syn. กลมกลืน, Example: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
รักร่วมเพศ[N] homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
โฮโม ฮาบิลิส[n. prop.] (Hōmō hābilit) EN: Homo habilis   FR: Homo habilis [m]
โฮโมอีเร็คตัส[n. prop.] (Hōmō īrektat) EN: Homo erectus   FR: Homo erectus [m]
โฮโมซาเปี้ยน[n. prop.] (Hōmō sāpīen) EN: Homo sapiens   FR: Homo sapiens [m] ; l'homme moderne [m]
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
คำพ้องเสียง[n.] (kham phøng sīeng) EN: homophone   FR: homophone [m]
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMO    HH OW1 M OW0
HOMOLA    HH AH0 M AA1 L AH0
HOMOLKA    HH AH0 M AA1 L K AH0
HOMOGENY    HH OW0 M AA1 JH AH0 N IY0
HOMOPHOBIC    HH OW2 M AH0 F OW1 B IH0 K
HOMOLOGOUS    HH AH0 M AA1 L AH0 G AH0 S
HOMOSEXUAL    HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L
HOMOZYGOUS    HH OW2 M OW0 Z AY1 G AH0 S
HOMOGENOUS    HH AH0 M AA1 JH AH0 N AH0 S
HOMOPHOBIA    HH OW2 M AH0 F OW1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homo    (n) (h ou1 m ou)
homos    (n) (h ou1 m ou z)
homonym    (n) (h o1 m @ n i m)
homonyms    (n) (h o1 m @ n i m z)
homograph    (n) (h o1 m @ g r aa f)
homophone    (n) (h o1 m @ f ou n)
homophobic    (n) (h ou1 m @ f ou1 b i k)
homoeopath    (n) (h ou1 m ii ou p a th)
homogenize    (v) (h @1 m o1 jh i n ai z)
homographs    (n) (h o1 m @ g r aa f s)

German-Thai: Longdo Dictionary
homogen(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: S. gleichartig, A. heterogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Homonym {m} | Homonyme {pl}homonym | homonyms [Add to Longdo]
Homophobie {f}; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia [Add to Longdo]
Homosexuelle {m,f}; Homosexuellerhomosexual [Add to Longdo]
homogen [math.] {adj}homogeneous [Add to Longdo]
homogen {adv}homogeneously [Add to Longdo]
homogenisieren | homogenisierend | homogenisiert | homogenisiertto homogenize | homogenizing | homogenized | homogenizes [Add to Longdo]
homosexuell {adj}homosexual [Add to Longdo]
homosexuell {adv}homosexually [Add to Longdo]
homolog; ähnlich [med.] {adj}homologous [Add to Longdo]
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
コホモロジー[, kohomoroji-] (n) {math} cohomology [Add to Longdo]
トリコモナス[, torikomonasu] (n) trichomonas (lat [Add to Longdo]
トリコモナス膣炎[トリコモナスちつえん, torikomonasu chitsuen] (n) vaginal trichomoniasis [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
同源[tóng yuán, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, ] homology (biology); a common origin, #30,086 [Add to Longdo]
均匀性[jūn yún xìng, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] homogeneity, #39,435 [Add to Longdo]
均质[jūn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓˋ, / ] homogenous; uniform; homogenized, #48,378 [Add to Longdo]
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] homosexual; gay person, #50,161 [Add to Longdo]
同音字[tóng yīn zì, ㄊㄨㄥˊ ㄗˋ, ] homonym (character with exactly the same sound), #90,611 [Add to Longdo]
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] homosexual (positive term), #120,153 [Add to Longdo]
同音词[tóng yīn cí, ㄊㄨㄥˊ ㄘˊ, / ] homonym (word with exactly the same sound), #127,409 [Add to Longdo]
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, ] homosexual [Add to Longdo]
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
同形異義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
同形異義性[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
同形同音異義性[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]
文書文字集合[ぶんしょもじしゅうごう, bunshomojishuugou] document character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homo- \Ho"mo-\
   A combining form from Gr. "omo`s, one and the same, common,
   joint.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homo
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]
   2: any living or extinct member of the family Hominidae
     characterized by superior intelligence, articulate speech,
     and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being},
     {human}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 homo [homo]
   homosexual; gay
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 homo
   man; human being
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top