Search result for

homes

(78 entries)
(0.0925 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homes-, *homes*, home
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homesick[ADJ] ซึ่งคิดถึงบ้าน, Syn. nostalgic
homespun[SL] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์แรง
homestead[VI] ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)
homestead[N] บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
homespunadj. ทอที่บ้าน,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,บ้านนอก. n. ผ้าทอที่บ้าน,ผ้าพื้นเมือง., Syn. plain,simple
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
homesickness(n) ความคิดถึงบ้าน
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
homestead(n) เคหสถาน,นิวาสถาน,ที่อยู่อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homesickness; nostalgiaอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homesteadเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homes and hauntsบ้านและที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Homeschoolingการศึกษาโดยครอบครัว
การศึกษาโดยครอบครัว หรือการเรียนรู้นอกระบบแบบใช้ครอบครัวเป็นฐานหลัก หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
HomeSiteโฮมไซด์ [TU Subject Heading]
Homesitesเขตที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without finishing high school. Which she's doing by homeschooling.ก่อนที่จะจบไฮสคูล เธอคงจะเรียนที่บ้านแทน New Haven Can Wait (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอให้ฉันช่วยเอาของที่เกี่ยวกับการเรียนด้วยตัวเองมาให้ New Haven Can Wait (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอขอร้องฉันให้มาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องการเรียนหนังสือที่บ้าน Pret-a-Poor-J (2008)
I am an unemployed, homeschooled 15-year-old.ฉันก็เป็นคนไม่มีงานทำ เป็นเด็กที่เรียนที่บ้าน แล้วก็อายุ 15 ปี Pret-a-Poor-J (2008)
Does that p.I. Guy mean we don't have to break Into people's homes anymore?หมายความว่าเราไม่จำเป็น ต้องบุกรุกบ้านคนอื่นอีกต่อไปใช่มั้ย ? Not Cancer (2008)
Were your foster homes all around here, or did you have to change schools?คุณเคยอยู่บ้านเลี้ยงดูเด็กแถวนี้ หรือคุณเคยเปลี่ยนโรงเรียน Emancipation (2008)
No-one is to leave their homes.ห้ามมีใครออกจากบ้าน The Labyrinth of Gedref (2008)
You're fighting for so much more than that. You fight for your homes.เพื่อความถูกต้อง เพื่อผลผลิต The Moment of Truth (2008)
I don't mind something like 'Better Homes and Gardens'.ฉันไม่สนใจเหมือนกัน'Better Homes and Gardens'. Heartbreak Library (2008)
I can make money selling homes.ฉันทำเงินจากการขายบ้านได้ The Lazarus Project (2008)
I'm Lisa Madison, and I've been selling homes here in the Marietta, Powder Springs area for over a year now.ในมารีเอ็ตต้า พาวเดอร์สปริงส์ พื้นที่ที่สร้างมากว่าหนึ่งปี The Lazarus Project (2008)
Hi, I'm Lisa Madison, and I've been selling homes in the Marietta, Powder Springs area for over a year now.หวัดดีค่ะ ฉันลิซ่า เมดิซ่า ฉันกำลังขายบ้าน... ในมารีเอ็ตต้า พาวเดอร์สปริงส์ พื้นที่ที่สร้างมากว่าหนึ่งปี The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homesAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
homesAll of us were homesick.
homesAlone in the big city, I began to get homesick.
homesA lot of woman work outside their homes these days.
homesAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
homesAt first Meg was homesick.
homesDue to the recent hurricane, a lot of people lost their homes.
homesFear of pollution discouraged people from building homes near power plants.
homesHe came back not because he was homesick but because he was running short of money.
homesHe had not been in Tokyo a month when he got homesick.
homesHomesickness is a longing to go back to where you are from.
homesI feel homesick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคหสถาน[N] homestead, See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house, Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน, Thai definition: ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house   FR: résidence [f] ; habitat [m]
คิดถึงบ้าน[v. exp.] (khit theung bān) EN: be homesick ; feel nostalgic   FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi
พระภูมิ[n.] (phraphūm) EN: guardian spirit inhabiting a homestead   FR: esprit du lieu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMES    HH OW1 M Z
HOMES'    HH OW1 M Z
HOMESPUN    HH OW1 M S P AH2 N
HOMESLEY    HH OW1 M Z L IY0
HOMESICK    HH OW1 M S IH2 K
HOMESTAKE    HH OW1 M S T EY2 K
HOMESTATE    HH OW1 M S T EY2 T
HOMESTEAD    HH OW1 M S T EH2 D
HOMESTRETCH    HH OW1 M S T R EH2 CH
HOMESTAKE'S    HH OW1 M S T EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homes    (n) (h ou1 m z)
homesick    (j) (h ou1 m s i k)
homespun    (n) (h ou1 m s p uh n)
Homestake    (n) (h ou1 m s t ei k)
homestead    (n) (h ou1 m s t e d)
homesteads    (n) (h ou1 m s t e d z)
homesickness    (n) (h ou1 m s i k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
ホームエステ[, ho-muesute] (n) (abbr) service that goes to clients' homes to give beauty treatments (wasei [Add to Longdo]
ホームシック[, ho-mushikku] (n) homesick; (P) [Add to Longdo]
ホームステイ[, ho-musutei] (n) homestay; (P) [Add to Longdo]
ホームストレッチ[, ho-musutorecchi] (n) homestretch [Add to Longdo]
ホームスパン[, ho-musupan] (n) homespun [Add to Longdo]
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
家屋敷[いえやしき, ieyashiki] (n) estate; homestead; house and land (it stands on); messuage [Add to Longdo]
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home [Add to Longdo]
懐郷病[かいきょうびょう, kaikyoubyou] (n) homesickness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土布[tǔ bù, ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ, ] homespun cloth [Add to Longdo]
想家[xiǎng jiā, ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, ] homesick [Add to Longdo]
怀乡[huái xiāng, ㄏㄨㄞˊ ㄒㄧㄤ, 怀 / ] homesick [Add to Longdo]
乡情[xiāng qíng, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ, / ] homesickness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top