Search result for

holiest

(8 entries)
(0.8732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holiest-, *holiest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because not only do you deserve everything coming your way, but Sarah, if she ain't the holiest person I know, then I don't know who is.เพราะไม่เพียงแต่นายสมควรได้ทุกอย่างที่ผ่านมา แต่ซาร่า ถ้าหล่อนไม่ใช่คนที่ใจบริสุทธิ์ที่สุดที่ฉันรู้จัก ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
The holiest in the eastern lands. A gift the King will appreciate.ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในดินแดนตะวันออก ของขวัญที่จะทำให้กษัตริย์พอใจ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ Seven Years in Tibet (1997)
Only one man was allowed to enter this holy of holies on one day, the holiest day of the year, Yom Kippur.มีเพียงหนึ่งบุรุษเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต ให้เข้าไปในแดนมหาศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ ในวันเดียว วันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของแต่ละปี วัน โยมคิปปูร์ Pi (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLIEST    HH OW1 L IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holiest    (j) (h ou1 l i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holy \Ho"ly\, a. [Compar. {Holier}; superl. {Holiest}.] [OE.
   holi, hali, AS. h[=a]lig, fr. h[ae]l health, salvation,
   happiness, fr. h[=a]l whole, well; akin to OS. h?lag, D. & G.
   heilig, OHG. heilac, Dan. hellig, Sw. helig, Icel. heilagr.
   See {Whole}, and cf. {Halibut}, {Halidom}, {Hallow},
   {Hollyhock}.]
   1. Set apart to the service or worship of God; hallowed;
    sacred; reserved from profane or common use; holy vessels;
    a holy priesthood. "Holy rites and solemn feasts."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Spiritually whole or sound; of unimpaired innocence and
    virtue; free from sinful affections; pure in heart; godly;
    pious; irreproachable; guiltless; acceptable to God.
    [1913 Webster]
 
       Now through her round of holy thought
       The Church our annual steps has brought. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {Holy Alliance} (Hist.), a league ostensibly for conserving
    religion, justice, and peace in Europe, but really for
    repressing popular tendencies toward constitutional
    government, entered into by Alexander I. of Russia,
    Francis I. of Austria, and Frederic William III. of
    Prussia, at Paris, on the 26th of September, 1815, and
    subsequently joined by all the sovereigns of Europe,
    except the pope and the king of England.
 
   {Holy bark}. See {Cascara sagrada}.
 
   {Holy Communion}. See {Eucharist}.
 
   {Holy family} (Art), a picture in which the infant Christ,
    his parents, and others of his family are represented.
 
   {Holy Father}, a title of the pope.
 
   {Holy Ghost} (Theol.), the third person of the Trinity; the
    Comforter; the Paraclete.
 
   {Holy Grail}. See {Grail}.
 
   {Holy grass} (Bot.), a sweet-scented grass ({Hierochloa
    borealis} and {Hierochloa alpina}). In the north of Europe
    it was formerly strewed before church doors on saints'
    days; whence the name. It is common in the northern and
    western parts of the United States. Called also {vanilla
    grass} or {Seneca grass}.
 
   {Holy Innocents' day}, Childermas day.
 
   {Holy Land}, Palestine, the birthplace of Christianity.
 
   {Holy office}, the Inquisition.
 
   {Holy of holies} (Script.), the innermost apartment of the
    Jewish tabernacle or temple, where the ark was kept, and
    where no person entered, except the high priest once a
    year.
 
   {Holy One}.
    (a) The Supreme Being; -- so called by way of emphasis. "
      The Holy One of Israel." --Is. xliii. 14.
    (b) One separated to the service of God.
 
   {Holy orders}. See {Order}.
 
   {Holy rood}, the cross or crucifix, particularly one placed,
    in churches. over the entrance to the chancel.
 
   {Holy rope}, a plant, the hemp agrimony.
 
   {Holy Saturday} (Eccl.), the Saturday immediately preceding
    the festival of Easter; the vigil of Easter.
 
   {Holy Spirit}, same as {Holy Ghost} (above).
 
   {Holy Spirit plant}. See {Dove plant}.
 
   {Holy thistle} (Bot.), the blessed thistle. See under
    {Thistle}.
 
   {Holy Thursday}. (Eccl.)
    (a) (Episcopal Ch.) Ascension day.
    (b) (R. C. Ch.) The Thursday in Holy Week; Maundy
      Thursday.
 
   {Holy war}, a crusade; an expedition carried on by Christians
    against the Saracens in the Holy Land, in the eleventh,
    twelfth, and thirteenth centuries, for the possession of
    the holy places.
 
   {Holy water} (Gr. & R. C. Churches), water which has been
    blessed by the priest for sacred purposes.
 
   {Holy-water stoup}, the stone stoup or font placed near the
    entrance of a church, as a receptacle for holy water.
 
   {Holy Week} (Eccl.), the week before Easter, in which the
    passion of our Savior is commemorated.
 
   {Holy writ}, the sacred Scriptures. " Word of holy writ."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top