Search result for

hetero

(104 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hetero-, *hetero*
Possible hiragana form: へてろ
English-Thai: Longdo Dictionary
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hetero[PRF] อื่น
heterodox[ADJ] ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ), See also: ซึ่งนอกคอก, Syn. apostate, heretical, unorthodox, Ant. pious
heteronomy[N] ซึ่งอยู่ใต้การควบคุมหรือกฎเกณฑ์ของผู้อื่น (ทางการเมือง)
heterosexual[N] คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual[ADJ] ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม
heterogeneous[ADJ] ซึ่งต่างชนิดกัน, See also: ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. miscellaneous, various, Ant. uniform, unvaried
heterogenesis[N] การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์, See also: การกลายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hetero-Pref. แตกต่าง,สิ่งอื่น
heterochromousadj. ซึ่งมีสีต่าง ๆ กัน
heterochronousadj. ซึ่งมาจากต่างแดน
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร
heterodoxadj. ไม่เป็นไปตามทฤษฎี,นอกคอก
heteroecismn. การมีปรสิตต่างระยะการเจริญเติบโตบนเจ้าบ้าน (host) ต่างชนิดกัน., See also: heteroecious adj.
heterogameten. เซลล์เพศที่ต่างหัน
heterogamousadj. ซึ่งมีเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์เพศ
heterogeneityn. สภาพที่มีเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) ต่างกัน,การได้มาจากแหล่งหรือจำพวกที่ต่างกัน
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hetero-ovular twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterocarpousมีผลสองแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterochromatinเฮเทอโรโครมาทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterochromosome; allosome; sex chromosomeโครโมโซมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterocystเฮเทอโรซิสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterodoxนาสติกะ, ลัทธิอื่น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heteroeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยสองชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogameteเซลล์สืบพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamous๑. มีดอกหลายชนิด [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะต่างแบบกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heterocyclic chemistryเคมีเฮทเทอโรไซคลิก [TU Subject Heading]
Heterocyclic compoundsสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก [TU Subject Heading]
heterogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อผสม, ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคต่าง ๆ กัน อาจมี 2 หรือ 3 วัฎภาครวมกันอยู่ในระบบ เช่น  C(s) +O2(g) _______>CO2(g)    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterogeneous substanceสารเนื้อผสม, สารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heterometrusแมงป่องช้าง [TU Subject Heading]
Heterorhabditidaeไส้เดือนฝอยเฮเธอโรฮับดิทิเด [TU Subject Heading]
Heterorhabditisไส้เดือนฝอยเฮเธอโรฮับดิทิส [TU Subject Heading]
Heteroscedasticityความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ [TU Subject Heading]
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
Heterosexual Behaviorรักเพศตรงข้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, good night, my hetero heroine.ราตรีสวัสดิ แม่ยอดหญิงของฉัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
That's a lot more heterosexual than you.That's a lot more heterosexual than you. I Love You, Beth Cooper (2009)
We are looking for A heterosexual maleเขาจะก้าวร้าวกับเธอ Conflicted (2009)
But I am a flaming heterosexual.แต่ฉันก็ยัง รู้สึกร้อนแรงกับเพศตรงข้ามอยู่ Chuck Versus the Ring (2009)
Well, quite. Young, very pretty, dark-haired and heterochromatic.อ้อ ค่อนข้างอายุน้อยมาก หน้าตาสวย ผมสีแดงเข้้มและนัยน์ตาสีเฮเทอโรโครมาทิน Episode #1.4 (2010)
Heterowhat? I'm sorry?เฮเทอโรโครมาทินอะไรนะ ผมขอโทษครับ Episode #1.4 (2010)
But no doctor with heterochromia of the eye is currently employed by the Chartwell hospital.แต่ไม่มีคุณหมอคนไหนในปัจจุบัน ที่มีนัยน์ตาสีเฮเทอโรโครมาทินที่โรงพยาบาลชาร์ทเวลล์ Episode #1.4 (2010)
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด The Witch in the Wardrobe (2010)
Do you know the odds of meeting a single, down-to-earth, heterosexual male with impeccable fingernails?- ทานอย่างอื่นก็ได้ - ไม่ สาวน้อยฉันต้องการล็อบสเตอร์ ฉันจะกินตัวที่ใหญ่ที่สุดเลย No Ordinary Sidekick (2010)
Heterochromia.ความแตกต่างของสี X-Men: First Class (2011)
Heterochromia was in reference to your eyes, which I have to say are stunning.ความแตกต่างของสีที่ว่าหมายถึงตาของคุณ ต้องขอบอกว่ามันสวยงามมาก X-Men: First Class (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak phit phøng) EN: heterogeneously ; variously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HETERODOX    HH EH2 T ER0 AH0 D AA2 K S
HETEROSIS    HH EH2 T ER0 OW1 S AH0 S
HETERODOXY    HH EH1 T ER0 AH0 D AA2 K S IY0
HETERODYNE    HH EH1 T ER0 AH0 D AY2 N
HETEROCERCAL    HH EH2 T ER0 OW0 S ER1 K AH0 L
HETEROSEXUAL    HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L
HETEROZYGOUS    HH EH2 T ER0 AH0 Z AY1 G AH0 S
HETEROSEXUALS    HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L Z
HETEROGENEOUS    HH EH2 T ER0 AH0 JH IY1 N Y AH0 S
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH AH0 N EY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterodox    (j) (h e1 t @ r @ d o k s)
heterodoxy    (n) (h e1 t @ r @ d o k s ii)
heterosexual    (n) (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l)
heterogeneous    (j) (h e2 t @ r @ jh ii1 n i@ s)
heterosexuals    (n) (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l z)
heterosexuality    (n) (h e2 t @ r @ s e2 k sh u a1 l i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heterodoxie {f}heterodoxy [Add to Longdo]
Heterosexualität {f}heterosexuality [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexueller | Heterosexuellen {pl}heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang] [Add to Longdo]
heterodoxheterodox [Add to Longdo]
heterogen {adj}heterogeneous; heterogenous [Add to Longdo]
heterogen {adv}heterogeneously [Add to Longdo]
heterosexuell {adj}heterosexual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi) [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) [Add to Longdo]
スーパーヘテロダイン[, su-pa-heterodain] (n) super-heterodyne [Add to Longdo]
スーパー受信機[スーパーじゅしんき, su-pa-jushinki] (n) superheterodyne receiver [Add to Longdo]
ナイルアロワナ;ナイル・アロワナ[, nairuarowana ; nairu . arowana] (n) African arowana (Heterotis niloticus) [Add to Longdo]
ネコザメ科[ネコザメか, nekozame ka] (n) Heterodontidae (family with one genus, Heterodontus, containing 9 living species of bullhead sharks) [Add to Longdo]
ネコザメ属[ネコザメぞく, nekozame zoku] (n) Heterodontus (sole genus of living bullhead sharks in the family Heterodontidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异性性接触[yì xìng xìng jiē chù, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] heterosexual sex [Add to Longdo]
异性恋[yì xìng liàn, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] heterosexuality; heterosexual love [Add to Longdo]
异种[yì zhǒng, ㄧˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] hetero-; variety [Add to Longdo]
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms) [Add to Longdo]
驳杂[bó zá, ㄅㄛˊ ㄗㄚˊ, / ] heterogeneous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
異質[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hetero- \Het"er*o-\ [Gr. "e`teros other.]
     A combining form signifying other, other than usual,
     different; as, heteroclite, heterodox, heterogamous.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top