Search result for

herkam

(52 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herkam-, *herkam*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา herkam มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *herkam*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And two - African tribal rites that were brought here by the slave trade.Und afrikanischer Stammesriten, die durch den Sklavenhandel herkamen. Zombie (1979)
You should be set free to return to your natural habitat.Du solltest dahin zurückdürfen, wo du herkamst. Unidentified Flying Oddball (1979)
I felt the same way when I came here.Mir ging es genauso, als ich hierherkamThe Kinfolk (1979)
Do you remember when we used to sneak out behind the smokehouse and roll our own cigarettes?Weißt du, wie wir immer hinter die Räucherkammer schlichen und unsere Zigaretten rollten? The Furlough (1980)
It wasn't raining when I got here.Hat nicht geregnet, als ich herkamBad Timing (1980)
You know who fired that artillery?Wisst ihr, wo der Artilleriebeschuss herkamThe Big Red One (1980)
- Go back where you came from!- Geht dahin zurück, wo ihr herkamt! The Blues Brothers (1980)
I appreciate you coming out here and meeting me like this, Sheriff.Ich schätze es, dass Sie herkamen, um mich hier zu treffen, Sheriff. Bronco Billy (1980)
Mr. Brubaker, I been studying you since you first come in... and it's come clear to me that you are one weird fucking individual.Mr. Brubaker, ich beobachte Sie, seit Sie herkamen... und es wurde mir klar, dass Sie ein scheißirrer Mensch sind. Brubaker (1980)
I know why you came here tonight.Ich weiss, warum du heute herkamst. Caddyshack (1980)
I don't know hows ya got hereIch weiß nicht, Wo du herkamst Popeye (1980)
When I came up here for my interview it was as though I'd been here before.Als ich für mein Bewerbungsgespräch herkam war es irgendwie so als wäre ich schon mal hier gewesen. The Shining (1980)
It weren't but Rance and Sissie when I come here.Als ich hierherkam, waren nur Rance und Sissie hier. The Hostage (1981)
I labored many hours trying to prepare this speech and I didn't get it right until I had a meeting with my nephew John Curtis just before I came here.Ich habe viele Stunden damit verbracht, diese Rede vorzubereiten, und ich fand nicht die richtigen Worte, bis ich meinen Neffen John Curtis traf, kurz bevor ich hierherkamThe Threshold (1981)
I knew where it came from.Ich wusste, wo der herkamAbsence of Malice (1981)
At least we know now where the leopard came from.Wenigstens wissen wir jetzt, wo der Leopard herkamCat People (1982)
It's absolutely fresh. It's just arrived.Ist ganz frisch, kommt gerade aus der Räucherkammer. Tajemství velkého ucitele (1983)
Well... I can certainly understand why you brought a gun here.Also... jetzt verstehe ich besser, wieso Sie mit Waffe herkamen. Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
You guys know where this came from?Wisst ihr, wo das herkamBad Boys (1983)
- What did you do before?Was hast du gemacht, ehe du herkamst? Dark Habits (1983)
Lord knows where that came from.Gott weiß, wo die herkamLocal Hero (1983)
But, you know when we got here, to Roy Walley World and it was closed down, Roy....Aber als wir hierherkamen und Walley World zu war... Vacation (1983)
You think it was an accident you came here?Denken Sie, es war ein Unfall, dass Sie herkamen? Twilight Zone: The Movie (1983)
What did you do when you got here? .Was tatest du, als du herkamst? Two of a Kind (1983)
It turned ugly when that slut hit town.- Als die Hure herkam, ging es bergab. Confidentially Yours (1983)
You know, Gilbert, being a prisoner's not what it was when I came in here.Gilbert, als ich herkam, wurde man als Gefangener nicht so behandelt. Yellowbeard (1983)
I wanna know what's going on here. I wanna know where this pilot Nash came from.Ich will wissen, was hier los ist. Ich will wissen, wo dieser Pilot Nash herkamIn Plane Sight (1984)
I checked the wire before I got here.Ich bekam ein Telegramm, bevor ich herkamIt's a Desert Out There (1984)
Right where you two came over.Genau dort, wo Sie herkamen. Elegy in Steele (1984)
Max, a few weeks ago, when Guy Nickerson joined up here... did he have much to do with Turk?Als Guy Nickerson vor ein paar Wochen herkam, war er viel mit Turk zusammen? High Flying Steele (1984)
I've seen weird stuff since those saucers, but this one takes the cake.Ich habe viel schräges Zeug gehört, seit die herkamen, aber das schlägt alles. Dreadnought (1984)
Next time I see you, I'll hit you so hard, I'll knock you into the Stone Age, where you came from.Nächstes Mal schlag ich so hart zu, ich hau dich in die Steinzeit zurück, wo du herkamst. City Heat (1984)
Someone must know where that came from.Irgendjemand muss wissen, wo es herkamThe Ewok Adventure (1984)
You have any idea how I got here?Weißt du, wie ich hier herkamSplash (1984)
For the people who have come from afar, the wedding for the family has become the wedding for entire British people.Und für die Leute, die von weit herkamen, ist die Hochzeit eine Familienhochzeit für das gesamte britische Volk. A Private Function (1984)
The only reason? Maybe not the only reason.Jetzt weißt du, dass das der einzige Grund ist, warum ich hier herkamEpisode #1.5 (1985)
I don't know where he got it, but he wouldn't have used it.Keine Ahnung, wo die herkam, aber er hätte sie niemals benutzt. Bless the Boys in Blue (1985)
I did notice sudden surges of electrical current... but I wasn't able to isolate where they were coming from.Stattdessen fand ich Gegenstromwellen, konnte aber nicht orten, wo sie herkamen. Knight in Retreat (1985)
I had my limo.Keine Ahnung, wo er herkamGrappling Steele (1985)
None of us saw anybody bring it in.Keiner hat gesehen, wie es herkamThe Falcon and the Snowman (1985)
He didn't know that I came down to, you know... his girlfriend because he would have taken my face and he would have smashed it.Er wusste nicht, dass ich herkam, wegen, na ja, seiner Freundin. Er hätte mir sonst das Gesicht zerschlagen. After Hours (1985)
You know, Vic, before I came here, I never had anything to do, me being an orphan and all.Weisst du, Vic, bevor ich herkam, musste ich nie etwas tun, weil ich Waise bin und all das. Friday the 13th: A New Beginning (1985)
The kid got shuffled from home to home until he came here.Der Junge kam von einem Heim ins andere, bis er hier herkamFriday the 13th: A New Beginning (1985)
Could you get us the exact date he got here?Was war das genaue Datum, als er herkamMiami Supercops (1985)
When we first got here... there were five times as many of us... 33 Americans.Als wir herkamen, waren wir fünf Mal so viele wie heute. 33 Amerikaner. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Five went off.Ich weiß nicht, wo die fünfte herkamFright Knight (1986)
Can you tell us if anything at all unusual happened yesterday morning when Mr. Diem came and took Kim away?Passierte gestern Morgen irgendetwas Ungewöhnliches, als Mr. Diem herkam und Kim mitnahm? The Man Who Died Twice (1986)
Leave that thing where it belongs in the quagmire of your brain.Lassen Sie das Ding, wo es herkam... im Morast Ihres Gehirns. Betty Blue (1986)
"Until Highway came along"'Bis Highway daherkam Heartbreak Ridge (1986)
Well, it's not any riskier than you coming here.Nicht riskanter als dass du herkamst. 9½ Weeks (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Räucherkammer {f} | Räucherkammern {pl}smoking chamber; smokehouse | smoking chambers; smokehouses [Add to Longdo]
Sucherkamera {f}range-finder camera [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top