Search result for

herfallen

(56 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herfallen-, *herfallen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา herfallen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *herfallen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The press'll come down on us like a ton of bricks!Ich will eure Fressen nicht mehr sehen! Die Presse wird wie die Aasgeier über uns herfallenPixote (1981)
A .38's pretty serious baggage for a weekend in the country, isn't it?Ist es dann so weit, würden sie über ihn herfallenIn the Steele of the Night (1982)
Well, we can't go around pawing each other in public, can we? How would it look to our clients?Wir können doch nicht vor unseren Klienten über einander herfallenScene Steelers (1983)
The press will have a field day with this fiasco.Die Presse wird wieder über uns herfallenSudden Impact (1983)
Mr. Tate lets them all in together, like a Roman orgy.Mr. Tate lässt sie alle übereinander herfallen, wie bei einer römischen Orgie. Birdy (1984)
They send me upstate, some big militant begunda's gonna grab me in the shower and "ram it up yo' ass!"Im Knast würden die Schwulen in der Dusche über mich herfallenThe Pope of Greenwich Village (1984)
Peace. There's our chance! We need to strike suddenly on Gauls and to break them!Wir können sie überraschen, über sie herfallenAsterix and Caesar (1985)
Stand around until the corpses bust in this damn place?Warten, bis die Toten über uns herfallenThe Return of the Living Dead (1985)
I'm very nearly eating you alive.Ich könnte über dich herfallenStemwinder: Part 1 (1986)
You know, they're gonna come at me tomorrow like savages.Morgen werden sie wie die Wilden über mich herfallenAbout Last Night... (1986)
He comes back at night, drunk, tries to attack you.Er kommt betrunken zurück, will über dich herfallenMasquerade (1988)
They're gonna jump all over me.Sie werden über mich herfallenMy Stepmother Is an Alien (1988)
Off duty! I'll be in and out of geishas like a Time's Square pickpocket.Jetzt hab ich frei und kann über die Geishas herfallenBlack Rain (1989)
I've heard those same fancy words... from other guys just before they jump you.Das sagen sie alle, bevor sie über einen herfallenLife Stinks (1991)
Dese waves mus' be runnin' clean across KittiwahDaß die Sturmwellen über ganz Kittiwah herfallen Porgy and Bess (1993)
- Foon!Und auch die Konkurrenz unter den Schulen darf nicht dazu führen, dass wir wie Gangsterbanden übereinander herfallenOnce Upon a Time in China III (1992)
They'll be all over Europe before you know it.Sie werden über ganz Europa herfallen, ehe Sie sich versehen. The Underdog (1993)
Right. As if we're gonna have a run on Gatorade.Als ob wir über Gatorade herfallen würden. Clerks (1994)
You can't jump her from behind because you get excited by the way she bends to pick up the soap.Du kannst nicht über sie herfallen, weil es Dich erregt, wenn sie sich bückt, um die Seife aufzuheben. Disclosure (1994)
What do you wanna pitch to cheating husbands?Warum willst du über die armen Ehemänner herfallenThe Last Seduction (1994)
I could just jump you right here.Ich könnte direkt über dich herfallenHeat (1995)
Cops are gonna be all over us.Die Cops werden über uns herfallenThe Fan (1996)
To all the critics out there, I know they're gonna be reviewing this and I know they're gonna try to knock me.An alle Kritiker da draußen: Ich weiß, Sie werden darüber herfallen und versuchen, mich in der Luft zu zerreißen. Boogie Nights (1997)
You can ravage me in two weeks.Du kannst in zwei Wochen über mich herfallenI Know What You Did Last Summer (1997)
I'd lie in pain while prairie dogs ran over me.Die Präriehunde würden über mich herfallenGoodbye Charlie (1998)
Caught him attacking young Casey Petersen.Er wollte gerade über die kleine Casey Petersen herfallenThrough a Glass, Darkly (1998)
Our characters are obviously supposed to jump on each other.Unsere Figuren sollen offensichtlich übereinander herfalleneXistenZ (1999)
If it becomes known that one of the people arrested is a member of the Special Unit the media will be all over it like flies.Und wenn dazu noch einer von den Tätern ein Mitglied der "Spezialeinheit" ist, werden die Medien darüber herfallenJin-Roh: The Wolf Brigade (1999)
We'll tell the media... you hate gays." But only these photos.Dass die Presse über uns herfallen wird, weil wir Schwule feuern. The Closet (2001)
The whole city will be coming down on top of them.Die ganze Stadt wird über sie herfallenBlack Hawk Down (2001)
If this filth should win he will ravage and he will defile her.Wenn dieser Schuft gewinnt... wird er über sie herfallen und sie entehren. There's No Place Like Plrtz Glrb (2001)
Do you wanna ravage me now?Willst du über mich herfallenIntervention (2001)
If you raise the devil within me, the consequences shall fall on your own head!Wenn Sie den Teufel in mir wecken, wird er über Sie herfallenNicholas Nickleby (2002)
The girls will kill each other for a piece of me.! Die Mädels werden über den Kerl hier herfallenCat's Cradle (2002)
Wouldn't the vampire be coming after us anyhow?Würde der Vampir nicht sowieso über uns herfallenSpin the Bottle (2002)
So some trucker can have his way with me?Damit 'n Trucker über mich herfallen kann. Shrink Wrap (2002)
They're gonna jump all over you in the 2nd half.In der 2. Halbzeit werden sie noch mal über euch herfallenThe Miracle of Bern (2003)
-Jump her bones?- Über sie herfallenThe Best of Youth (2003)
I know they used to call Spike William the Bloody but why would he go all Scanners on her?Ich weiß, dass Spike William der Blutige genannt wurde... aber warum würde er so über sie herfallenHell-Bound (2003)
We'll ravage this city together, my pet. Lay waste to all of Europe.Wir werden diese Stadt vernichten und dann über ganz Europa herfallenLies My Parents Told Me (2003)
Well, why don't you take him to a restaurant, where you can't get buck wild, and ask Jason how he feels.Warum gehst du nicht mal mit ihm in ein Restaurant? Ihr könnt nicht übereinander herfallen und du fragst ihn, was er denkt. The Power of Three Blondes (2003)
May the spirit of peace descend on Staleek.Möge der Geist des Friedens auf Staleek einherfallenFarscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Save some for me.Möge der Geist des Friedens auf Staleek einherfallenFarscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Your parents might just throw themselves on each other and kiss passionately.Es könnte auch sein, dass deine Eltern übereinander herfallen, um sich abzuknutschen. L'ex-femme de ma vie (2004)
I just think we should just go crazy on each other.Und ich finde, dass wir jetzt übereinander herfallen sollten. The 40 Year Old Virgin (2005)
All men who see you want to attack you.Alle Männer, die dich sehen, wollen über dich herfallenMatch Point (2005)
I won't let this goddamn screw-worm infest my family again.Ich werde diesen gottverdammten Hurenwurm nicht noch mal über meine Familie herfallen lassen. The Road to Damascus (2005)
Logan didn't just sit there and let them attack you all night, did he?Aber Logan ließ doch nicht zu, dass die weiter über dich herfallen, oder? But I'm a Gilmore! (2005)
They'll slaughter the males.Sie werden über die Männchen herfallenThe Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine (2005)
I'm sitting on a rock, minding my own business when suddenly, they're onto me.Ich sitze so auf einem Felsen und grüble vor mich hin, als sie plötzlich über mich herfallenHappy Feet (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herfallen über; sich stürzen aufto mob [Add to Longdo]
über jdn. herfallento lash into sb. [Add to Longdo]
sich hermachen über; herfallen überto pitch into [Add to Longdo]
plündern; herfallen überto ransack [Add to Longdo]
jdn. in der Luft zerreißen; über jdn. herfallento eat sb. alive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top