Search result for

herb

(145 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herb-, *herb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herb[N] สมุนไพร, See also: ว่าน
herbal[ADJ] เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal[N] หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbage[N] พืชที่มีลำต้นอ่อน เช่น หญ้า
herbalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor
herbarium[N] การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium[N] ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร
herbicide[N] ยาฆ่าพืช, See also: ยากำจัดวัชพืช
herbivore[N] สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
herbivorous[ADJ] ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
herbicide(เฮอ'บิไซดฺ) n. ยากำจัดพืช,ยากำจัดวัชพืช., See also: herbicidal adj.
herbivore(เฮอ'บิวอร์) n. สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
herbivorous(เฮอบิฟ'เวอะรัส) adj. ซึ่งกินอาหารพืชเป็นอาหาร., See also: herbivority n.
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
herbage(n) รากไม้
sherbet(n) ไอศกรีมรสผลไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herbไม้ล้มลุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceousไม่มีเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceous perennialไม้ล้มลุกหลายปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbarium๑. หอพรรณไม้๒. พิพิธภัณฑ์พืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbarium specimenตัวอย่างพรรณไม้แห้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbicideสารฆ่าวัชพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbicide; weed killerสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbivoreสัตว์กินพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herb industryอุตสาหกรรมพืชสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herb productsผลิตภัณฑ์สมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbal cosmeticsเครื่องสำอางสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Drugsยาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Herbaria ; Herbariumพิพิธภัณฑ์พืช [TU Subject Heading]
herbicideสารฆ่าวัชพืช, สารเคมีที่ใช้กำจัดและยับยั้งวัชพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal remediesยาสมุนไพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need to fetch more herbs. I'll be back.ผมจะไปเก็บสมุนไพรมาเพิ่ม เดี๋ยวมา Valiant (2008)
Colonel George Herbert Merryweather ashes to ashes dust to dust...พันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต เมอรี่เวธเธอร์ อัฐิ สู่ อัฐิ ธุลี สู่ ธุลี The Secret of Moonacre (2008)
This being the last will and testament of Colonel George Herbert Merryweather of London.นี่คือพินัยกรรมของพันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต The Secret of Moonacre (2008)
The governor of Herbert Bank is waiting for you.ผู้ว่าการรัฐ เฮอร์เบิรท์ แบงก์ กำลังรอคุณอยู่ Episode #1.7 (2008)
Special thanks to Herb.The Sarah Connor Chronicles S01 E01 Pilot (2008)
Hey, how's the herb?สมุนไพรเป็นไงบ้าง Pathology (2008)
You know how it works, Herb.คุณรู้มันทำงานยังไง,เฮิร์บ Shut Down (2008)
This is Murray Herbig.นี่คือ เมอร์เร่ย์ เฮอร์บิ๊กส์ค่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I tell herb weiss to stop over, hash it out mano a mano.ผมบอกกับ เฮอร์บ เวสส์ให้หยุดคุยเรื่องปัญหาเล็กๆ I Lied, Too. (2009)
The whole time herb was in there with me,เวลาทั้งหมดที่เฮอร์บอยู่ที่นี่กับผม I Lied, Too. (2009)
No herbs, no candles and no tarot cards.มันก็แค่พวกเวทมนต์สมัยโบราณ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
(Cyrus) all right, we'll skip the bitter herbs.เอาล่ะ เราจะข้ามพวกผักรสขมไปหล่ะกัน Seder Anything (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herbWhy do yields increase with herbicide-resistant varieties?
herbDo you know a good specialty store dealing in herbs?
herbIf you continue to take this herb medicine it will do you good.
herb"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
herbI am absorbed in growing herbs and your Web pages are a great help to me.
herbJust make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
สมุนไพร[N] herb
สมุนไพร[N] herb, Example: เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวชนบทจะใช้สมุนไพรรักษา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Thai definition: ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ
ยาสมุนไพร[N] herbal medicine, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้น, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ยาที่ทำจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดายหญ้า[v. exp.] (dāi yā) FR: désherber
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
เกี่ยวหญ้า[v. exp.] (kīo yā) EN: gather grass with a sickle   FR: faucher l'herbe
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
หลิวไต้หวัน [n. exp.] (liū Taiwan) EN: False heather ; Elfin herb   
ไม้ล้มลุก[n.] (māilomluk) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant   
ไม้ล้มลุกข้ามปี[n. exp.] (māilomluk khām pī) EN: biennial herb   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERB    ER1 B
HERB    HH ER1 B
HERBS    ER1 B Z
HERBIE    HH ER1 B IY0
HERBEL    HH ER1 B AH0 L
HERBAL    HH ER1 B AH0 L
HERBAL    ER1 B AH0 L
HERBIG    HH ER1 B IH0 G
HERB'S    HH ER1 B Z
HERBER    HH ER1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Herb    (n) (h @@1 b)
herb    (n) (h @@1 b)
herbs    (n) (h @@1 b z)
herbal    (j) (h @@1 b l)
Herbert    (n) (h @@1 b @ t)
herbage    (n) (h @@1 b i jh)
herbalist    (n) (h @@1 b @ l i s t)
herbaceous    (j) (h @@1 b ei1 sh @ s)
herbalists    (n) (h @@1 b @ l i s t s)
herbivorous    (j) (h @@1 b i1 v @ r @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herbharsh [Add to Longdo]
Herbarium {n} | Herbarien {pl}herbarium | herbariums [Add to Longdo]
Herberge {f} | Herbergen {pl}hostel | hostels [Add to Longdo]
Herberge {f} | Herbergen {pl}harborage; harbourage | harborages; harbourages [Add to Longdo]
Herbheit {f}acerbity [Add to Longdo]
Herbheit {f}acridness [Add to Longdo]
Herbheit {f}sourness [Add to Longdo]
Herbizid {n}herbicide [Add to Longdo]
Herbst {m}autumn; fall [Am.] [Add to Longdo]
Herbst {m}harvest [Add to Longdo]
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn {m}beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Herbstmond {m}harvest moon [Add to Longdo]
Kraut {n} (Heil-; Küchen-) | Kräuter {pl} | Kräuter {pl}herb | herbs | herbage [Add to Longdo]
Kräuterbutter {f}herb butter [Add to Longdo]
Kräutertee {m}herb tea [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal (n) สมุนไพร

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
ウコン茶;うこん茶[ウコンちゃ(ウコン茶);うこんちゃ(うこん茶), ukon cha ( ukon cha ); ukoncha ( ukon cha )] (n) turmeric herbal tea [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
ギムネマ[, gimunema] (n) gymnema (Indian herb) [Add to Longdo]
シャーベット[, sha-betto] (n) sherbet; (P) [Add to Longdo]
セイボリー[, seibori-] (n) savory (herb) [Add to Longdo]
ハーブ[, ha-bu] (n) herb; (P) [Add to Longdo]
ハーブスパイス[, ha-busupaisu] (n) herb spice [Add to Longdo]
ハーブティー[, ha-butei-] (n) herb tea [Add to Longdo]
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草药[cǎo yào, ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, / ] herbal medicine, #26,142 [Add to Longdo]
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem), #26,333 [Add to Longdo]
草本[cǎo běn, ㄘㄠˇ ㄅㄣˇ, ] herb, #35,209 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] herb, #63,172 [Add to Longdo]
赫伯特[Hè bó tè, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, ] Herbert (name), #74,069 [Add to Longdo]
食草动物[shí cǎo dòng wù, ㄕˊ ㄘㄠˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] herbivore, #88,770 [Add to Longdo]
草食动物[cǎo shí dòng wù, ㄘㄠˇ ㄕˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] herbivore; herbivorous animal, #99,911 [Add to Longdo]
威妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, / ] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese [Add to Longdo]
赫伯斯翼龙[Hè bó sī yì lóng, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄙ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Herbstosaurus (genus of pterosaur) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] HERBERGE, UNTERKUNFT, WOHNHEIM [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] herber Saft (von unreifen Kaki-Fruechten) [Add to Longdo]
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
[あき, aki] Herbst [Add to Longdo]
秋分[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋気[しゅうき, shuuki] Herbstluft [Add to Longdo]
秋風[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herb \Herb\ ([~e]rb or h[~e]rb; 277), n. [OE. herbe, erbe, OF.
   herbe, erbe, F. herbe, L. herba; perh. akin to Gr. forbh`
   food, pasture, fe`rbein to feed.]
   1. A plant whose stem does not become woody and permanent,
    but dies, at least down to the ground, after flowering.
    [1913 Webster]
 
   Note: Annual herbs live but one season; biennial herbs flower
      the second season, and then die; perennial herbs
      produce new stems year after year.
      [1913 Webster]
 
   2. Grass; herbage.
    [1913 Webster]
 
       And flocks
       Grazing the tender herb.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Herb bennet}. (Bot.) See {Bennet}.
 
   {Herb Christopher} (Bot.), an herb ({Act[ae]a spicata}),
    whose root is used in nervous diseases; the baneberry. The
    name is occasionally given to other plants, as the royal
    fern, the wood betony, etc.
 
   {Herb Gerard} (Bot.), the goutweed; -- so called in honor of
    St. Gerard, who used to be invoked against the gout. --Dr.
    Prior.
 
   {Herb grace}, or {Herb of grace}. (Bot.) See {Rue}.
 
   {Herb Margaret} (Bot.), the daisy. See {Marguerite}.
 
   {Herb Paris} (Bot.), an Old World plant related to the
    trillium ({Paris quadrifolia}), commonly reputed
    poisonous.
 
   {Herb Robert} (Bot.), a species of {Geranium} ({Geranium
    Robertianum}.)
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herb
   n 1: a plant lacking a permanent woody stem; many are flowering
      garden plants or potherbs; some having medicinal
      properties; some are pests [syn: {herb}, {herbaceous
      plant}]
   2: aromatic potherb used in cookery for its savory qualities

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 herb [hɛrp]
   harsh; harshly; tart; tartly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top