Search result for

heme

(51 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heme-, *heme*
Possible hiragana form: へめ
English-Thai: Longdo Dictionary
theme park(n) สวนสนุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heme(ฮีม) n. สารย้อมสีเข้มที่ได้จากฮีโมโกลบิน
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
ephemeral(อิเฟม'เมอเริล) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,มีอายุสั้น. -n. สิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น (เช่นแมลง), See also: ephemerality,ephemeralness n.
graphemen. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบการเขียน,ตัวอักษร,ตัวพยัญชนะ.
rapprochement(ระพรอชมาน') n. การสร้างสายสัมพันธ์,การสร้างไมตรีจิต
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
theme songn. ท่วงทำนองเพลงประจำของรายการภาพยนตร์หรือทีวีหรือวิทยุ ทำให้คนฟังจำได้
vehemence(วี'ฮะเมินซฺ) n. ความเร่าร้อน,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความดุเดือด., Syn. vehemency,eagerness,zeal, passion

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
scheme(vt) กะโครงการ,วางอุบาย,วางแผนการ,วางแบบ
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์
vehemence(n) ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,ความดุเดือด
vehement(adj) รุนแรง,เร่าร้อน,ดุเดือด,มีพลังสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hemeralopia; blindness, dayตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemeralopiaบอดกลางวัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names   FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
การคลอด[n.] (kān khløt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEMEL    HH EH1 M AH0 L
HEMENWAY    HH EH1 M AH0 N W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hemel Hempstead    (n) - (h e2 m l - h e1 m p s t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
カラースキーム[, kara-suki-mu] (n) color scheme; colour scheme [Add to Longdo]
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] (n) {comp} coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] (n) {comp} code; coding scheme [Add to Longdo]
シェーマ[, shie-ma] (n) scheme (ger [Add to Longdo]
スキーム[, suki-mu] (n) scheme [Add to Longdo]
テーマキャンペーン[, te-makyanpe-n] (n) Theme campaign [Add to Longdo]
テーマソング[, te-masongu] (n) Theme song; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] Hemerocallis flava; false; forget [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
符号体系[ふごうたいけい, fugoutaikei] code, coding scheme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heme
   n 1: a complex red organic pigment containing iron and other
      atoms to which oxygen binds [syn: {heme}, {haem},
      {hematin}, {haemitin}, {protoheme}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top