Search result for

hebeln

(55 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hebeln-, *hebeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hebeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hebeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Charlie] It's not a wheel, there's sticks.- Man steuert mit Hebeln. Ja, hier sind sie. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
How could you miss him? You were so close!Du warst ja auch nicht schneller an deinen SchalthebelnKnightlines (1985)
Now, do you see the two pins that are below the levers?Siehst du unter den Hebeln 2 Bolzen? By Any Other Name (1994)
This guy could bypass any alarm for me.Konnte jedes Alarmsystem aushebelnCasino (1995)
Ithurts. I had to pry it open with my cleaver! It cracked a little.Die mußte ich mit dem Beil aufhebeln - das knackte ein bißchen. The Deathmaker (1995)
It'd take forever to pry this up.It'd ewig dauern, bis dies hebelnThe One with Frank Jr. (1996)
Break open the gate, pry open the door, raise the warehouse door, etc.Hoftor aufbrechen, Tür aufhebeln, das Rolltor von 'ner Halle hochfahren und so weiter. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
Rivals at home, here they work together to crush their opponents.Zu Hause sind sie Lokalrivalen, aber hier stärken sie sich gemeinsam, um die Magyaren so richtig auszuhebelnThe Miracle of Bern (2003)
That would make every code in the world vulnerable.Das Ding würde weltweit jeden Code aushebelnHave You Ever Seen the Rain? (2004)
- I'm prying', lady! - [ Grunting ]- Ich bin am hebeln, Lady! Totem Mole (2004)
New York City is a marvelous machine filled with a mesh of levers and gears and springs, like a fine watch wound tight.New York City ist eine fabelhafte Maschine, gefüllt mit einem Netz aus Hebeln und Getriebe und Federn, wie eine feine Uhr. New Amsterdam (2007)
I guess you'll have to pry it open with that brain of yours.Ich nehme an, du musst es mit deinem Verstand aufhebelnChapter Eleven 'Powerless' (2007)
"an inventor is a person who makes an ingenious arrangement of wheels, levers and springs, and believes it civilization."Hebeln und Federn herstellt und es für Zivilisation hält. Duck, Duck Goose (2007)
Not to worry. This is called "bumpin'."Das wird "aushebeln" genannt. Been There, Done That (2007)
Except why do they build a car with a lever to open the boot from inside?Abgesehen davon, wieso bauen die Autos, mit Hebeln, um damit den Kofferraum von innen zu öffnen? Cocksure (2008)
The perp must have used it to jimmy the front window.Der Täter muss ihn benutzt haben, um das Vorderfenster aufzuhebelnEasy as Pie (2008)
He could disable the entire security system!Er könnte so das gesamte Sicherheitssystem aushebelnThe Hidden Enemy (2009)
How are we gonna leverage that disease back in our favor?Wie hebeln wir diese Krankheit aus und machen sie uns zu Nutze? Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
- Let's lever you out.- Wir hebeln dich raus, warte. Embargo (2010)
With gears and levers designed to calculate a certain date, - or rather, a series of dates. - What dates?Mit Getrieben und Hebeln, entworfen um ein bestimmtes Datum zu errechnen, oder eher mehrere Daten. Goodbye Yellow Brick Road (2010)
A hydraulic spreader puts out enough pressure To rip a door off a humvee.Ein Rettungsspreizer entwickelt genug Druck, um die Tür eines HUMVEE aufzuhebelnMade Man (2010)
It won't be secure for long.Dann hebeln wir das jetzt mal aus. The Academy (2010)
Help me pry this open!Helft mir, das aufzuhebelnBuried (2010)
God–fucking–damnit, can you pop it manually?Verfickte Scheiße. Können wir es aufhebelnZero Dark Thirty (2012)
Right. Stitch a cut, patch a bullet, pry a screwdriver out of some moron's skull.Eine Wunde nähen, eine Kugel rausholen, einen Schraubenzieher aus dem Kopf eines Idioten raushebelnPilot (2012)
Looks like the black hole was trying to jimmy open a safe-deposit box when Mr. Rent-A-Cop found him.Sieht aus, als ob das Schwarze Loch versucht hat, ein Bankschließfach aufzuhebeln, als Mr. Rent-A-Cop ihn entdeckt hat. Und, nun ja, Hunteri Heroici (2012)
Your Majesty, you should not go against the Queen Mother's will ...Einen Befehl der Königinmutter auszuhebeln... The Concubine (2012)
Take him down, Clyde.Hebeln Sie ihn aus, Clyde. Trial and Error (2013)
We're at the controls.Wir sitzen an den SchalthebelnThe French Minister (2013)
That would challenge the country's prohibition of surrogacy and the order of future generations.Das würde den Verbot des Fremdaustragens aushebeln... und die gesittete Ordnung der Generationen in Frage stellen. Interdits d'enfants (2013)
No calls, no telegrams. No alerting Nucky Thompson or anyone else who you're helping to subvert the course of justice.Keine Anrufe, keine Telegramme, keine Warnungen an Thompson oder sonst jemanden, dem Sie helfen, die Justiz auszuhebelnResignation (2013)
I can lift heavy things, push buttons, pull levers...Ich kann schwere Dinge tragen, Knöpfe drücken, an Hebeln ziehen... Episode #2.5 (2013)
- We had to pry to get you.- Jemand musste dich raushebelnChristmas in Conway (2013)
Ask if we can put some pressure on the mexican government To accelerate a move against the cartel. But i got to be honest.- Ich frage, ob wir in Mexiko Druck machen dürfen, um das Kartell auszuhebelnBoxed In (2014)
And that's why we've been brought in. If a terrorist group has developed a way to thwart our military's security protocols, every one of our bases is now vulnerable.Falls eine terroristische Gruppe einen Weg gefunden hat, unsere militärischen Sicherheitsprotokolle auszuhebeln, ist jetzt jede einzelne unserer Basen verwundbar. Red X (2014)
Have Gabriel scoop him up while they can't send a signal.Solange sie kein Signal senden können, kann Gabriel ihn aushebelnRed X (2014)
Usually we would come up with a very impromptu strategy to try and fight their strat (strategy).Üblicherweise improvisieren wir spontan eine Strategie, mit der wir die des Gegners aushebeln können. Free to Play (2014)
Hold it tight. Bite down. Pull it back.Festklemmen, ganz fest, und hebelnLove at First Fight (2014)
We need to pry this up.Wir müssen das raushebelnThe Brothers Grimoire (2014)
- Brad, we have a plan, and this could be a way to leverage Kirk down.- So könnten wir Kurt aushebeln. - Das entscheiden die Anwälte und ich. Savior (2015)
It was a bold gambit, hoping to leverage Mr. Darhk. One which would have done you no good.Es war ein mutiger Schachzug, Mr. Darhk auszuhebeln, aber einer, der dir nicht gut tat. My Name Is Oliver Queen (2015)
The billionaire industrialist with his grubby hands on the levers of power?Der milliardenschwere Industrielle mit seinen schmutzigen Händen an den Hebeln der Macht? At Close Range (2015)
I mean, you come back to work, and we take our thingto the next level.Du kannst zurück zur Arbeit und unsere Beziehung hebeln wir auf die nächste Ebene. First Blood (2015)
You just, just pry open the monitor's cooling vent and attach the bug to the inner wiring.Ist doch ganz einfach, du musst nur die Abdeckung hinter dem Lüfter aufhebeln und rein mit der Wanze. Hostile Takeover (2015)
I press the gas, the throttle wire pulls these levers, which open these blinders.Ich gebe Gas, der Seilzug zieht an diesen Hebeln, die wiederum diese Schlitze öffnen. Monster Trucks (2016)
You've been trying to knock me off my spot for years.Du willst mich seit Jahren aushebelnManifest (2016)
We thought that the gas was knocking us out cold.Wir dachten, das Gas würde uns komplett aushebelnAway (2016)
He can turn all those searches into votes, and that's enough bullets to kill my chances of winning.Er kann diese Suchen alle in Stimmen verwandeln... und das sind genug Kugeln, um meine Chance auf einen Sieg auszuhebelnChapter 46 (2016)
Okay, somebody's got to go in first, pry it open.Okay, zuerst muss jemand hingehen und es aufhebelnFatherland (2016)
The world thinks it can test us right now, and a full, swift show of force is the only way to remind them that our flag is still flying strong tonight.Die Welt denkt, sie kann uns aushebeln. Eine Machtdemonstration wird ihnen zeigen, dass unsere Flagge noch stark im Wind weht. Pilot (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbrechen; aufhebeln; aushebelnto lever [Add to Longdo]
hebeln; aushebelnto leverage [Add to Longdo]
hebelndlevering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top