Search result for

heal

(134 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heal-, *heal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heal[VT] รักษา, See also: สมาน, ประสาน, Syn. cure, recuperate, recover, Ant. fail, relapse, worsen
health[N] สภาพร่างกาย, See also: สุขภาพ, Syn. condition
heal of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. cure of
heal up[PHRV] รักษาให้หาย, Syn. heal over
heal up[VI] สมานแผล
healthy[ADJ] ซึ่งดีต่อสุขภาพ, See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy[ADJ] ที่มีสุขภาพสมบูรณ์, See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, robust, vigorous, Ant. ill, sickly
heal over[PHRV] รักษาให้หาย, Syn. heal up
healthiness[N] ความมีสุขภาพดี, See also: พลานามัยสมบูรณ์, Syn. fitness, robustness, vigorousness, Ant. illness, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
health educationสุขศึกษา
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
public healthn. สาธารณสุขศาสตร์
unhealthful(อันเฮลธฺ'ฟูล) adj. ไม่ถูกสุขลักษณะ,ผิดหลักอนามัย,ไม่ถูกสุขภาพ
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly,sick,noxious,unwell
wheal(วีล) n. แผลไหม้เล็ก ๆ บนผิวหนัง,แผลผื่นคันบนผิวหนัง,รอยเฆี่ยน,รอยโบย,รอยติ, Syn. pimple
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948

English-Thai: Nontri Dictionary
heal(vi) หาย,คืนดี
heal(vt) เยียวยา,รักษา,สมาน,บำบัด,ทำให้หาย
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
health insuranceการประกันสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health insuranceการประกันสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
health lawกฎหมายสาธารณสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
health managementการจัดการอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health programmeแผนงานสาธารณสุข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
health scienceวิทยาศาสตร์สุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health scienceวิทยาศาสตร์สุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health service, nationalบริการสาธารณสุขแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
health statisticsสถิติสาธารณสุข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
health, dentalทันตสุขภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Healedหายแล้ว [การแพทย์]
Healersแพทย์แผนโบราณ [TU Subject Heading]
Healers, Indigenousหมอชาวบ้าน [การแพทย์]
Healingการสมานแผล, [การแพทย์]
Healing Processการหาย [การแพทย์]
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health and hygieneสุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Health Appraisalการตรวจวัดสุขภาพของเด็กนักเรียน [การแพทย์]
Health aspectsแง่สุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Health attitudes ; Attitude to healthทัศนคติทางสุขภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Heals?รักษา ? Into the Deep (2013)
I can heal people.ฉันรักษาคนได้ Odyssey (2008)
I knew you had a healing power, but your turbo IQ? Well, that was a pleasant surprise.ผมรู้ว่าคุณมีพลังการรักษา แต่เรื่อง IQ เทอร์โบ นั่นเป็นที่ประหลาดใจอย่างมาก Odyssey (2008)
- It's gonna be okay. - No, no, don't heal me.ทุกอย่างจะเรียบร้อย / ไม่ Odyssey (2008)
The healing effect of the Sun... brought you back from death.ดวงอาทิตย์มีพลังในการรักษา ช่วยนายขึ้นมาจากความตาย Odyssey (2008)
Two weeks ago, this man was healthy and mentally stable.สองอาทิตย์ก่อนเขา ยังแข็งแรงและปกติดี Dead Space: Downfall (2008)
You want to do a colonoscopy On a healthy four-Year-Old?คุณต้องการทำcolonoscopy ของคนที่สุขภาพดีมา 4 ปี Not Cancer (2008)
Labs show that our patient is healthier.ผลแล็ปแสดงว่าคนไข้ของเราดีขึ้น Not Cancer (2008)
She's still healthy.เธอยังคงสุขภาพดี Birthmarks (2008)
Let's make you healthy.ทำให้คุณมีสุขภาพดี Birthmarks (2008)
But Amber, she was young and healthy.แต่แอมเบอร์.. เธออายุยังน้อยแล้วก็แข็งแรงดี Birthmarks (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heal67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
healAbove all, I take care of my health.
healAbove all, I want to be healthy.
healAbove all, we must be healthy.
healAcid rain in drinking water affects human health.
healA damp, cold day affects a person's health.
healAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
healA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
healA healthy child can no more sit still than a puppy can.
healA healthy curiosity is truly a fine thing.
healA healthy man does not know the value of health.
healAll these late nights were beginning to tell on my health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาโรค[V] cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
สวนสุขภาพ[N] health park
สุขภาพ[N] health
สุขภาพอนามัย[N] health and sanitation, Syn. พลานามัย
สมาน[V] heal up, See also: repair, close, Syn. สมานแผล, Example: การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้, Thai definition: ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท
สถานีอนามัย[N] health station, See also: public health center, Syn. สุขศาลา, Example: ชาวชนบทมักอาศัยสมุนไพรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือ ทั้งตรวจรักษาและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
สุขภาพ[N] health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
พลานามัย[N] health education, Syn. วิชาพลานามัย, Example: หมวดวิชาพลานามัยจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาสุขภาพของร่างกายและจิตใจ
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส
สมานแผล[V] heal a wound, Syn. รักษาแผล, Example: ยาสมุนไพรตัวนี้ช่วยสมานแผลไฟไหม้ให้หายเร็วยิ่งขึ้น, Thai definition: ทำให้บาดแผลหายสนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkhaphāp) EN: health food   
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat rōk) EN: certificate of health   
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī mī sukkhaphāp dī) EN: healthy person   FR: personne saine [f]
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī anāmai) EN: health worker   FR: personnel de santé [m]
จิตวิทยาสุขภาพ[n. exp.] (jittawitthayā sukkhaphāp) EN: health psychology   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAL    HH IY1 L
HEALD    HH IY1 L D
HEALY    HH IY1 L IY0
HEALS    HH IY1 L Z
HEALTH    HH EH1 L TH
HEALEY    HH IY1 L IY0
HEALER    HH IY1 L ER0
HEALED    HH IY1 L D
HEALING    HH IY1 L IH0 NG
HEALY'S    HH IY1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heal    (v) (h ii1 l)
heals    (v) (h ii1 l z)
healed    (v) (h ii1 l d)
healer    (n) (h ii1 l @ r)
health    (n) (h e1 l th)
healers    (n) (h ii1 l @ z)
healing    (v) (h ii1 l i ng)
healthy    (j) (h e1 l th ii)
healthful    (j) (h e1 l th f @ l)
healthier    (j) (h e1 l th i@ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger [Add to Longdo]
ツバキ目[ツバキもく, tsubaki moku] (n) Theales (order of plants) [Add to Longdo]
ヒーラー[, hi-ra-] (n) healer [Add to Longdo]
ヒーリング[, hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation [Add to Longdo]
ヒーリングミュージック[, hi-ringumyu-jikku] (n) healing music [Add to Longdo]
ヒール[, hi-ru] (n) (1) heel; (2) heel (pro-wrestling); (vs) (3) heal; (P) [Add to Longdo]
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, ] health protection; health care [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in [Add to Longdo]
健康[jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, ] health; healthy [Add to Longdo]
健康保险[jiàn kāng bǎo xiǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] health insurance [Add to Longdo]
健康受损[jiàn kāng shòu sǔn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] health damage [Add to Longdo]
健康状况[jiàn kāng zhuàng kuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] health status [Add to Longdo]
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠 [Add to Longdo]
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; fit [Add to Longdo]
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] heal; recovery; restitution; reconstruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heal \Heal\ (h[=e]l), v. i.
   To grow sound; to return to a sound state; as, the limb
   heals, or the wound heals; -- sometimes with up or over; as,
   it will heal up, or over.
   [1913 Webster]
 
      Those wounds heal ill that men do give themselves.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heal \Heal\, n. [AS. h[=ae]lu, h[=ae]l. See {Heal}, v. t.]
   Health. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heal \Heal\ (h[=e]l), v. t. [See {Hele}.]
   To cover, as a roof, with tiles, slate, lead, or the like.
   [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heal \Heal\, v. t. [imp. & p. p. {Healed} (h[=e]ld); p. pr. &
   vb. n. {Healing}.] [OE. helen, h[ae]len, AS. h[=ae]lan, fr.
   h[=a]l hale, sound, whole; akin to OS. h[=e]lian, D. heelen,
   G. heilen, Goth. hailjan. See {Whole}.]
   1. To make hale, sound, or whole; to cure of a disease,
    wound, or other derangement; to restore to soundness or
    health.
    [1913 Webster]
 
       Speak the word only, and my servant shall be healed.
                          --Matt. viii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove or subdue; to cause to pass away; to cure; --
    said of a disease or a wound.
    [1913 Webster]
 
       I will heal their backsliding.    --Hos. xiv. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. To restore to original purity or integrity.
    [1913 Webster]
 
       Thus saith the Lord, I have healed these waters. --2
                          Kings ii. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. To reconcile, as a breach or difference; to make whole; to
    free from guilt; as, to heal dissensions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heal
   v 1: heal or recover; "My broken leg is mending" [syn: {mend},
      {heal}]
   2: get healthy again; "The wound is healing slowly"
   3: provide a cure for, make healthy again; "The treatment cured
     the boy's acne"; "The quack pretended to heal patients but
     never managed to" [syn: {bring around}, {cure}, {heal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top