Search result for

hazes

(425 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazes-, *hazes*, haze
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hazes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hazes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haze[N] เมฆหมอก, Syn. cloud, mist
haze[N] สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
haze[VT] แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง
hazy[ADJ] ซึ่งมีหมอก, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
hazy[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded
hazel[N] ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus, Syn. filbert
khazi[SL] ส้วม
hazard[N] เกมลูกเต๋า
hazard[N] ความไม่แน่นอน
hazard[N] ความอันตราย, See also: ความเสี่ยง
hazard[N] สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
hazard[N] สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger, peril, risk, Ant. safeguard, safety
hazard[VT] เสี่ยง
hazily[ADV] อย่างคลับคล้ายคลับคลา, Syn. imprecisely, vaguely
hazelnut[N] ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel
haziness[N] ความขมุกขมัว, See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน, Syn. obscureness, unclearness
Shazzam![SL] เชื่อมั้ย, See also: เชื่อหรือเปล่า
haphazard[ADJ] ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม, Syn. hit-or-miss, random, Ant. determined, specific
hazardous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ที่เป็นอันตราย, Syn. dangerous, perilous, risky, Ant. safe, secure, unhazardous
haze over[PHRV] มัวลง, See also: สลัว, Syn. film over, glaze over
haphazardly[ADV] ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม, Syn. casually, randomly, Ant. determinedly, specifically
hazardously[ADV] อย่างเป็นอันตราย, Syn. dangerously, perilously, riskily, Ant. safely, securely, unhazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy

English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
hazard(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงโชค,ทำให้มีอันตราย
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
hazel(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่ง
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical hazardภาวะภัยทางกายภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational hazardภาวะภัยจากอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational hazardการเสี่ยงอันตรายจากงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral hazardภาวะภัยทางศีลธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
morale hazardภาวะภัยทางอุปนิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
common hazardภาวะภัยสามัญ มีความหมายเหมือนกับ general hazard [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catastrophe hazardภาวะมหันตภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ghazal; ghazelบทร้อยกรองคาซัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ghazel; ghazalบทร้อยกรองคาซัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
general hazardภาวะภัยทั่วไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency signal system; hazard systemระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption hazardภาวะภัยแทรกซ้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hazardภาวะภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazard system; emergency signal systemระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous employmentงานเสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous insuranceการประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม โดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และ แบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Substanceสารอันตราย วัตถุอันตราย
สารที่มีส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค วัตถุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous wasteของเสียอันตราย
ของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุอันตรายได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazard analysis and Critical Control Point (Food safety system)การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (ระบบความปลอดภัยของอาหาร) [TU Subject Heading]
Hazardous substancesสารอันตราย [TU Subject Heading]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [TU Subject Heading]
Landslide hazard analysisการวิเคราะห์อันตรายจากแผ่นดินเลื่อน [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Hazardous Waste Incinerator เตาเผากำจัดกากสารอันตราย
เป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดกากสารอินทรีย์ หรือกากของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ โดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง 1,600-2,500 องศาฟาเรนไฮท์ หรือ 850- 1,350 องศาเซลเซียส โดยต้องมีเวลา ออกซิเจน รวมทั้งการผสมกันกับออกซิเจนอย่างพอเหมาะ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous เสี่ยงอันตราย
คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Fire Hazards ไฟอันตราย
มีสารเคมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารพวกอินทรีย์เคมีทั้งหลาย มักจะเป็นสารติดไฟง่าย เช่น อีเธอร์ (ether) อะซีโตน (acetone) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารอนินทรีย์เคมีที่ลุกเป็นไฟได้ง่าย เช่น ไฮโดรเจน (H2) ลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH4) และโวเดียม (Na) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Management การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย
กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ การลดปริมาณ (Minimization) การวิเคราะห์ (Analysis) การคัดแยก (Segregation) การเก็บรวบรวม (Storage) การเก็บขน (Collection) การขนส่ง (Transportation) การขนถ่าย (Transfer) การบำบัด (treatment) การกำจัด (Disposal) รวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ตลอดจนกิจรรมอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเสียที่เป็นอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Generation การผลิตของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Hazardous ของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Medical Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตราย(ทาง)การแพทย์
ของเสียจากกิจการทางการแพทย์ที่เป็นสารเสี่ยง อันตราย เช่น ถุงมือเปื้อนเลือด สำลีเช็ดเมือก ฯลฯ มักจะบรรจุในถุงแดง [สิ่งแวดล้อม]
Hazardpis Household Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน
ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Reactive Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา
1) ของเสียซึ่งทั่วไปยังมีสภาวะไม่คงตัวและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี อย่างรุนแรงได้ทันที แต่ไม่ถึงขั้นระเบิดหรือเป็นของเสียที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำได้ถึง ขั้นระเบิด หรือเป็นของ เสียที่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อผสมกับน้ำ 2) ขอของเสียที่มีปฏิกิริยาถึงขั้นระเบิดได้แต่ต้องอาศัยสื่อชักนำที่รุนแรง หรือเป็นของเสียที่ให้ความร้อนภายใต้การชักนำด้วยสภาวะบีบอัด 3) ของเสียที่สามารถระเบิดได้อย่างทันที หรือเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันปกติ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Biological Waste ของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย
ขยะเสี่ยงอันตรายมีกำเนิดทางชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องมีการดูแลอย่างมากในด้านสาธารณสุขชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste ของเสียที่เป็นอันตราย, ของเสียเสี่ยงอันตราย
สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี ส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์อื่น และสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Leachate น้ำชะละลายของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Material วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Materials วัสดุเสี่ยงอันตราย
วัสดุที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutant สารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และถึงตายได้ ซึ่งมี การจัดกลุ่มโดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และแบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Landfill หลุมฝังกลบของเสียเสี่ยงอันตราย
พื้นที่ฝังกลบขยะเสี่ยงอันตราย ซึ่งต้องมีวิธีป้องกันสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม เช่น การเลือกสถานที่ การออกแบบที่ดี การจัดการที่เหมาะสม การรวบรวมและบำบัดน้ำชะละลายจากขยะ และการปกคลุมชั้นสุดท้าย ของหลุมฝังกลบอย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย
อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Ministerial Meeting on Hazeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน " จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน " [การทูต]
National Haze Action Planแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านปัญหาหมอกควัน " ในกรอบความ ร่วมมืออาเซียน " [การทูต]
ASEAN Regional Haze Action Planแผนปฏิบัติการอาเซียนระดับภูมิภาคด้านปัญหาหมอกควัน [การทูต]
Betamethazoneเบต้าเมทาโซน [การแพทย์]
Betamethazoneเบต้าเมทาโซน [การแพทย์]
Biohazardอันตรายจากการติดเชื้อโรค [การแพทย์]
Canthazanthineแคนธาแซนธีน [การแพทย์]
Diffuse Hazeขุ่นทั่วไป [การแพทย์]
Environmental Hazardsสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย,พิษภัยที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Fire Hazardอันตรายจากไฟไหม้ [การแพทย์]
Fire Hazardอัคคีภัย [การแพทย์]
flood hazard zoneflood hazard zone, เขตภัยพิบัติน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood hazardflood hazard, ภัยพิบัติน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hazardous wasteขยะอันตราย, ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Laboratory Hazardsอันตรายในห้องปฎิบัติการ [การแพทย์]
Microbiological Hazardอันตรายประเภทโรคติดเชื้อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม
hazingพิธีการรับน้อง ซึ่งมีพิธีการไปในทางกลั่นแกล้ง เช่น กลั่นแกล้งให้ทำกิจกรรมแปลกๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องสนุกสนาน หรืออาจเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดเลือดตกยางออกได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
chaz aldman.Chaz Alderman. The Yips (2007)
Hazel."Hazel. Synecdoche, New York (2008)
Ghazala?Ghazala? Secret in Their Eyes (2015)
- You call that "a bit doodah"? - The man's a walking hazard.นี่เรียกว่าติ้งต้องหรอ ไอ้ผู้ชายคนนี้มันอันตรายเดินได้ Episode #1.5 (2008)
I understand how hazardous this plan might be.หม่อมฉันเข้าใจดีว่ามันอันตรายที่จะใช้แผนนี้. The Kingdom of the Winds (2008)
I'm thinking Balthazar for dinner and maybe a little pastis for dessert.ผมว่าไปกินข้าวเย็นที่ บัลธาซาร์ และก็อาจจะกินเค้กเป็นของว่างสักหน่อย New York, I Love You (2008)
Yeah, there's like some green in there and then... on the pupil, there's like a hazel starburst sort of thing going on.ใช่ นั้นดูเหมือน สีเขียวในนั้น แล้วก็... ตรงตาดำ มันเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆ สะท้อนแสงออกมา I Love You, Beth Cooper (2009)
Being my girlfriend is hazardous to your health.เป็นแฟนชั้น เสี่ยงอันตรายนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The advanced biohazard team is reportingทีมสารอันตรายรายงานมาว่า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I want you to get them to move their Hazmat teams and their Tactical teams over to Adams Morgan.ผมต้องให้คุณบอกเขา ให้ส่งหน่อยป้องกันสารพิษ และหน่วยติดอาวุธ มาที่ อดัม มอร์แกน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
The National Guard has informed us that an extremely hazardous ash cloud is headed for Las Vegas.กองกำลังป้องกันประเทศได้แจ้งเตือนเราว่า กลุ่มเมฆขี้เถ้าอันตราย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส 2012 (2009)
It's a health hazard. You don't want to.มันอันตรายต่อสุขภาพ คุณคงไม่อยากจะอยู่ที่นี่หรอกนะ Family Remains (2009)
Bounce, little man. Skinny, I'm up on 2nd and Hazeltine, getting eyeballed hard.ถอยไปเจ้าตัวเล็ก ไอ้เหี่ยว ฉันอยู่ที่ถนนสาย 2 ฮาเซลไทน์ Mandala (2009)
Now, as to your dead guy, occupational hazard.ตอนนี้ มีเด็กของนายตาย อาชีพที่เสี่ยงอันตรายสูง Mandala (2009)
Uh, Hazelton-เอ่อ ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
They're gonna help us out with the Hazelton transfer... specifically with Carlo Chavez.พวกเขาจะมาช่วยเรา เรื่องการขนย้ายไปที่ฮาเซลทัน มาเพื่อคาโล่ ชาเวสโดยเฉพาะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hazelton.-ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus-เอ่อ ฮาเซลทัน นี่รถคุ้มกันนักโทษ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- When was Hazelton expecting us?-เราต้องไปถึงฮาเซลทันเมื่อไหร่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Why don't you call Hazelton?ทำไมคุณไม่โทรไปที่ฮาเซลทันล่ะคะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
If we don't show up at Hazelton, the F.B.I., U.S. Marshals... and every law officer in West Virginia is gonna be hunting you.ถ้าเรายังไม่ถึงฮาเซลทัน ทั้งเอฟบีไอ กองทัพสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในเวสต์เวอร์จิเนียร์ จะออกตามตัวแก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Hazel, clean my shoe.เฮเซล ทำความสะอาดรองเท้าของฉัน In the Realm of the Basses (2009)
And, Hazel, you got drunk and hooked up with your cousin, twice.แล้วก็เฮเซลเมา In the Realm of the Basses (2009)
I was never gonna move past Hazel and Is but I thought if there was a new regime--ฉันจะไม่ยอมอยู่ต่ำกว่าเฮเซลและอิสแน่ ฉันคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งให่ซะอีก เดี๋ยวนะ เธอแกล้งฉันเหรอ In the Realm of the Basses (2009)
Impossible, hazel.เป็นไปไม่ได้ เฮเซล Carrnal Knowledge (2009)
But yale considers hazing a faculty member a very serious offense.แต่เยลตัดสินว่าการกลั่นแกล้งอาจารย์เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ The Age of Dissonance (2009)
But Sarah Lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.แต่ซาร่า วอร์เรนซ์ไม่ยินดีรับคนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ The Grandfather (2009)
Sarah lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.Sarah lawrence ไม่สามารถยอมรับนักเรียนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ได้ Seder Anything (2009)
Besides all the other obvious hazards,นอกจากสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดทั้งหลาย Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
A bird in a chimney is a fire hazard.นกที่บินเข้าเตาผิง อาจจะโดนไฟเผาได้นะ Ourselves Alone (2009)
Shazam, motherfucker!แม่งเจ๋งสุดๆไปเลย Cook (2009)
- Sorry, it's an occupational hazard.ขอโทษนะ อันตรายของอาชีพนี้น่ะ อืม... Chuck Versus the Beefcake (2009)
I've had biohazard training. So have I.งั้นฉันด้วย Episode #3.5 (2009)
When did you actually have biohazard training?นายได้รับการฝึกการเสี่ยงภัยชีวะมาเมื่อไรเนี่ย Episode #3.5 (2009)
It feels like I'm in a scene in a hazy dream right now.รู้สึกเหมือนฉันเคยฝันมาก่อน Episode #1.22 (2009)
Interview the victims. morgan and prentiss, there's a hazmat teamสอบถามผู้รับเชื้อ มอร์แกน เพรนทิส ไปกับหน่วยระวังภัย Amplification (2009)
You need a machete to cut through The haze of lust that surrounds them.เธอต้องตัดไฟแต่ต้นลม กำจัดเมฆหมอกตัณหาระหว่างพวกเขา Vitamin D (2009)
Each presenting their own hazards.แต่ละอย่างแสดงถึงอันตรายของมัน Slack Tide (2009)
People always talk about the moral hazards of cheating.ผู้คนมักพูดเตือนสติ ถึงอันตรายของการนอกใจ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
It was designed for use in fire-hazardous, oxygen-enriched atmospheres.ถูกออกแบบมาใช้สำหรับ งานเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับไฟ สภาพบรรยากาศที่ออกซิเจน ถูกทำให้เพิ่มขึ้น Harbingers in a Fountain (2009)
Hey. None of that vanilla hazelnut crap.เฮ้ ไม่เอาถั่วฮาเซลวนิลาเลยนะ Fracture (2009)
- shazbot!- โธ่เว้ย! Introduction to Film (2009)
We hooked up a few times in a drug haze. It's over.เรามั่วกันบ้าง ช่วงเวลาที่อยู่ในม่านหมอกแห่งการเมายา แต่มันจบแล้ว Pilot (2009)
So Hazmat suspects chemical or bioterrorism.Hazmat สงสัยว่าเป็นสารเคมี หรือเป็นการก่อการร้ายทางชีวภาพ Bolt Action (2009)
We can't examine the bodies until Hazmat clears them for removal.เรายังตรวจศพไม่ได้ จนกว่า Hazmat จะตรวจพวกเขาเสร็จแล้วถอนตัวไป Bolt Action (2009)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน Gimme Some Truth (2009)
[Sunao ni nareba kitto...] If you can become honest with yourself, I'm sure... [wakari aeru hazu sa] ...we'll start to understand each other.[Sunao ni nareba kitto... ] ถ้าเธอซื่อสัตย์กับตัวเอง ฉันแน่ใจ... [wakari aeru hazu sa] ...เราจะเริ่มเข้าใจกันและกัน Ohitori sama (2009)
Warn all medical hazard crew that I don't want anyone boarding that ship until the parasites are contained.เตือนหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ว่าข้าไม่ต้องการให้ใครขึ้นยานนั่น จนกว่าปรสิตจะถูกกักเก็บ Brain Invaders (2009)
But if you insist on decorating a spider-infested fire hazard in my homeแต่ถ้าเธอยืนยัน เจ้าตัวเชื้อไฟเต็มไปด้วยแมงมุม The Maternal Congruence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazThe haze enveloped London.
hazThis plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
hazWitch hazel tightens pores without drying skin.
hazThis is a hazard to your health.
hazThe sky is a hazy shade of winter.
hazAnyway I will run the hazard.
hazToo much drinking may be hazardous to your health.
hazMy mind was in a haze after drinking so much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว[ADV] haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
พิษภัย[N] danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
สาธารณภัย[N] public hazard, See also: public danger, Example: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ, Thai definition: ภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภยันตราย[N] danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
ล่อแหลม[V] be dangerous, See also: be risky, be chancy, be perilous, be dicey, be hazardous, be unsafe, Syn. เสี่ยง, Example: ไม่ว่าจะทำอะไรช่างล่อแหลมกับความตายไปเสียทุกอย่าง, Thai definition: อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตราย
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว[V] be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai definition: มีแสงน้อย
อันตราย[N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ภัย[N] danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ความเสี่ยง[N] risk, See also: hazard, peril, jeopardy, chance, Syn. การเสี่ยง, Example: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
ฝ้า[ADJ] dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้าฟาง[ADJ] dim, See also: misty, hazy, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก
ฝ้าฟาง[V] be dim, See also: be hazy, be misty, Syn. พร่ามัว, Example: น้ำลายในคอของย่าเริ่มเหนียวหนืด ดวงตาค่อยๆ ฝ้าฟางลงจนบอดสนิท
ฝ้ามัว[ADJ] hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
ฝ้ามัว[V] be hazy, See also: be dim, be misty, Example: ตาของย่า แม้จะฝ้ามัวไปบ้าง แต่มันก็ไม่ถึงกับขุ่นเลยทีเดียว
พยับแดด[N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ
ภัยอันตราย[N] danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้
เป็นอันตราย[V] be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพย์ติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย, Thai definition: ทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ, ให้โทษถึงชีวิต
เป็นโทษ[V] be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นอันตราย, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นโทษต่อร่างกาย
ส่งเดช[ADV] at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตรีทูต[N] disorder of the three humours of the body, vitiation of the blood, bile, and phlegm, See also: in great dander, in jeopardy, hazardous, critical ill, dying, on the verge of death, Syn. ตรีโทษ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นตรีทูตคงจะไม่รอดแน่ๆ, Thai definition: ลักษณะบอกอาการสามอย่างที่แสดงว่าใกล้จะตาย
ระหกระเหิน[V] wander, See also: travel with hazard, rove, stray, Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน, เร่ร่อน, Example: ชีวิตของเขาระหกระเหินไปหลังจากบิดาถึงแก่กรรม, Thai definition: ด้นดั้นไปด้วยความลำบาก, เร่ร่อนไปด้วยความลำบากยากเย็น
ระเหินระหก[V] wander, See also: travel with hazard, rove, stray, Syn. ระหกระเหิน, ดั้นด้น
มหาภัย[ADJ] dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
ความขมุกขมัว[N] obscurity, See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness, Syn. ความมัว, ความมืดมัว, Ant. ความแจ่มชัด, Example: บ้านหลังนั้นตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในความขมุกขมัวของอากาศ
ความบังเอิญ[N] accident, See also: haphazard, fortuity, Ant. ความตั้งใจ, Example: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญ
จับจด[ADJ] desultory, See also: haphazard, aimless, purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: จริงอยู่ที่เขาชอบท่องเที่ยว แต่เขาก็ไม่ใช่คนจับจด, Thai definition: ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง
จับจด[V] be desultory, See also: be haphazard, be aimless, be purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: พี่ชายคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ขี้เกียจ จับจด ไม่ทำอะไรจริงจัง หาแต่เรื่องเดือดร้อนมาใส่ครอบครัว, Thai definition: ทำอะไรไม่จริงจัง
หรุบรู่[ADJ] murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. หรุบหรู่, Ant. สว่าง, Example: ข้างนอกแดดหรุบรู่กำลังจะลับโลก, Thai definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด
หรุบหรู่[ADJ] murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. สลัว, หรุบรู่, Ant. สว่าง, Example: ดวงจันทร์อันหรุบหรู่และกลุ่มเมฆสีขาวทำให้แลดูเหมือนขนแขนอันยาวเหยียด, Thai definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด
หลัว[ADJ] dim, See also: hazy, obscure, Syn. มัว, สลัว, Ant. สว่างไสว, Example: วันนี้ฟ้าหลัวทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy   
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antarāi) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-oēn) EN: accident ; haphazard ; fortuity   FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
หมอก[n.] (møk) EN: fog ; haze ; mist   FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภยันตราย[n.] (phayantarāi) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct
เสี่ยงภัย[v. exp.] (sīengphai) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; hazard   FR: risquer ; tenter sa chance
สินค้าอันตราย[n. exp.] (sinkhā antarāi) EN: hazardous goods   
ส่งเดช[adj.] (songdēt) EN: happy-go-lucky ; haphazard   
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard   FR: inondation [f] ; déluge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAZ    CH AE1 Z
HAZE    HH EY1 Z
HAZY    HH EY1 Z IY0
HAZLE    HH EY1 Z AH0 L
HAZAN    HH EY1 Z AH0 N
HAZEL    HH EY1 Z AH0 L
CHAZZ    CH AE1 Z
CHAZZ    CH AA1 Z
HAZEN    HH EY1 Z AH0 N
CHAZEN    CH EY1 Z AH0 N
HAZARD    HH AE1 Z ER0 D
HAZELL    HH AE1 Z AH0 L
CHAZOV    CH AE1 Z AA0 V
HAZING    HH EY1 Z IH0 NG
HAZARDS    HH AE1 Z ER0 D Z
HAZLETT    HH AE1 Z L EH0 T
HAZZARD    HH AE1 Z ER0 D
HAZELIP    HH AE1 Z AH0 L IH2 P
DESHAZO    D EY0 SH AA1 Z OW0
HAZELNUT    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELETT    HH AE1 Z AH0 L EH0 T
GHAZNAVI    G AH0 Z N AA1 V IY0
HAZELETT    HH AE1 Z L EH0 T
ABKHAZIA    AE0 B K HH AE1 Z Y AH0
DESHAZER    D EH1 SH AH0 Z ER0
HAZLETON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
ABKHAZIA    AE0 B K HH AA1 Z Y AH0
HAZELWOOD    HH EY1 Z AH0 L W UH2 D
HAZLEWOOD    HH EY1 Z AH0 L W UH2 D
METHAZINE    M EH1 TH AH0 Z IY2 N
HAZELRIGG    HH AH0 Z EH1 L R IH0 G
HAZELRIGG    HH EY1 Z EH0 L R IH0 G
ABKHAZIAN    AE0 B K HH AA1 Z IY0 AH0 N
ABKHAZIAN    AE0 B K HH AE1 Z IY0 AH0 N
ABKHAZIAN    AE0 B K HH AA1 Z Y AH0 N
ABKHAZIAN    AE0 B K HH AE1 Z Y AH0 N
AGHAZADEH    AE2 G AH0 Z AA1 D EH2
BALTHAZAR    B AE1 L TH AH0 Z ER0
BALTHAZOR    B AA0 L TH AA0 Z AO1 R
BIOHAZARD    B AY2 OW0 HH AE1 Z ER0 D
HAZARDOUS    HH AE1 Z ER0 D AH0 S
CHAZANOFF    CH AE1 Z AH0 N AO0 F
HAZELTINE    HH EY1 Z AH0 L T AY2 N
HAPHAZARD    HH AE0 P HH AE1 Z ER0 D
PROCHAZKA    P R AH0 HH AA1 Z K AH0
HAZELBAKER    HH EY1 Z AH0 L B EY2 K ER0
ABKHAZIANS    AE0 B K HH AE1 Z IY0 AH0 N Z
ABKHAZIANS    AE0 B K HH AA1 Z IY0 AH0 N Z
BIOHAZARDS    B AY2 OW0 HH AE1 Z ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haze    (v) (h ei1 z)
hazy    (j) (h ei1 z ii)
Hazel    (n) (h ei1 z l)
hazed    (v) (h ei1 z d)
hazel    (n) (h ei1 z l)
hazes    (v) (h ei1 z i z)
hazard    (v) (h a1 z @ d)
hazels    (n) (h ei1 z l z)
hazier    (j) (h ei1 z i@ r)
hazily    (a) (h ei1 z i l ii)
hazing    (v) (h ei1 z i ng)
hazards    (v) (h a1 z @ d z)
haziest    (j) (h ei1 z i i s t)
hazarded    (v) (h a1 z @ d i d)
haziness    (n) (h ei1 z i n @ s)
Hazelwood    (n) (h ei1 z @ l w u d)
haphazard    (j) (h a1 p h a1 z @ d)
hazarding    (v) (h a1 z @ d i ng)
hazardous    (j) (h a1 z @ d @ s)
haphazardly    (a) (h a1 p h a1 z @ d l ii)
witch-hazel    (n) - (w i1 ch - h ei z l)
witch-hazels    (n) - (w i1 ch - h ei z l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
謝罪[しゃざい, shazai] (vt) ขอโทษ
恥ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj) รู้สึกอาย,ละอาย, ขายหน้า
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
大外れ[おおはずれ, oohazure] Thai: ผิดพลาดมาก English: utter failure
大外れ[おおはずれ, oohazure] Thai: เดาผิด(มาก) English: wrong guess

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandgefahr {f}fire hazard [Add to Longdo]
Dunst {m}; Dunstschleier {m}haze; mist [Add to Longdo]
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards [Add to Longdo]
Feuergefahr {f}fire hazard [Add to Longdo]
Feuerrisiko {n}firehazard [Add to Longdo]
Gefährlichtkeit {f}hazardousness [Add to Longdo]
Gefahr {f}; Risiko {n} | Biogefährdung {f}; biologisches Risikohazard | biohazard [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings [Add to Longdo]
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT [Add to Longdo]
aufs Geratewohlat haphazard; by haphazard [Add to Longdo]
Gesundheitsgefahr {f} | Gesundheitsgefahren {pl}health hazard | health hazards [Add to Longdo]
Glücksspiel {n}game of hazard [Add to Longdo]
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}hazelnut | hazelnuts [Add to Longdo]
Haselnussstrauch {m} [bot.] | Haselnusssträuche {pl}hazel; hazel bush | hazel bushes [Add to Longdo]
Nebel {m}; Schleier {m}haze [Add to Longdo]
Sondermüll {m}hazardous waste [Add to Longdo]
Unfallrisiko {n}accident hazard [Add to Longdo]
Verschwommenheit {f}; Unschärfe {f}haziness [Add to Longdo]
Zufälligkeit {f}haphazardness [Add to Longdo]
Zufall {m} | Zufälle {pl} | durch Zufall; zufällighazard | hazards | by hazard [Add to Longdo]
alphabetisches Zeichen; Alphazeichen {n}; Buchstabe {m}alphabetic character [Add to Longdo]
diffus (Gedanken) {adj}vague; hazy; foggy [Add to Longdo]
dunstig {adv}hazily [Add to Longdo]
dunstig; diesig {adj} | dunstiger | am dunstigstenhazy | hazier | haziest [Add to Longdo]
gesundnonhazardous [Add to Longdo]
hochwassergefährdet {adj} | hochwassergefährdetes Gebietflood-prone | flood-prone area; flood hazard area [Add to Longdo]
nussbraun; haselnussbraun {adj}hazel [Add to Longdo]
riskant; gefährlich; gewagt {adj}hazardous [Add to Longdo]
riskant {adv}hazardously [Add to Longdo]
riskierendhazarding [Add to Longdo]
schikanierendhazing [Add to Longdo]
schikanierthazes [Add to Longdo]
schikaniertehazed [Add to Longdo]
verschwommen; nebelhaft {adj}hazy [Add to Longdo]
nur eine ziemlich verschwommene (vage) Vorstellung haben vonto be rather hazy about [Add to Longdo]
willkürlich; planlos; zufällig {adj}haphazard [Add to Longdo]
zufällig {adv}haphazardly [Add to Longdo]
Er blickte nicht mehr durch.His mind was in a haze. [Add to Longdo]
Er war wie betäubt.His mind was in a haze. [Add to Longdo]
Ghazzah; Gasa (Stadt in Palästina)Ghazzah; Gasa (city in Palestine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
だぼ鯊[だぼはぜ, dabohaze] (n) goby (fish) [Add to Longdo]
はずがない[, hazuganai] (exp) (See 筈・1) cannot (do); it is impossible that... [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
アメリカ大木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio) [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel [Add to Longdo]
ウォーターハザード[, uo-ta-haza-do] (n) water hazard [Add to Longdo]
ウオーターハザード[, uo-ta-haza-do] (n) water hazard [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]
オニベニハゼ[, onibenihaze] (n) Trimma yanagitai (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オモナガフタホシハゼ[, omonagafutahoshihaze] (n) Eviota partimaculata (species of Indo-Pacific pygmy goby) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
カタボシニシキベニハゼ[, kataboshinishikibenihaze] (n) Trimma nomurai (species of goby found in Japan, Indonesia and New Caledonia) [Add to Longdo]
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
クロスジイソハゼ[, kurosujiisohaze] (n) Sebree's pygmy goby (Eviota sebreei) [Add to Longdo]
クロホシイソハゼ[, kurohoshiisohaze] (n) Smaragdus pygmy goby (Eviota smaragdus) [Add to Longdo]
コビトイソハゼ[, kobitoisohaze] (n) twospot pygmy goby (Eviota distigma) [Add to Longdo]
コメツブイソハゼ[, kometsubuisohaze] (n) Eviota sp.3 (species of pygmy goby) [Add to Longdo]
シボリイソハゼ[, shiboriisohaze] (n) Eviota korechika (species of pygmy goby found in Japan and Indonesia) [Add to Longdo]
シマイソハゼ[, shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
スミツキイソハゼ[, sumitsukiisohaze] (n) infulata pygmy goby (Eviota infulata); shoulder-mark pygmy goby [Add to Longdo]
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby [Add to Longdo]
ダイトクベニハゼ[, daitokubenihaze] (n) Trimma caudipunctatum (species of goby found in Japan and Palau) [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]
データ写像[データしゃぞう, de-ta shazou] (n) {comp} data mapping [Add to Longdo]
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, / ] Ahaz (son of Jotham) [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear [Add to Longdo]
公害[gōng hài, ㄍㄨㄥ ㄏㄞˋ, ] public hazard, nuisance [Add to Longdo]
加兹尼[Jiā zī ní, ㄐㄧㄚ ㄗ ㄋㄧˊ, / ] Ghazni (Afghan province) [Add to Longdo]
加兹尼省[Jiā zī ní shěng, ㄐㄧㄚ ㄗ ㄋㄧˊ ㄕㄥˇ, / ] Ghazni or Ghaznah province of Afghanistan [Add to Longdo]
危害评价[wēi hài píng jià, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] hazard assessment [Add to Longdo]
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] hazardous materials [Add to Longdo]
回锅油[huí guō yóu, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄛ ㄧㄡˊ, ] to use the same oil repeatedly for deep frying (a possible health hazard) [Add to Longdo]
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product) [Add to Longdo]
希西家[Xī xī jiā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄚ, 西] Hezekiah (son of Ahaz), biblical king of Judah c. 700 BC [Add to Longdo]
微茫[wēi máng, ㄨㄟ ㄇㄤˊ, ] hazy; blurred [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla [Add to Longdo]
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut [Add to Longdo]
水障碍[shuǐ zhàng ài, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] water hazard (golf) [Add to Longdo]
潜在危险度[qián zài wēi xiǎn dù, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄨˋ, / ] latent hazard [Add to Longdo]
烟霞[yān xiá, ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] haze [Add to Longdo]
疑云[yí yún, ㄧˊ ㄩㄣˊ, / ] a haze of doubts and suspicions [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] hazy; unclear [Add to Longdo]
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, / ] boundless; vast; hazy (distant horizon) [Add to Longdo]
苍苍[cāng cāng, ㄘㄤ ㄘㄤ, / ] ash gray; vast and hazy; flourishing [Add to Longdo]
薄雾[bó wù, ㄅㄛˊ ˋ, / ] mist; haze [Add to Longdo]
迷漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, ] vast haze; lost in boundless mists [Add to Longdo]
迷茫[mí máng, ㄇㄧˊ ㄇㄤˊ, ] dim; hazy; (of the mind) in a trance; in a state of delirium [Add to Longdo]
阿布哈兹[Ā bù hā zī, ㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄚ ㄗ, / ] Abkhazia, region in Georgia [Add to Longdo]
阴霾[yīn mái, ㄇㄞˊ, / ] haze [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] mist; haze; cloudy sky [Add to Longdo]
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] risk; venture; hazard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ写像[データしゃぞう, de-ta shazou] data mapping [Add to Longdo]
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
写像[しゃぞう, shazou] map (vs) [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
色写像[いろしゃぞう, iroshazou] colour mapping [Add to Longdo]
待ち行列から外す[まちぎょうれつからはずす, machigyouretsukarahazusu] to dequeue [Add to Longdo]
等方写像[とうほうしゃぞう, touhoushazou] isotropic mapping [Add to Longdo]
利用者座標[りようしゃざひょう, riyoushazahyou] user coordinate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] loesen, sich_loesen, verfehlen [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] loesen, sich_loesen, verfehlen [Add to Longdo]
季節外れ[きせつはずれ, kisetsuhazure] ausserhalb_der_Saison [Add to Longdo]
弾む[はずむ, hazumu] zurueckprallen;, angeregt_sein;, freigebig_sein [Add to Longdo]
恥ずかしい[はずかしい, hazukashii] schamlose_Person [Add to Longdo]
謝罪[しゃざい, shazai] Abbitte, Entschuldigung [Add to Longdo]
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] entehren, beleidigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top