Search result for

hatte

(64 entries)
(1.9248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hatte-, *hatte*
Possible hiragana form: はって
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hatter[N] คนที่ทำ ขาย และซ่อมแซมหมวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hattern. ช่างทำหมวก
chattel(แชท'เทิล) n. สังหาริมทรัพย์,ทาส
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
shatter(แชท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) แตกละเอียด,แตกเป็นชิ้น ๆ ,เสื่อมเสีย,เสียหาย., See also: shatterer n. shatteringly adv., Syn. bust,break

English-Thai: Nontri Dictionary
hatter(n) คนขายหมวก,คนทำหมวก
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
chattel(n) สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์สิน
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatter(vi) พูดพล่อย,พูดเหลวไหล,พูดเจื้อยแจ้ว
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด
shatters(n) ชิ้น,เศษ,ชิ้นส่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hatter!แฮทเทอร์ Alice in Wonderland (2010)
No, honestly, she's mad as a hatter.ไม่นะ จริงๆเธอบ้ามาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Then I'll take you to the Hare and the Hatter, but that's the end of it.งั้นฉันจะพาเธอไปหาเจ้ากระต่ายเดือนสาม กับช่างทำหมวก แต่แค่นั้นนะ Alice in Wonderland (2010)
I was hatter to the White Queen at the time.ในตอนนั้นฉันเป็นช่างทำหมวกให้กับราชินีขาว Alice in Wonderland (2010)
Hatter?แฮทเทอร์... Alice in Wonderland (2010)
Hatter!แฮทเทอร์! Alice in Wonderland (2010)
You were supposed to lead them away! The Hatter trusted you!คุณควรจะพาพวกเขาไปทางอื่น แฮทเทอร์อุตส่าห์ไว้ใจคุณ! Alice in Wonderland (2010)
The Hatter would not have given himself up just for any Alice.แฮทเทอร์ไม่เสียสละตัวเองเพื่ออลิซอื่นหรอก Alice in Wonderland (2010)
I've come to rescue the Hatter.ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยแฮทเทอร์ Alice in Wonderland (2010)
Hatter.แฮทเทอร์! Alice in Wonderland (2010)
What is the hatter with me?ข้าเป็นช่างทำหมวกเพื่ออะไรนะ? Alice in Wonderland (2010)
Hatter?แฮทเทอร์! Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatteThe woman tried on the hat after another and left the hatter's.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
หอยกะจี้รี่[n. exp.] (høi kajīrī) EN: pussy ; female genitals   FR: chatte (vulg.) [f] ; moule (vulg.) [f]
จุ๋มจิ๋ม [n.] (jumjim) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox   FR: moulin à paroles [m]
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: cunt ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
แมว[n.] (maēo) EN: cat ; pussy   FR: chat [m] ; chatte [f]
แมวตัวเมีย[n. exp.] (maēo tūamīa) EN: female cat   FR: chatte [f]
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter   FR: bavarder
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter

CMU English Pronouncing Dictionary
HATTEN    HH AE1 T AH0 N
HATTER    HH AE1 T ER0
HATTERY    HH AE1 T ER0 IY0
HATTERAS    HH AE1 T ER0 AH0 S
HATTENDORF    HH AE1 T AH0 N D AO0 R F
HATTERSLEY    HH AE1 T ER0 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hatter    (n) (h a1 t @ r)
hatters    (n) (h a1 t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
hatte(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ haben: ich/er/sie/es hatte, du hattest, wir/sie/Sie hatten, ihr/Ihr hattet| มี, See also: haben
hätte, See also: haben
hatten(vt) มี , See also: hatte, haben
hätten, See also: haben

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
なんちゃって[, nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake [Add to Longdo]
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発展途上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hatte \Hat"te\ (h[aum]t"te),
   pres. & imp. sing. & pl. of {Hote}, to be called. See {Hote}.
   [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      A full perilous place, purgatory it hatte. --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hote \Hote\, v. t. & i. [pres. & imp. {Hatte}, {Hot}, etc.; p.
   p. {Hote}, {Hoten}, {Hot}, etc. See {Hight}, {Hete}.]
   1. To command; to enjoin. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. To promise. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To be called; to be named. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There as I was wont to hote Arcite,
       Now hight I Philostrate, not worth a mite.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 hatte [hatə]
   had
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top