Search result for

hasté

(60 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasté-, *hasté*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haste[N] ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
haste[N] ความหุนหันพลันแล่น, See also: การปราศจากความไตร่ตรอง
hasten[VT] รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
เร่งมือ[V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
ส่งท้าย[V] hasten the speed on the stern of a boat, Thai definition: พายกระตุ้นท้ายเรือเพื่อให้แล่นเร็ว
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ร่าน[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง, Example: ผู้จัดการเร่งร่านงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี
รุกร้น[V] hasten, See also: hurry, rush, dash, Syn. รีบเร่ง, Thai definition: เร่งเข้าไป
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
เร่ง[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, Example: เราจะต้องเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง, Thai definition: บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
ความรีบร้อน[N] haste, See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไม่มีความรีบร้อนในการทำสงครามภาคพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure   FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) FR: chaste ; innocent
หอก[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
ความเร่งรีบ[n.] (khwām rengrīp) EN: haste   
ความรีบร้อน[n.] (khwām rīprøn) EN: haste   FR: hâte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTE    HH EY1 S T
HASTEN    HH EY1 S AH0 N
HASTEY    HH EY1 S T IY0
HASTENS    HH EY1 S AH0 N Z
HASTERT    HH AE1 S T ER0 T
HASTENED    HH EY1 S AH0 N D
HASTENING    HH EY1 S AH0 N IH0 NG
HASTENING    HH EY1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haste    (n) (h ei1 s t)
hasten    (v) (h ei1 s n)
hastens    (v) (h ei1 s n z)
hastened    (v) (h ei1 s n d)
hastening    (v) (h ei1 s n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
ヘイスト[, heisuto] (n) haste [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急いては事を仕損じる[せいてはことをしそんじる, seitehakotowoshisonjiru] (exp) (id) (See 急いては事を仕損ずる・せいてはことをしそんずる) Haste makes waste [Add to Longdo]
急いては事を仕損ずる[せいてはことをしそんずる, seitehakotowoshisonzuru] (exp) (id) Haste makes waste [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ráng, ㄖㄤˊ, ] haste [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, / ] hasten; urge [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, ] haste; to press [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, / ] hasten; proceed to; sail a vessel [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, / ] hasten; run; open up; gallop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top