Search result for

haschen

(54 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haschen-, *haschen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haschen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haschen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Y ou find your pleasur e. A fleeing tr easur e.Beliebt's Euch, überall zu naschen, im Fliehen etwas zu erhaschenMephisto (1981)
Struggling to make contact, she manages to catch his eye.Mit viel Mühe gelingt es ihr, seinen Blick zu erhaschenZelig (1983)
All of us liberated ladies fighting for a copy... so we can ogle the bachelors and dream of entrapping one of them.Aufgeklärte Frauen kämpfen um ein Exemplar, um davon zu träumen, einen der Junggesellen zu erhaschenSteele Eligible (1984)
Someone shut the door on us, but we had a little peek inside.Jemand hat uns dann rausgeworfen, aber einen Blick konnten wir erhaschenThe Triumvirate (1986)
Play the fool hoping to see some minister give a smile that's not sinister? No thank you!Zum Narr mich machen, in der Hoffnung, eines Ministers Lächeln zu erhaschen, damit er mir nicht zürne? Cyrano de Bergerac (1990)
Sometimes I think I catch a glimpse of her.Manchmal glaube ich, einen Blick von ihr zu erhaschenFried Green Tomatoes (1991)
I'm sure lots of cool guys spend their Friday nights watching Star Trek reruns hoping to catch a glimpse of Klingon cleavage.Es gibt sicher coole Typen... die den Freitagabend mit Star Trek verbringen... begierig, einen Blick in Klingon-Dekolletees zu erhaschenIf Al Had a Hammer (1991)
To get his place and to plume up my will in double knavery...Seine Stelle erhaschen und meinen Hass ersättigen: ein doppeltes Schelmenstück. Othello (1995)
Listening only to himself, hoping to glimpse the truth for who knows what reason.Eigensinnig hofft er, einen Blick auf die Wahrheit zu erhaschen, warum auch immer. Quagmire (1996)
What's wrong, sweetie?Was ist los, mein HaschenMa Vie en Rose (1997)
"There was a rustling that seemed like a bustling... "of merry crowds jostling and pitching and hustling.Das war ein Eilen, ein Sausen und Rascheln, ein fröhliches Keilen und Schubsen und Haschen The Sweet Hereafter (1997)
"I'm trying to kidnap you between two books."Zwischen zwei Büchern versuche ich, dich zu erhaschenEternity and a Day (1998)
Taylor, have you noticed these aliens seem to eschew well-lit, ventilated housing?Ist dir mal aufgefallen, dass diese Außerirdischen offenbar immer dunkle, stickige, Häuser haschenBelieve It or Not (1998)
Eschew.HaschenBelieve It or Not (1998)
Eschew.HaschenBelieve It or Not (1998)
Eventually one of them will crack.Irgendwann haschen wir einen. What a Drag (1998)
In the old days, if you materialized before them they all knew what they were seeing - the external evidence of a demon trying to tempt their soul.Früher wussten die Menschen, womit sie es zu tun hatten, wenn man sich manifestierte - der äußerlichen Erscheinung eines seelenhaschenden Dämons. Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
Did you get a look at their computer?Konnten Sie einen Blick auf den Computer erhaschenBody and Soul (2000)
Well, the last time I caught a peep... it was a bright green swirly shimmer.Das letzte Mal, als ich einen Blick erhaschen konnte,... war er ein hellgrüner, leuchtender Wirbel. Blood Ties (2001)
There was so much time and money and energy spent obsessing and analyzing... trying to get a glimpse of your body, that soon it felt like... the world had forgotten about everything else... and you end up feeling... disconnected from your own body, like it's not even yours.Richtig. Einen Blick auf ihn zu erhaschen. Du bekommst das Gefühl, es gäbe nichts anderes. Roger Dodger (2002)
Mrs. Darling was the loveliest lady in Bloomsbury with a sweet, mocking mouth that had one kiss on it that Wendy could never get."Die bezaubernde Mrs. Darling hatte einen süßen Mund, der einen Kuss verbarg, den Wendy niemals erhaschen konnte." Peter Pan (2003)
But when something's about to happen, or just happened, you might catch a glimpse.Nur manchmal, wenn bald etwas passiert oder gerade passiert ist, kann man einen Blick auf sie erhaschenPilot (2003)
I had to let go and reach for the guy, who was very cute, and I still couldn't do it.Dabei hätte ich nur loslassen und nach dem süßen Trainer haschen müssen. The Catch (2003)
And years later, they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught them to hold on a second longer.Und erzählen Jahre später, wie sie stundenlang im Regen standen um einen kurzen Blick von dem zu erhaschen der ihnen gezeigt hat, wie man ein bisschen länger durchhält. Spider-Man 2 (2004)
Five-hundred thousand people are crowding the streets to get a glimpse of the stars and celebrities.Alle stehen dichtgedrängt, um einen Blick auf die Prominenz zu erhaschenThe Aviator (2004)
Just glued, completely glued to the television in hopes of seeing a glimpse of him.Wir saßen davor, in der Hoffnung, einen Blick auf ihn zu erhaschenFahrenheit 9/11 (2004)
You and I are going to have one more fling at finding that last ticket.Du und ich starten einen weiteren Versuch, die letzte Eintrittskarte zu erhaschenCharlie and the Chocolate Factory (2005)
No. Sometimes suicide is an attempt for attention. With Lila it wasn't.Lila ging es nicht darum, damit Aufmerksamkeit zu erhaschenStay (2005)
But in the end, I would only find darknessVersuchte, mit den Fingern etwas zu erhaschen. Aber am Ende fanden sie nichts als Dunkelheit. Black (2005)
Back my way for a glance?...ich möchte ihren Blick erhaschenLady Vengeance (2005)
Perhaps you'll get another look at your butterflies.Mit etwas Glück erhaschen Sie einen erneuten Blick auf Ihre Schmetterlinge. The Illusionist (2006)
Never having seen her, I was hoping to catch a glimpse.Da ich sie noch nie gesehen hatte, hoffte ich, einen Blick zu erhaschenTaken at the Flood (2006)
Mom, this was a half-assed bid for attention.Mom, das war armseliger Versuch, Aufmerksamkeit zu erhaschenNice She Ain't (2006)
Hell, you could go your whole career without catching something this juicy.Zum Teufel, man könnte seine gesamte Laufbahn erleben, ohne so etwas Saftiges zu erhaschenThe Widow's Son in the Windshield (2007)
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.Ein paranormales Ereignis wäre das Größte für mich. Einen Blick auf das flüchtige Licht am Ende des Tunnels zu erhaschen1408 (2007)
It's all puny and misshapen because it's just bending and twisting trying so desperately to get some sunlight.Er ist ganz kümmerlich und verwachsen, weil er sich biegt und dreht und verzweifelt versucht, etwas Sonnenlicht zu erhaschenFred Claus (2007)
From the rare images I was allowed to glimpse, a few uttered words, snippets of information. I made up my parents' idyll, as if I were writing a romance.Von den wenigen Bildern, die ich erhaschen konnte, den paar Worten, die gefallen waren, Informationen, dachte ich mir eine idyllische Liebesgeschichte meiner Eltern aus. A Secret (2007)
I just wanted to sneak a peek.Ich wollte nur einen Blick erhaschenNot While I'm Around (2007)
So when you're over there in the door, peeking' in on me... you're takin' advantage of my pain... for your own pleasure... and that's wrong.Also du vorhin an der Tür versucht hast einen Blick auf mich zu erhaschen, hast du aus meinem Kummer zu deinem Vergnügen Nutzen gezogen und das ist falsch. Virgin Territory (2007)
And when they catch a glimpse, they say to themselves,Und wenn sie einen Blick erhaschen, sagen sie zu sich, This Is Your Brain on Drugs (2007)
-Oh, yes, Madam. I was even arrested once.Sicherlich in der Hoffnung, einen Blick auf den Dämon zu erhaschenEasy Virtue (2008)
That's why I can't say enough times, whatever love you can get and give, whatever happiness you can filch or provide, every temporary measure of grace, whatever works.Darum kann ich nicht oft genug betonen: Jede Liebe, die man findet und empfindet, Glück, das man erhaschen kann oder verbreiten, jedes noch so vorübergehende Quäntchen Gnade... Whatever Works (2009)
It was less than 10 minutes later that the neighbours began arriving, each determined to get a look at the various paramedics and policemen who were all frantically trying to figure out exactly how to bring the body down.Keine zehn Minuten später kamen die Nachbarn geströmt, entschlossen, einen Blick zu erhaschen, auf die Sanitäter und Polizisten, die alle frenetisch versuchten, einen Weg zu finden, die Leiche vom Dach zu holen. The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Springfielders have camped out all night to get a glimpse of the most saintly person to visit our town since Mother Teresa stopped here to gas up her Vespa.Die Bewohner von Springfield haben die ganze Nacht draußen gezeltet, um einen Blick von der allerheiligsten Person zu erhaschen, seit Mutter Teresa hier zum Auftanken ihrer Vespa gehalten hat. Wedding for Disaster (2009)
Crowds have gathered and are trying to peek at the superhero.Jetzt hat sich eine Menschenmenge versammelt, um einen Blick auf den Superhelden zu erhaschenInfamous (2009)
everybody's trying to get a piece of debra right now.Im Moment versucht jeder ein Stück von Debra zu erhaschenSlack Tide (2009)
In June of 2006, our team traveled to Ottawa, Canada to gather intelligence on the Shadow Government's agenda for the coming years.Im Juni 2006 reiste unser Team nach Ottawa, um neue Informationen über die Pläne der Globalisten zu erhaschenThe Obama Deception (2009)
-Yeah. I caught a glimpse of Emma earlier when I was scouting out the enemy camp.- Tja... ich konnte einen Blick auf Emma erhaschen... als ich das feindliche Lager ausgespäht hab. Bride Wars (2009)
You see him hover with his net to catch the pretty butterfly.Man sieht ihn mit seinem Netz erhoben, weil er den schönen Schmetterling erhaschen möchte. The Young Victoria (2009)
- (rap music playing) - (cheering)Selbst der Perversling will 'nen Blick erhaschenMeet Monica Velour (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught [Add to Longdo]
haschen; zusammenraffen | haschend; zusammenraffend | gehascht; zusammengerafft | hascht; rafft zusammento snatch | snatching | snatched | snatches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  haschen [haʃən]
     to snatch
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top