Search result for

hanger

(62 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanger-, *hanger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hanger[แฮงเกอ] (n ) ไม้แขวนเสื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, where are my bag and his hanger?นี่คุณ กระเป๋าที่โขมยมาอยู่ไหน Baby and I (2008)
And then he takes a wire hanger and twists it round and brands his initials into each one of them so they will never ever forget.และ ใช้ลวดมาบิด กรีดชื่อบนเนื้อเพื่อ Wanted (2008)
You gotta decide which side of the cross you're on. I need nailers, not hangers.คิดให้ดีๆ นะเว้ย ไม่งั้นนายจะซวยไปด้วย Body of Lies (2008)
Hanger and a towel.-อย่าพูดถึงพวกเค้าเกี่ยวกับโรงเรียนเลย Bedtime Stories (2008)
Whatever you want. Oh, you can just put that on a hanger in the back.โอ้ เธอทำแค่นั้นไม่ได้หรอกนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
My, what an interesting coat hanger.ช่างเป็นที่แขวนเสื้อโค้ทที่น่าสนใจจริงๆ Crime Doesn't Pay (2009)
Well, I have a ship docking in the lower hanger as we speak.เอ่อ ข้ามียานจอดรอที่โรงเก็บยานข้างล่างแล้ว ตอนที่เรากำลังพูดอยู่นี่ Jedi Crash (2009)
Armed with hangers and spears and wearing their signature red headbands, the Inkatha warriors marched into a number of residential areas--คนกลุ่มนี้มีอาวุธครบมือ และใส่ปลอกแขนสีแดงเป็นสัญลักษณ์ นักรบ อินคาธ่า บุกเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน The Bang Bang Club (2010)
With scotch tape, and wire hangers,ด้วยเทปกาวและที่ห้อยสาย Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
It's new tech. Screwdriver and a coat hanger ain't gonna cut it.มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ ไขควงหรือไม้แขวนเสื้อก็แซะไม่ได้ The Boost Job (2010)
Just because he's got dark skin and drives a clunker and has a coat hanger for an antenna doesn't make him illegal.แค่เพราะว่าเขามีผิวคล้ำกับขับรถเส็งเคร็งนี่ กับใช้เสาอากาศแทนไม้แขวนเสื้อ ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพวกลักลอบเข้าเมืองนะ Sorry Grateful (2010)
Put the hanger up your nose.ลองดูเขาสิ Just Go with It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hangerI need some hangers.
hangerPut your coat on a hanger.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind   FR: changer d'avis
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross the opposite shore ; cross over a river ; cross   FR: changer de rive ; traverser
คันเกียร์[n. exp.] (khan kīa) EN: gear changer   FR: changement de vitesse [m]
ขยับตัว[v. exp.] (khayap tūa) FR: changer de place
คนแลกเงิน[n.] (khon laēk ngoēn) EN: money-changer   FR: cambiste [m]
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
กลับใจ[n. exp.] (klapjai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf   FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเงิน[v. exp.] (laēk ngoen) EN: change   FR: changer (de l'argent)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANGER    HH AE1 NG ER0
HANGERS    HH AE1 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hanger    (n) (h a1 ng @ r)
hangers    (n) (h a1 ng @ z)
hanger-on    (n) - (h a2 ng @ r - o1 n)
hangers-on    (n) - (h a2 ng @ z - o1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhänger {m} | Aufhänger {pl}hanger | hangers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer [Add to Longdo]
チェンジャー[, chienja-] (n) changer; (P) [Add to Longdo]
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P) [Add to Longdo]
ハンガーディスプレ[, hanga-deisupure] (n) hanger display [Add to Longdo]
ハンガープラント[, hanga-puranto] (n) hanger plant [Add to Longdo]
衣紋掛け;衣紋掛[えもんかけ, emonkake] (n) rack or hanger for hanging kimono, coats, etc. [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り,掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば,掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n,n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门客[mén kè, ㄇㄣˊ ㄎㄜˋ, / ] hanger-on; visitor (in a nobleman's house) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hanger \Hang"er\ (-[~e]r), n.
   1. One who hangs, or causes to be hanged; a hangman.
    [1913 Webster]
 
   2. That by which a thing is suspended. Especially:
    (a) A strap hung to the girdle, by which a dagger or sword
      is suspended.
    (b) (Mach.) A part that suspends a journal box in which
      shafting runs. See Illust. of {Countershaft}.
    (c) A bridle iron.
      [1913 Webster]
 
   3. That which hangs or is suspended, as a sword worn at the
    side; especially, in the 18th century, a short, curved
    sword.
    [1913 Webster]
 
   4. A steep, wooded declivity. [Eng.] --Gilbert White.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridle iron \Bri"dle i`ron\ (Arch.)
   A strong flat bar of iron, so bent as to support, as in a
   stirrup, one end of a floor timber, etc., where no sufficient
   bearing can be had; -- called also {stirrup} and {hanger}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hanger
   n 1: a worker who hangs something
   2: anything from which something can be hung

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hanger [hɑŋər]
   ear‐drop; earring
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top