Search result for

hams

(53 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hams-, *hams*, ham
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hamster[N] สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง ในตระกูล Muridae
hamstring[VT] ตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา (ทำให้ขาพิการ), Syn. cripple, lame
hamstring[N] เอ็นร้อยหวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hamster(แฮม'สเทอะ) n. สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง
hamstring(แฮม'สทริง) n. เอ็นร้อยหวาย vt. ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา,ทำให้ไร้กำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hamsaหงส์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hamsters as petsแฮมสเตอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, do you think she'd go behind your back, try to hamstring you?ผมหมายถึงว่าคุณคิดว่าเธอจะไปอยู่ข้างหลังคุณพยายามที่จะร้อยหวายคุณ? The Shawshank Redemption (1994)
The hamster-cage smell of wood chips.ปลดไทด์สิ Fight Club (1999)
My hamster died.แฮมเตอร์ของหนูตาย The Story of Us (1999)
- Freddy, leave it alone. - Well, at least get me a hamster.เฟรดดี๊ปล่อยมันไว้N-นะๆๆอย่างน้อยก็ให้ผมเลี้ยงแฮมเตอร์ 21 Grams (2003)
Gina got really sick because of the hamster.จิน่าป่วยบ่อยๆเพราะหนูแฮมเตอร์ 21 Grams (2003)
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Dagger's hamstring is holding up. So we'll give him a half. Santiago.เอ็นหลังหัวเข่าของแด็กเกอร์ไม่มีปัญหา เลยให้เขาลง Goal! The Dream Begins (2005)
-Dad keeps you hostage in that little mythmaking factory of his while you haven't built so much as a phone booth or a hamster cage.-พ่อเก็บแกไว้เป็น... ...ในโรงงานทำฝัน ของท่าน... ...ขณะที่แกไม่ได้สร้างแม้แต่ตู้โทรศัพท์หรือกรงแฮมสเตอร์ The Lake House (2006)
I have a hamster cage in mind. A development of them, actually.ฉันคิดเรื่องกรงแฮมสเตอร์อยู่แล้ว เรื่องการสร้างของมัน The Lake House (2006)
It's not even theoretically possible. The hamster goes back, dead.We know he's gonna be at the dock. Deja Vu (2006)
- You can't bring your hamster to the moon.- เธอพาแฮมสเตอร์ไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก The Astronaut Farmer (2006)
Why don't you change your hamster cage? Use paper--ทำไมหนูไม่เปลี่ยนกรงแฮมสเตอร์ โดยใช้กระดาษ... The Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hamsThis hamster is small enough to carry in your pocket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อยหวาย[N] achilles tendon, See also: hamstring, Thai definition: เอ็นเหนือส้นเท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮมสเตอร์ [n.] (haēmsatoē) EN: hamster   FR: hamster [m]
จาม[n. prop.] (Jām ) EN: Chams   FR: Cham
หนูแฮมสเตอร์[n. exp.] (nū haēmsatoē) EN: hamster   FR: hamster [m]
ร้อยหวาย[n.] (røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring   FR: tendon d'Achille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMS    HH AE1 M Z
HAMSON    HH AE1 M S AH0 N
HAMSHER    HH AE1 M SH ER0
HAMSTRA    HH AE1 M S T R AH0
HAMSTER    HH AE1 M S T ER0
HAMSTERS    HH AE1 M S T ER0 Z
HAMSPHIRE    HH AE1 M S F AY2 R
HAMSTRING    HH AE1 M S T R IH2 NG
HAMSTRUNG    HH AE1 M S T R AH0 NG
HAMSTRINGS    HH AE1 M S T R IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hams    (v) (h a1 m z)
hamster    (n) (h a1 m s t @ r)
hamsters    (n) (h a1 m s t @ z)
hamstring    (v) (h a1 m s t r i ng)
hamstrung    (v) (h a1 m s t r uh ng)
hamstrings    (v) (h a1 m s t r i ng z)
hamstringing    (v) (h a1 m s t r i ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hamsterer {m} | Hamsterer {pl}hoarder | hoarders [Add to Longdo]
hamstern | hamsternd | hamstert | hamsterteto forage | foraging | forages | foraged [Add to Longdo]
Hamster {m} [zool.] | Hamster {pl}hamster | hamsters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデンハムスター[, go-rudenhamusuta-] (n) (See シリアンハムスター) golden hamster (Mesocricetus auratus); Syrian hamster [Add to Longdo]
シリアンハムスター[, shirianhamusuta-] (n) (See ゴールデンハムスター) Syrian hamster (Mesocricetus auratus); golden hamster [Add to Longdo]
ハムスター[, hamusuta-] (n) hamster; (P) [Add to Longdo]
回し車[まわしぐるま, mawashiguruma] (n) (hamster) wheel [Add to Longdo]
曲刀[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade [Add to Longdo]
絹毛鼠[きぬげねずみ;キヌゲネズミ, kinugenezumi ; kinugenezumi] (n) (uk) (obsc) (See ハムスター) hamster (any rodent of subfamily Cricetinae) [Add to Longdo]
林邑楽[りんゆうがく, rinyuugaku] (n) Indian song and dance (introduced to Japan by the Chams in approx. 736 CE) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓鼠[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top