Search result for

hampe

(37 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hampe-, *hampe*
Possible hiragana form: はんぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede

English-Thai: Nontri Dictionary
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
Didn't i see that shirt in the hamper this morning?ผมเห็นชุดนี้ในตะกร้าเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
You know, near the hamper.ใกล้ตะกร้าผ้าเหรอ จริงๆแล้ว Lovely (2010)
To find the perfect place for your laundry hamperเพื่อหาที่เหมาะๆสำหรับวางตะกร้าเสื้อผ้า The Man from the Other Side (2010)
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป Queen Sacrifice (2010)
I like a person who isn't hampered by modesty.ฉันชอบจังคนที่ไม่ อ้อมค้อมถ่อมตัวเนี้ย The Couple in the Cave (2010)
You need to leave your dirty laundry in the hamper.ฉันต้องทิ้งผ้าสกปรกในตะกร้าของคุณ The Townie (2010)
I'm gonna be, like, stuck down here in a laundry hamper for the rest of eternity?ฉันคงจะหมือนกับว่า ติดแหง่กอยู่ใต้โรงงานซักรีดนี้ ไปตลอดชีวิตไหมเนี่ย End Times (2011)
You think doing laundry is throwing dirty clothes in the hamper and getting clean ones out of the drawer.พวกแกคิดว่าการซักผ้าคือการโยนเสื้อผ้าสกปรก ลงในตะกร้า แล้วเสื้อผ้าตัวใหม่จะมาอยู่ในลิ้นชัก Farewell Letter (2011)
Twice a day, you boys stain your mother's drapes, or befoul a gym sock that has to jump from the hamper straight into therapy.สองครั้งต่อวัน รู้นะ พวกเธอ เด็กผู้ชายนี่สำเร็จความใคร่ ใส่ชุดเดรฟแม่บ้างละ ไม่ก็ใส่ถุงเท้าบอลบ้างละ ซึ่งก็จะลงตระกร้าก่อนส่งทำความสะอาด The Spanish Teacher (2012)
We found gunshot residue on the clothes in your hamper, on the ski mask, the shirt.เราพบเขม่าดินปืนติดอยู่ที่ปกเสื้อ ในตะกร้าเสื้อผ้าของคุณ บนหน้ากากสกี ที่เสื้อ Cloudy with a Chance of Murder (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
นกพงนาพันธุ์จีน[n. exp.] (nok phong nā phan Jīn) EN: Blunt-winged Reed Warbler ; Blunt-winged Warbler   FR: Rousserolle de Swinhoe [f] ; Rousserolle champêtre [f]
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
ตะกร้า[n.] (takrā) EN: basket ; bamboo basket ; hand basket ; hamper; wide-mouth   FR: panier [m] ; corbeille [f] ; cabas [m] ; panier à provisions [m] ; manne [f]
ตะกร้าหิ้ว[n. exp.] (takrā hiu) EN: hand basket ; hamper   FR: panier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMPE    HH AE1 M P
HAMPEL    HH AE1 M P AH0 L
HAMPER    HH AE1 M P ER0
HAMPERS    HH AE1 M P ER0 Z
HAMPERED    HH AE1 M P ER0 D
HAMPERING    HH AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hamper    (v) (h a1 m p @ r)
hampers    (v) (h a1 m p @ z)
hampered    (v) (h a1 m p @ d)
hampering    (v) (h a1 m p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葛籠[つづら, tsudura] (n) wicker clothes hamper [Add to Longdo]
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on [Add to Longdo]
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of [Add to Longdo]
籠(P);篭(P)[かご, kago] (n) (uk) basket (shopping, etc.); hamper; cage; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sì, ㄙˋ, ] hamper; trunk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top