Search result for

halons

(89 entries)
(1.6927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halons-, *halons*, halon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา halons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *halons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encephalon[N] สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalonn. สมอง -pl. encephala

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombencephalon; hindbrainสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligoencephalon; micrencephalonสมองเล็กเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opisthencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mesencephalon; midbrainสมองส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalencephalonสมองโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
micrencephalon; oligoencephalonสมองเล็กเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midbrain; mesencephalonสมองส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebellum (เอก.); cerebella (พหู.); opisthencephalon; parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalonเซฟาลอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalon; parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forebrain; prosencephalonสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cephalonสมอง [การแพทย์]
Diencephalonไดเอ็นเซฟาลอน,ไดเอนเซฟาลอน,สมอง,ส่วนที่ต่อจากสมองใหญ่,ไดเอนเซฟาลอน,ก้านสมอง [การแพทย์]
Diencephalon Hypophysealไดเอนเซฟฟาลอนไฮโปฟายเชียล [การแพทย์]
Mesencephalonมีเซนเซฟาลอน, สมอง; สมองส่วนกลาง; มีเซ็นเซฟาลอน; สมองมีเซนเซฟาลอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, hey, guys, I'm picking up traces of halonเอ่อ เฮ้ ทุกคน ผมเจอร่องรอยของก๊าซฮาลอนแล้ว Fallen (2010)
But halon gas is a fire suppressant,ก๊าซฮาลอนเป็นตัวใช้ดับไฟ ใช่มั้ย? Fallen (2010)
How was the halon introduced into the ducts?ก๊าซฮาลอนนั่น ต่อเข้ากับท่อได้ยังไง? Fallen (2010)
Halon gas.ก๊าซฮาลอน Fallen (2010)
Loman found a concentration of six percent of halonโลมานพบความเข้มข้นของก๊าซฮาลอน 6% Fallen (2010)
In Jesse's tissues, so if we feed halon into this box, we canในเนื้อเยื่อของเจสซี่ ถ้าเราปล่อยฮาลอนเข้าไปในกล่องนี่ Fallen (2010)
My whole team with halon, my friend.ทีมฉันทั้งหมดกับก๊าซฮาลอน เพื่อนของฉัน Fallen (2010)
Three of the canisters of halon are gone.ก๊าซฮาลอน 3 ถังหายไป Fallen (2010)
- Halon gas.แก๊สเฮล่อน Coup de Grace (2011)
Smoke leakage on the starboard hull, possibly halon.มีควันรั่วจากตัวยาน คงเป็นสารดับเพลิง Lockout (2012)
Halon!ฮัลโล! Resident Evil (2002)
Halon content has dissipated.ฮาลอน ถูกใช้จนหมด Resident Evil (2002)
Sir, halon levels are nonexistent in this room.ท่านค่ะ, เครื่องวัดหยุดทำงาน อาจจะมีอะไรในนี้ Resident Evil (2002)
I bought one of those mini halon fire extinguishersฉันซื้อถังดับเพลิง/Nอันเล็ก ๆ มา Compulsion (2005)
In the cafe, Martin and Michalon.Und im Bistro, Martin und MichalonThe Professional (1981)
I've also detected a miniscule amount of horizonthalonium, better known as Echinocactus which only grows in one small section of the state, the Silver Bell Mountains, a few miles west of our present location.Ich entdeckte auch eine winzige Menge von Horizonthalonius, besser bekannt als Echinocactus, der nur in einer bestimmten Gegend wächst, den Siiver Bell Mountains, einige Kilometer westlich von hier. Big Iron (1984)
He took a severe blow. Possible trauma to the telencephalon.Er hat eine schwere Kopfverletzung, Trauma des Telencephalons. First Contact (1991)
These are chinchalones.Das sind Chinchalones. American Me (1992)
Dragon Island, in Ha-long bay.Die Dracheninsel, mitten in der Halong-Bucht. Indochine (1992)
They went into the labyrinth of Ha-Long bay.Sie sind in das Labyrinth der Halong-Bucht geflüchtet. Indochine (1992)
- Calphalon.- Nein, CalphalonThe Switch (1995)
-Calphalon.- Nein, CalphalonThe Fatigues (1996)
Halo!HalonResident Evil (2002)
Halon content has dissipated.Das Halon hat sich verflüchtigt. Resident Evil (2002)
Sir, halon levels are nonexistent in this room.Sir, in diesem Raum gibt es kein HalonResident Evil (2002)
- Halon gas.- Halon-Gas. Coup de Grace (2011)
Hey, Halonen. It's too quiet here, right?Hey, Halonen, es ist zu ruhig hier. War of the Dead (2011)
Jesus. Halonen.Mein Gott, Halonen? War of the Dead (2011)
- I think he's talking about Halonen.Captain, ich glaube, er spricht von Halonen. War of the Dead (2011)
It came from Halonen.Ist bestimmt von Halonen. War of the Dead (2011)
Smoke leakage on the starboard hull, possibly halon.Am Steuerbordrumpf tritt Rauch aus, vermutlich Halone. Lockout (2012)
No, the lab uses a Halon fire-suppression system.Das Labor benutzt Halon-Feuerlöschanlagen. In Too Deep (2012)
I'm talking about halon, because halon doesn't destroy evidence.Ich rede über Halon, weil Halon nicht die Beweise vernichtet. Live Free or Die (2012)
They will throw us back to Kefalonia.Sie werden uns nach Cephalonia zurückschicken. Relics (2013)
You discharge that, you'll flood the whole engineering room with poisonous halon gas.Wenn Sie das ziehen, fluten Sie den ganzen Maschinenraum mit tödlichem Halongas. Welcome to Gitmo (2014)
This boy was in Chalons. Do you recognise him?Dieser Junge war in Chalons. Eden (2014)
Tony Hughes has gone back to Chalons du Bois.Tony Hughes ist wieder in Chalons du Bois. Eden (2014)
Tony is in Chalons du Bois because there, he can believe that his son is not gone, and that somewhere he is nowTony ist in Chalons du Bois, weil er glaubt, dass sein Sohn nicht... verschwunden ist und dass er jetzt irgendwo 13 Jahre alt ist und... Eden (2014)
Chalons is a small department.Chalons ist ein kleiner Bezirk. Eden (2014)
A friend of hers on Bastille Day in Chalons du Bois.Eine Freundin von ihr am Nationalfeiertag in Chalon du Bois. Eden (2014)
Some old colleagues in the department helped search every available image of the celebrations here in Chalons du Bois - social networking sites, publications, whatever we could find online. Look.Ein paar alte Kollegen aus meiner Abteilung halfen mir, alle verfügbaren Bilder von Feierlichkeiten in Chalon du Bois zu durchsuchen, im Social Network, in Druckschriften und allem, was wir online finden konnten. Eden (2014)
~ To Chalons du Bois?Nach Chalon du Bois? Eden (2014)
You told me you stayed at La Renaissance in Chalon, right?Sie meinten, dass Sie im "La Renaissance" in Chalon übernachtet haben, richtig? The Lady in the Car with Glasses and a Gun (2015)
Follow me to Chalon.Folgen Sie mir bis ChalonThe Lady in the Car with Glasses and a Gun (2015)
Instead of sprinklers, every floor uses a halon gas system that absorbs all the oxygen if there's a fire.Anstelle von Sprinkleranlage, verwendet jede Etage ein Halon-Gas-System, das den ganzen Sauerstoff absorbiert, wenn es ein Feuer gibt. Abra Kadabra (2017)
- 8 rue de Chalon.- 8 rue de ChalonNinotchka (1939)
Stand by with fire bottle for helicopter turn-up.Halon-Behälter in Bereitschaft für Hubschrauber-Start. The Bridges at Toko-Ri (1954)
Châlons.Chalons. The Train (1964)
At Châlons, three dead.Drei Tote in Chalons. The Train (1964)
Louis LeBeau, Corporal. Captured near Chalon.Louis LeBeau, Corporal, gefasst bei ChalonBad Day in Berlin (1968)

CMU English Pronouncing Dictionary
HALON    HH EY1 L AA2 N
CEPHALON    S EH1 F AH0 L AA2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halon {n} [chem.]halon [Add to Longdo]
Halonanlage {f}halon system [Add to Longdo]
Halonlöschung {f}halon extinguishing system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
ハロン[, haron] (n) (1) halon; (2) furlong; (P) [Add to Longdo]
間脳[かんのう, kannou] (n,adj-no) the interbrain; the diencephalon [Add to Longdo]
後脳[こうのう, kounou] (n) rhombencephalon; hindbrain [Add to Longdo]
視覚系[しかくけい, shikakukei] (n) visual system; ophthalmencephalon [Add to Longdo]
終脳[しゅうのう, shuunou] (n) telencephalon [Add to Longdo]
髄脳[ずいのう, zuinou] (n) myelencephalon [Add to Longdo]
前脳[ぜんのう, zennou] (n,adj-no) forebrain; prosencephalon [Add to Longdo]
端脳[たんのう, tannou] (n) (See 終脳) telencephalon [Add to Longdo]
中脳[ちゅうのう, chuunou] (n) midbrain; mesencephalon [Add to Longdo]
菱脳[りょうのう, ryounou] (n,adj-no) (See 後脳) rhombencephalon; hindbrain [Add to Longdo]
嗅脳[きゅうのう, kyuunou] (n) rhinencephalon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑素[yì sù, ㄧˋ ㄙㄨˋ, ] chalone (protein inhibiting cell proliferation) [Add to Longdo]
间脑[jiān nǎo, ㄐㄧㄢ ㄋㄠˇ, / ] diencephalon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top