Search result for

halo

(83 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halo-, *halo*
English-Thai: Longdo Dictionary
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halo[N] ความรุ่งโรจน์
halo[VI] ทรงกลด, See also: มีรัศมี, ล้อมรอบด้วยรัศมี
halo[N] รัศมี, See also: ฉัพพรรณรังสี, Syn. glory, nimbus
halogen[N] ธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
halogenous[ADJ] ที่เกี่ยวกับธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halo(เฮ'โล) n. รัศมี,ทรงกลด,บารมี,บุญวาสนา,ความรุ่งโรจน์,วงแหวนรอบหัวนม. vt. ล้อมรอบด้วยทรงกลด. vi. กลายเป็นทรงกลด, Syn. nimbus
haloidadj. คล้ายหรือได้จาก halogen
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
cephalousadj. มีหัว
dicephalous(ไดเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมี2 หัว
electroencephalogramn. ภาพกระแสไฟฟ้า
encephalo-Pref. "สมอง"
encephalogramn. ภาพเอกซเรย์ของสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
halo(n) แสงเป็นวงกลม,รัศมี,บารมี,บุญบารมี,วาสนา
halo(vt) ล้อมวง,แผ่รัศมี,ทรงกลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
halogen headlamp; halogen headlightไฟหน้าแฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
halogenated refrigerantสารทำความเย็นประเภทแฮโลเจน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
halophyteพืชดินเค็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Halogen กลุ่มธาตุฮาโลเจน
กลุ่มของธาตุ 5 ชนิด ซึ่งไม่ใช่โลหะ ได้แก่ โบรมีน ฟลูออรีน คลอรีน ไอโอดีน และแอสตาติน [สิ่งแวดล้อม]
halogenแฮโลเจน, ธาตุในหมู่ VII ในตารางธาตุได้แก่  ฟลูออรีน คลอรีน  โบรมีน  ไอโอดีน และแอสตาตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Haloperidolฮาโลเปรีดอล [TU Subject Heading]
Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
halophytehalophyte, พืชทนดินเค็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Halophytes พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่
เป็นพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า และ ขึ้นในบริเวณแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Kutner) We started her on haloperidol. She's stable.เราใช้ยา ฮาโลเพอริดอล กับเธอ เธออาการคงที่ Emancipation (2008)
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
"Waste containing halogenated compounds from operations of manufacturing and finishing."ฟังดูดี มันจะซึมซับเข้าไปในดิน เราจะให้เป็นแบบนั้น Gomorrah (2008)
Well, we found trace amounts of Halomethane R-12.เราพบtraces ของ R12 azometan Saw VI (2009)
A haloA halo The Twilight Saga: New Moon (2009)
Halo, bioshock, gta.เกมส์ฮาโล ไบโอช๊อค จีทีเอ Snap (2009)
* I'm surrounded by your embrace * * baby, I can feel your halo * * and don't it feel good ** ฉันอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดเธอ* * ที่รัก ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ* * และมันรู้สึกดีจริงๆ * Vitamin D (2009)
* I can feel your halo * * halo * * halo * * I can see your halo, halo * * halo * * I can see your halo * * halo * * I can see your halo ** ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ * * รัศมี * * รัศมี * * ฉันเห็นรัศมีของเธอ, รัศมี * * รัศมี * * ฉันเห็นรัศมีของเธอ, รัศมี * Vitamin D (2009)
* I can feel your halo, halo * * all right now * * oh... hey * * I can feel your halo, halo * * oh, yeah... * * I can see your ** ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ * * ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ * * ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ * Vitamin D (2009)
* I can feel your halo * * hey * * halo * * halo ** รัศมี * Vitamin D (2009)
* I can feel your halo, halo * * hey, halo ** ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ * Vitamin D (2009)
* I can see your halo, halo * * I can see your halo * * halo. ** ฉันรู้สึกถึงรัศมีของเธอ * * รัศมี * Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haloNow, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัศมี[N] halo, See also: ring of light, aura, nimbus, radiance, corona, Syn. แสงสว่าง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ, Thai definition: แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประภามณฑล[N] halo, See also: nimbus, glory, Syn. รัศมี, Example: เมื่อกำลังทรงบำเพ็ญสมาธินั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งประภามณฑลออกมารอบพระวรกาย, Thai definition: รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮโลเจน[n.] (haēlōjēn) EN: halogens   FR: halogène [m]
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot   FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
หอมบั่ว [n. exp.] (høm būa) EN: shallot   FR: échalote [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
หอมเล็ก[n.] (høm lek) EN: shallot   FR: échalote [f]
รัศมี[n.] (ratsamī) EN: ray ; beam of light ; halo   FR: auréole [f] ; halo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALO    HH EY1 L OW0
HALON    HH EY1 L AA2 N
HALOS    HH EY1 L OW0 Z
HALOGEN    HH AE1 L AH0 JH AH0 N
HALOGENATE    HH AE1 L AH0 JH AH0 N EY2 T
HALOPHYTIC    HH AE2 L AH0 F IH1 T IH0 K
HALOGENATED    HH AE1 L AH0 JH AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halo    (n) (h ei1 l ou)
halos    (n) (h ei1 l ou z)
haloes    (n) (h ei1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halogen {n} [chem.] | Halogene {pl}halogen | halogens [Add to Longdo]
Halon {n} [chem.]halon [Add to Longdo]
Halonanlage {f}halon system [Add to Longdo]
Halonlöschung {f}halon extinguishing system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
セファロスポリン[, sefarosuporin] (n) cephalosporin [Add to Longdo]
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光环[guāng huán, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄢˊ, / ] halo; ring of light [Add to Longdo]
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, / ] halo; ring of light around the sun or moon [Add to Longdo]
卤代烃[lǔ dài tīng, ㄌㄨˇ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] haloalkane (obtained from hydrocarbon by substituting halogen for hydrogen, e.g. chlorobenzene or the CFCs) [Add to Longdo]
卤属[lǔ shǔ, ㄌㄨˇ ㄕㄨˇ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]
卤族[lǔ zú, ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]
卤素[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halo \Ha"lo\ (h[=a]"l[-o]), n.; pl. {Halos} (-l[=o]z). [L.
   halos, acc. halo, Gr. "a`lws a thrashing floor, also (from
   its round shape) the disk of the sun or moon, and later a
   halo round it; cf. Gr. e'ily`ein to enfold, 'ely`ein to roll
   round, L. volvere, and E. voluble.]
   1. A luminous circle, usually prismatically colored, round
    the sun or moon, and supposed to be caused by the
    refraction of light through crystals of ice in the
    atmosphere. Connected with halos there are often white
    bands, crosses, or arches, resulting from the same
    atmospheric conditions.
    [1913 Webster]
 
   2. A circle of light; especially, the bright ring represented
    in painting as surrounding the heads of saints and other
    holy persons; a glory; a nimbus.
    [1913 Webster]
 
   3. An ideal glory investing, or affecting one's perception
    of, an object.
    [1913 Webster]
 
   4. A colored circle around a nipple; an areola.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halo \Ha"lo\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Haloed} (-l[=o]d); p.
   pr. & vb. n. {Haloing}.]
   To form, or surround with, a halo; to encircle with, or as
   with, a halo.
   [1913 Webster]
 
      The fire
      That haloed round his saintly brow.   --Southey.
   [1913 Webster] halobacter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halo
   n 1: an indication of radiant light drawn around the head of a
      saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
      {gloriole}]
   2: a toroidal shape; "a ring of ships in the harbor"; "a halo of
     smoke" [syn: {ring}, {halo}, {annulus}, {doughnut}, {anchor
     ring}]
   3: a circle of light around the sun or moon

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 halo
   aureole; halo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top