Search result for

halasses

(98 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halasses-, *halasses*, halasse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา halasses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *halasses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thalassic[ADJ] เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร, Syn. nautical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sphincteral achalasiaภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthrochalasisข้อหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasiaภาวะกล้ามเนื้อเรียบไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasia, sphincteralภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharochalasisหนังตาบนยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thalassemiaธาลัสสีเมีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alpha-thalassemiaแอลฟา-ธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
beta-Thalassemiaเบต้า-ธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Thalassemiaธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
Achalasiaหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย [การแพทย์]
Arthrochalasisข้อหลวม [การแพทย์]
Cytochalasin Eไซโตซาลาซีนอี [การแพทย์]
Cytochalasinsไซโตซาลาซินส์,ซัยโตคาลาซิน [การแพทย์]
Facies, Thalassemicรูปหน้าผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or thalassemia. She needs a bone marrow...หรือทาลัสซีเมีย Lucky Thirteen (2008)
Shall we return to the Khalasar, khaleesi? Uh uh uh uh uh. You walk.เราจะกลับไปที่ คาลลาซาร์เลยหรือไม่ คาลลีสิ เจ้าเดินไป Lord Snow (2011)
He shall unite the people into a single Khalasar.เขาจะรวมทุกคน อยู่ภายใต้คาลลาซาร์เดียว A Golden Crown (2011)
When the Khalasar rides, he'll be leashed to a saddle, forced to run behind the horses for as long as he can.เมื่อคาลลาซาร์เคลื่อนพล เขาจะถูกมัดไว้กับบังเหียน ให้ต้องวิ่งไล่ตามม้านาน ที่สุดเท่าที่ทำได้ You Win or You Die (2011)
The Khalasar is gone.นับรบคาลลาซาร์จากไปแล้ว Fire and Blood (2011)
Now his Khalasar will trample no nations into dust.ที่นี้คาลาสซาร์ของเขา จะไม่ทำลายชาติอื่นเป็นผงธุลี Fire and Blood (2011)
You will be my Khalasar.พวกเจ้าจะเป็นผู้ติดตามข้า Fire and Blood (2011)
If we go west to the Dothraki Sea, the first Khalasar we meet will kill us and take your dragons.หากเราไปยังทะเลโดธราคีทางตะวันตก คาลาซาร์ ขบวนแรกที่เราพบ จะฆ่าเรา แล้วชิงมังกรของท่านไป The North Remembers (2012)
They don't like the idea of a woman leading a Khalasaar.พวกเขาไม่ชอบ ที่ผู้หญิงจะนำคาลลาซาร์ The Night Lands (2012)
Because I promised my Khalasar I'd protect them and find them a safe home.เพราะว่าข้าสัญญากับ คาลลาซาร์ของข้าว่าจะปกป้องพวกเขา และหาบ้านที่ปลอดภัยให้ The Ghost of Harrenhal (2012)
And with a true khalasar--และพร้อมด้วยคาลลาซาร์ ที่แท้จริง... Valar Dohaeris (2013)
You'll have a true khalasar when you prove yourself strong.ท่านจะมีคาลลาซาร์ที่แท้จริง ก็ต่อเมื่อท่านพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแข็งแกร่ง Valar Dohaeris (2013)
They make love under the stars for the whole khalasar to see.ǡѡѹҧ  The Mountain and the Viper (2014)
We need to know If it's dysphagia Or full blown achalasia.เราต้องรู้ถ้ามันคือDysphagiaฃNหรือว่าAchalasia 97 Seconds (2007)
I'll buy you a thalassotherapy, with all the doctors and customers.Ich kaufe dir deine Thalassotherapie, mitsamt der Ärzte, den Kunden... My Other Husband (1983)
I take care of kid at work.Es ist... eine meiner Thalasso-Patientinnen. My Other Husband (1983)
Cynthia found me a job at Trouville's thalassotherapy.Cynthia besorgte mir eine Stelle bei der Thalassotherapie in Trouville. My Other Husband (1983)
You ever met Halas before?Kennst du schon HalasBrian's Song (2001)
Halas has got so much money tied up in you, he can't afford to cut you.Halas hat so viel Geld in dich investiert, dass er dich nicht rausnehmen kann. Brian's Song (2001)
Mr. Halas is trying to get the NFL to make it an official position.Halas will, dass die NFL es zur Position erklärt. Brian's Song (2001)
This is being installed in your garage as we speak... courtesy of George Halas and the Bears.Das ist, während wir reden, in deiner Garage aufgestellt worden, mit höflicher Genehmigung von George Halas und den Bears. Brian's Song (2001)
I haven't eaten this good since the Halas dinner. Yeah.So gut aß ich nicht mehr seit dem Essen bei HalasBrian's Song (2001)
I've died and gone to heaven, and the first thing I see is Coach Halas.Ich bin gestorben und im Himmel und der Erste, den ich sehe, ist Trainer HalasBrian's Song (2001)
Hala's sun wasn't massive enough to collapse into a black hole.Halas Sonne kann nicht zu einem schwarzen Loch kollabieren. New Order: Part 1 (2004)
You may have noticed Hala's sun has collapsed into a black hole.Haben Sie bemerkt, dass Halas Sonne ein schwarzes Loch ist? New Order: Part 1 (2004)
- Did you tape Thalassa for me?- Hast du "Thalassa" aufgenommen? My Best Friend (2006)
MediterraneanlDutch factor on the dad's side? It's not a problem, because his dad's mom didn't carry the thalassemia gene.Und die Mutter des Vaters war nicht Trägerin des Thalassämie-Gens. Who's Your Daddy? (2006)
We need to know if it's dysphagia or full-blown achalasia.Wir müssen wissen, ob es Dysphagie oder eine voll ausgebreitete Achalasie ist. 97 Seconds (2007)
-Thalessemia?- Thalassämie? Heal Thyself (2008)
Or thalassemia.Oder Thalassämie. Lucky Thirteen (2008)
Or a spa if you prefer.Oder eine Thalassokur. Bazar (2009)
You and your spa. Escape to your mountains!Und du mit deiner Thalassokur, hau in deine Berge ab. Bazar (2009)
She had beta thalassemia minor, so age is not a factor.Sie hatte Beta-Thalassaemia Minor, da ist das Alter kein Faktor. Broken Home (2011)
Shall we return to the khalasar, Khaleesi?Sollen wir zum Khalasar zurückkehren, Khaleesi? Lord Snow (2011)
He shall unite the people into a single khalasar.Er wird das Volk zu einem einzigen Khalasar einen. A Golden Crown (2011)
When the khalasar rides, he'll be leashed to a saddle and forced to run behind the horses for as long as he can.Wenn das Khalasar reitet, wird er an einen Sattel gebunden und gezwungen, hinter den Pferden herzulaufen, solange er durchhält. You Win or You Die (2011)
I will take my Khalasar west to where the world ends and ride wooden horses across the black salt water as no Khal has done before.Ich werde meinen Khalasar nach Westen reiten, wo die Welt endet... und auf hölzernen Pferden über die schwarze, salzige See reiten... wie es noch nie ein Khal zuvor getan hat. You Win or You Die (2011)
The khalasar is gone.Der Khalasar ist fort. Fire and Blood (2011)
Now his khalasar will trample no nations into dust.Sein Khalasar wird kein Land zertrampeln. Fire and Blood (2011)
You will be my khalasar.Ihr werdet mein Khalasar sein. Fire and Blood (2011)
If we go west to the Dothraki Sea, the first khalasar we meet will kill us and take your dragons.Wenn wir nach Westen zum Dothrakischen Meer gehen, wird uns das erste Khalasar, das wir treffen, töten und Eure Drachen nehmen. The North Remembers (2012)
They don't like the idea of a woman leading a Khalasar.Sie mögen die Vorstellung einer Frau nicht, die einen Khalasaar führt. The Night Lands (2012)
Because I promised my khalasar I'd protect them and find them a safe home.Weil ich meinem Khalasar versprochen habe, sie zu beschützen und ein sicheres Zuhause zu finden. The Ghost of Harrenhal (2012)
Eddy won't yet be studying for baccalaureate. You, uncle Henri, I believe you leave for your thalassotherapy on June 3rd.Eddy muss noch nicht fürs Abi pauken, und du, Onkel Henri, fährst erst am 3. Juni zur Thalassotherapie. Clara's End (2012)
This is a proper "Thalassauto".Das hier ist "Thalassauto". Comme un air d'autoroute (2012)
And with a true khalasar...Und mit einem richtigen Khalasar... Valar Dohaeris (2013)
You'll have a true khalasar when you prove yourself strong.Ihr werdet ein richtiges Khalasar haben, wenn Ihr Euch als stark erweist. Valar Dohaeris (2013)
Thalassemia, which is hereditary, which we know Muhammad Banir carries, even though he has been dead for 20 years.- Die Thalassämie, eine Erbkrankheit, die Mohamed Banir in sich trägt, obwohl er scheinbar seit 20 Jahren tot ist. Dying of the Light (2014)
Banir has a hereditary blood disease... thalassemia.Banir leidet an einer vererbbaren Blutkrankheit. Thalassämie. Dying of the Light (2014)
Grant to develop novel therapeutic agents: b-thalassemia.Die Lizenz, neue Therapeutika zu entwickeln, B-Thalassämie, Dying of the Light (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
HALAS    HH AA1 L AH0 Z
HALASZ    HH AA1 L IH2 SH
THALASSA    TH AA0 L AA1 S AH0
CHALASANI    CH AE2 L AH0 S AE1 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzbrauenalbatros {m}; Mollymauk {m} [ornith.]Black-browed Albatross (Thalassarche melanophris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカラシア[, akarashia] (n) achalasia [Add to Longdo]
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare) [Add to Longdo]
キヌベラ[, kinubera] (n) surge wrasse (Thalassoma purpureum) [Add to Longdo]
クルンジンガーズラス[, kurunjinga-zurasu] (n) Klunzinger's wrasse (Thalassoma rueppellii) [Add to Longdo]
コガシラベラ[, kogashirabera] (n) bluntheaded wrasse (Thalassoma amblycephalum); bluehead wrasse; rainbow wrasse [Add to Longdo]
コルテツレインボーラス[, korutetsureinbo-rasu] (n) Cortez rainbow wrasse (Thalassoma lucasanum) [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
サラセミア[, sarasemia] (n) thalassemia; thalassaemia [Add to Longdo]
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan) [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ノロンハラス[, noronharasu] (n) Noronha wrasse (Thalassoma noronhanum) [Add to Longdo]
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum) [Add to Longdo]
ヒーブルーラス[, hi-buru-rasu] (n) goldbar wrasse (Thalassoma hebraicum) [Add to Longdo]
ピーコックラス[, pi-kokkurasu] (n) ornate wrasse (Thalassoma pavo) [Add to Longdo]
ブラックテールラス[, burakkute-rurasu] (n) blacktail wrasse (Thalassoma ballieui); Ballieu's wrasse [Add to Longdo]
ブルーヘッド[, buru-heddo] (n) bluehead (Thalassoma bifasciatum); bluehead wrasse [Add to Longdo]
ヤマブキベラ[, yamabukibera] (n) yellow-brown wrasse (Thalassoma lutescens); sunset wrasse; green moon wrasse [Add to Longdo]
ヤンセンニシキベラ[, yansennishikibera] (n) Jansen's wrasse (Thalassoma jansenii) [Add to Longdo]
リュウグウベラ[, ryuuguubera] (n) Christmas wrasse (Thalassoma trilobatum); green-barred wrasse; ladder wrasse [Add to Longdo]
レッドチークラス[, reddochi-kurasu] (n) red-cheek wrasse (Thalassoma genivittatum) [Add to Longdo]
松葉ガニ;松葉蟹[まつばガニ(松葉ガニ);まつばがに(松葉蟹), matsuba gani ( matsuba gani ); matsubagani ( matsuba kani )] (n) (1) (See ずわい蟹) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab; (2) champagne crab (Hypothalassia armata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地中海形贫血[dì zhōng hǎi xíng pín xuè, ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia; Mediterranean anemia [Add to Longdo]
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, ] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago) [Add to Longdo]
海洋性贫血[hǎi yáng xìng pín xuè, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top