Search result for

haïmes

(79 entries)
(1.717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haïmes-, *haïmes*, haïme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haïmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haïmes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Haim.ChaïmGett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Haim, see the couple out, please.Chaïm, begleite das Paar hinaus. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Haim, bring in the next couple.Chaïm, das nächste Paar bitte. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Haim, bring the lady some water.Chaïm, bring ihr Wasser. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Haim, please bring the witness in.Chaïm, lass den Zeugen ein. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Ah, my dear Shaima!Ah, meine liebe Shaïma! A voté (2016)
My dear Shaima, when you have a little more experience, you'll learn that politicians are never loyal.Meine liebe Shaïma, wenn Sie etwas mehr Erfahrung haben, werden Sie lernen, dass Politiker nie loyal sind. A voté (2016)
It's your good friend, Shaima Joste.Es ist deine gute Freundin, Shaïma Joste. Intox (2016)
Shaima Joste.Shaïma Joste. Intox (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIM    HH AY1 M
HAIM    HH EY1 M
CHAIM    HH AY1 IH2 M
HAIMES    HH EY1 M Z
DUHAIME    D UW1 AY0 M
HAIMOVITZ    HH EY1 M AH0 V IH2 T S
HAIMOWITZ    HH AY1 M AH0 W IH2 T S
HAIMOVITCH    HH EY1 M AH0 V IH0 CH

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
反対[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
炊飯器[すいはんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n vt) การนำเข้า, การขนเข้ามา, การลำเลียงเข้ามา เช่น 設備搬入(せつびはんにゅう): การนำเข้าเครื่องจักร, การลำเลียงเครื่องจักรเข้ามา
平版[へいはん, heihan] (n) มุมตรง
半部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
常習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ
誘拐犯人[ゆうかいはんにん, yuukaihannin] (n) โจรเรียกค่าไถ่
半分[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที
殺人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) ฆาตกร
[はん, han] ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, ครึ่งเดียว
半島[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
意味範[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย
市販[しはん, shihan] การนำออกสู่ตลาด การวางตลาด การออกวางขายในตลาด
反映[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (n ) ขอบข่ายกว้าง
ごはん[ごはん, gohan, gohan , gohan] (n ) ข้าว, อาหาร
朝ごはん[あさごはん, asagohan, asagohan , asagohan] (n adv ) อาหารเช้า
昼ごはん[ひるごはん, hirugohan, hirugohan , hirugohan] (n adv ) อาหารกลางวัน
晩ごはん[ばんごはん, bangohan, bangohan , bangohan] (n adv ) อาหารเย็น
反物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n ) ปฏิสสาร(ฟิสิกส์) , See also: R. antimatter
反粒子[はんりゅうし, hanryuushi] (n ) ปฏิยานุภาค , See also: R. antiparticle
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
半金属[はんきんぞく, hankinzoku] (n ) กึ่งโลหะ , See also: R. metalloid
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n ) ผู้สมรู้ร่วมคิด
合板[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
合板[ごうはん, gouhan] ไม้อัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
アルツハイマー[, arutsuhaima-] (n) Alzheimer (disease); (P) [Add to Longdo]
アルツハイマー病[アルツハイマーびょう, arutsuhaima-byou] (n) Alzheimer's disease [Add to Longdo]
チャイム[, chaimu] (n) chime; (P) [Add to Longdo]
ドアチャイム[, doachaimu] (n) door chime [Add to Longdo]
ハイマート[, haima-to] (n) homeland (ger [Add to Longdo]
ハイマウントストップランプ[, haimauntosutoppuranpu] (n) high-mount stop-lamp [Add to Longdo]
ハイミス[, haimisu] (n) (sens) older unmarried woman (wasei [Add to Longdo]
ハイム[, haimu] (n) home (ger [Add to Longdo]
ハイメムシス[, haimemushisu] (n) {comp} HIMEM.SYS [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[, haimemorieria] (n) {comp} high memory area; HMA [Add to Longdo]
加配米[かはいまい, kahaimai] (n) extra rice ration [Add to Longdo]
灰塗れ[はいまみれ, haimamire] (adj-na) covered with ashes [Add to Longdo]
気配もない[けはいもない;きはいもない, kehaimonai ; kihaimonai] (exp) showing no sign (of) [Add to Longdo]
指名手配者リスト[しめいてはいものリスト, shimeitehaimono risuto] (n) wanted list [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
昔は昔今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones [Add to Longdo]
俳味[はいみ, haimi] (n) subdued taste; refined taste; haiku (poetic) flavor (flavour) [Add to Longdo]
俳名[はいみょう;はいめい, haimyou ; haimei] (n) haiku poet's name [Add to Longdo]
廃滅[はいめつ, haimetsu] (n,vs) decay; ruination [Add to Longdo]
拝命[はいめい, haimei] (n,vs) receiving an official appointment [Add to Longdo]
敗滅[はいめつ, haimetsu] (n,vs) scattered or crushed in defeat [Add to Longdo]
背面[はいめん, haimen] (n,adj-no) rear; back; reverse [Add to Longdo]
背面跳び[はいめんとび, haimentobi] (n) Fosbury-back flop; backward jump [Add to Longdo]
背面飛行[はいめんひこう, haimenhikou] (n) inverted flight [Add to Longdo]
肺門[はいもん, haimon] (n,adj-no) pulmonary hilum [Add to Longdo]
這い松[はいまつ, haimatsu] (n) creeping pine [Add to Longdo]
這い戻る[はいもどる, haimodoru] (v5r) to crawl back to [Add to Longdo]
胚膜[はいまく, haimaku] (n) embryonic membrane [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海门[Hǎi mén, ㄏㄞˇ ㄇㄣˊ, / ] (N) Haimen (place in Jiangsu) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top