Search result for

hâla

(44 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hâla-, *hâla*
English-Thai: Longdo Dictionary
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halakah(ฮาลอ'คะ) n. กฎหมายและประเพณีทั้งหมดของยิว -Halakic adj., Syn. Halachah
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
exhalation(เอคซฺฮะเล'เชิน) n. การหายใจออก,สิ่งที่หายใจออกมา
exophthalamic goiterดูที่ hyperthyrodism
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด

English-Thai: Nontri Dictionary
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halal foodอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halal food industryอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halan คราบเฮไลต์
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่เฮไลต์ จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
การหายใจ[n.] (kān hāijai) EN: respiration ; inhalation   FR: respiration [f]
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai khao) EN: inhalation   FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
โคพันธุ์บังคาลา[n. exp.] (khō phan Bangkhālā) FR: boeuf Bangkhala (?)
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
กระดูกนิ้วมือ[n.] (kradūk niū meū) EN: phalange (of the finger) ; phalanx   FR: phalange (du doigt) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALAS    HH AA1 L AH0 Z
HALAMA    HH AA0 L AA1 M AH0
HALASZ    HH AA1 L IH2 SH
HALAMANDARIS    HH AE2 L AH0 M AE1 N D ER0 IH2 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]
アカラシア[, akarashia] (n) achalasia [Add to Longdo]
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare) [Add to Longdo]
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top