Search result for

gyro

(46 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gyro-, *gyro*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gyro[PRF] วงแหวน, See also: วงกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gyro-Pref. "วงแหวน","วงกลม," "วงขด"
gyroscope(ไจ'โรสโคพ) n. เครื่องมือวัดการหมุนรอบ, See also: gyroscopic adj.
gyrose(ไจ'โรส) adj. มีลักษณะเป็นคลื่น
argyrol(อาร์'ไจรอล) n. mild silver protein
autogyro(ออโทไจ'โร) n. = autogiro

English-Thai: Nontri Dictionary
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gyroscopic effectผลไจโรสโคป [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gyroscopeไจโรสโคป, อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We decided to make our own unmanned drone with a gyro-stabilized Hi-Def camera below it.ที่จะซ่อนกล้องไฮ-เดฟ และ ไฮโดรโฟน เขาเป็นอัจฉริยะจริงๆ The Cove (2009)
Baby, me and gyros?ที่รัก เอานี่หน่อยไหม Devil's Night (2010)
I already know what I'm getting. I'm getting the gyro.ฉันรู้แล้วว่าฉันจะสั่งอะไร ฉันจะสั่งไจโร Devil's Night (2010)
Can I get two gyro number sixes, extra sauce?แซนด์วิชเบอร์หก 2 อัน เพิ่มซอส Friends with Benefits (2011)
I think she's doing Greek food... like gyros.ฉันคิดว่าเธอจะเอาอาหารกรีกอย่าง ไจโรส All the Pretty Sources (2011)
Hovercraft, sea vessel, and, if possible, gyrocopter.ถ้าจำเป็นให้ใช้เรือเร็ว เรือของกองทัพเรือหรือเรือดำน้ำ Poseidon (2011)
Gyrocopter, stay on standby on vessel 1507.=เลี้ยวซ้าย 30 องศาไปทางทิศ 1นาฬิกา แล้วตรงไป ส่วนที่เหลือให้เตรียมพร้อมอยู่ในตำแหน่ง= Poseidon (2011)
The gyrocopter is on standby on vessel 1507.เรือดำน้ำกำลังรอฟังคำสั่งอยู่ใกล้ๆ กับเรือรบหมายเลข 1507 Poseidon (2011)
It's gyro stabilised, so it's smooth even if the car's going over rough ground.มันจึงถ่ายได้ราบรื่น แม้แต่ตอนรถวิ่งบนทางขรุขระ Episode #18.3 (2012)
Loosen all the shock absorbers, use your gyroscope as balance and ball up!ปลดฌช็คให้หมด ปรับสมดุลให้ตรง Pacific Rim (2013)
The man who came from the sky the Gyro Captain....กัปตันไจโร The Road Warrior (1981)
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง The Lawnmower Man (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
GYRO    JH AY1 R OW2
GYROS    JH AY1 R OW2 Z
GYROPILOT    JH AY1 R OW0 P AY2 L AH0 T
GYROSCOPE    JH AY1 R AH0 S K OW2 P
GYROSCOPES    JH AY1 R AH0 S K OW2 P S
GYROSCOPIC    JH AY2 R AH0 S K AA1 P IH0 K
GYROCOMPASS    JH AY1 R OW0 K AH2 M P AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gyro    (n) (jh ai1 @ r ou)
gyros    (n) (jh ai1 @ r ou z)
gyroscope    (n) (jh ai1 r @ s k ou p)
gyroscopes    (n) (jh ai1 r @ s k ou p s)
gyroscopic    (j) (jh ai2 r @ s k o1 p i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreisel {m} (Luft-; Schifffahrt)gyro stabilizer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートジャイロ[, o-tojairo] (n) autogyro (helicopter) [Add to Longdo]
ジャイロ[, jairo] (n) (abbr) gyro; gyroscope; gyrocompas [Add to Longdo]
ジャイロコプター[, jairokoputa-] (n) gyrocopter [Add to Longdo]
ジャイロコンパス[, jairokonpasu] (n) gyrocompass [Add to Longdo]
ジャイロスコープ[, jairosuko-pu] (n) gyroscope; (P) [Add to Longdo]
ジャイロスタビライザー[, jairosutabiraiza-] (n) gyrostabilizer [Add to Longdo]
ジャイロパイロット[, jairopairotto] (n) gyropilot [Add to Longdo]
ジャイロホライズン[, jairohoraizun] (n) gyro horizon [Add to Longdo]
回転儀[かいてんぎ, kaitengi] (n) (See ジャイロスコープ) gyroscope [Add to Longdo]
居候蜘蛛[いそうろうぐも;イソウロウグモ, isourougumo ; isourougumo] (n) (uk) dewdrop spider (any spider of genus Argyrodes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, ] gyroscope; spinning top [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gyro
   n 1: a Greek sandwich: sliced roast lamb with onion and tomato
      stuffed into pita bread
   2: rotating mechanism in the form of a universally mounted
     spinning wheel that offers resistance to turns in any
     direction [syn: {gyroscope}, {gyro}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top