Search result for

gustily

(131 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gustily-, *gustily*, gusty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gustily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gustily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgusting[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
disgustingly[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Typha augustifoliaกกช้าง [TU Subject Heading]
Typha augustifoliaกกช้าง [TU Subject Heading]
Gustiness component - Turbulence componentองค์ประกอบของการ กระโชก หรือ องค์ประกอบของการปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My name is August Christopher. Named after Saint Augustine, who coined my favorite phrase-Ich heiße August Christopher nach dem heiligen Augustinus, der sagte: The Saint (1997)
Augustin.- Augustin. Sade (2000)
St Augustine said miracles are not contrary to nature, only to what we know about nature.Laut Augustinus sind Wunder nicht widernatürlich. Sie widersprechen nur unserem Verständnis von der Natur. In Arcadia Ego (1998)
You prefer Augustin's vigor.Ziehen Sie Augustins Kraft vor? Sade (2000)
I phoned ten times, but you never answered, or Augustine said you were out.Ich habe dich zehn Mal angerufen, entweder ging keiner dran, oder Augustine sagte, du wärst nicht zu Hause. Autumn Tale (1998)
You're here, Augustin, Emilie, the barn, the convent.Augustin, Emilie, die Scheune, das Kloster. Sade (2000)
Augustin is no monster.Augustin ist kein Monstrum. Sade (2000)
Or else ask Augustin to give you a child.Oder sagen Sie Augustin, er soll Ihnen ein Kind machen. Sade (2000)
Hello, Augustin.Guten Abend, Augustin. Sade (2000)
Just one glass. Even if you'd emptied it, never have regrets. Never.- Selbst wenn du sie geleert hättest, niemals Gewissensbisse, Augustin. Sade (2000)
Look at your princess, Augustin.Sieh dir deine Prinzessin an, Augustin. Sade (2000)
Augustine, you are exagerating.Und Augustine, du übertreibst. 8 Women (2002)
Aunty thinks they are despicable: detective, spy, adventure novels...Damit meint Tante Augustine Kriminal-, Spionage- und Abenteuerromane. 8 Women (2002)
Upstairs.Wo ist Augustine? 8 Women (2002)
Disgusting!Disgusting! The One with Rachel's Sister (2000)
Amen. Augustine O'Fallon, you're under arrest for the murder of Micah Hoffman. - You have the right to remain silent.Augustine O'Fallon, hiermit verhafte ich Sie wegen Mordes an Micah Hoffman. Hollywood A.D. (2000)
She's so full of energy. You rather have her become like aunt Augustine?Besser als depressiv, wie Augustine. 8 Women (2002)
Augustin Moser?Augustin Moser? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
5 wants the crayfish as a main course.Die 5 will die Langustinen als Hauptgang, ist das ok? Mostly Martha (2001)
My poor Augustine... I know!Ach, meine arme Augustine! 8 Women (2002)
You should be ashamed of yourself, aunt Augustine.Du solltest dich schämen, Tante Augustine! 8 Women (2002)
Miss Augustine.Ja, Mademoiselle Augustine. 8 Women (2002)
Aunt Augustine is looking so pale.Ich komme! (Catherine) Tante Augustine ist ganz blass! 8 Women (2002)
Her medicine are gone.Augustines Medikamente sind verschwunden! 8 Women (2002)
Our dear Augustine!Arme Augustine! 8 Women (2002)
Augustine, what happened to you? Nothing.Aber Augustine, was ist mit dir? 8 Women (2002)
-Not at all. You look beautiful, aunt.Du siehst toll aus, Augustine! 8 Women (2002)
Augustine, you look like one those heroines from your novels.Oh, Mademoiselle Augustine, ganz die Heldin aus einem Liebesroman. 8 Women (2002)
Ladies and gentlemen, please welcome Larry Augustin...Meine Damen und Herren, bitte begrüßen sie Larry Augustin... Revolution OS (2001)
Gaby, I need you.Gaby, ich kann Augustine nicht beruhigen. 8 Women (2002)
Calm down, Augustine... Don't touch me!Beruhige dich, Augustine. 8 Women (2002)
Bravo, aunt Pierrette, focussing all attention on Augustine. Well done.Bravo, Tante Pierrette, für diese Ablenkung auf Augustine. 8 Women (2002)
Augustine!Augustine! 8 Women (2002)
Why didn't you ever tell me? I wanted to protect you. I ruined my life.Um dich zu schützen, Augustine. 8 Women (2002)
There are different kinds of women, Augustine.Warum solltest du Papa ermorden? Es gibt unterschiedliche Frauen, Augustine. 8 Women (2002)
I should hope so.Verstanden sich Augustine und Oma gut mit Papa? 8 Women (2002)
Augustine found out and started interfering.Augustine hörte das und mischte sich ein. 8 Women (2002)
I didn't pay any attention. Aunt asked me if I wanted to turn the lights off.Augustine sagte mir irgendwann, 8 Women (2002)
I looked through Augustine's keyhole, and I saw her... standing in front of the mirror holding something shiny.Ich guckte durch Augustines Schlüsselloch und ich sah sie vor ihrem Spiegel. Sie hatte etwas in der Hand, das glänzte. 8 Women (2002)
This is my other daughter, Augustine.Ich bin die Schwiegermutter von Marcel. Und das ist meine andere Tochter Augustine. 8 Women (2002)
We are members of the same reading club.Also Augustine? Ich war schon sehr neugierig auf Sie. Wir sind Mitglieder im selben Buchclub. 8 Women (2002)
Mamy is making things up and Louise is getting arrogant. Where is Pierrette? -I don't know.Augustine hört nicht auf zu weinen, Mama hört nicht auf zu fantasieren... und Louise ist größenwahnsinnig! 8 Women (2002)
Augustine, residential serpent, comes flirting and spouting the latest gossip.Augustine, unsere Giftspritze vom Dienst, versprüht den neuesten Klatsch! 8 Women (2002)
Don't be so bitter. You know we love you.Augustine, sei nicht so verbittert. 8 Women (2002)
Who is Augustine?Wer ist Augustine? Everything Is Illuminated (2005)
She says your grandfather was in love with Augustine.Sie sagt, dass dein Großvater in Augustine verliebt war. Everything Is Illuminated (2005)
ARETHA: Somebody'll fetch you when your bus gets to St. Augustine.In St. Augustine wirst du abgeholt. Ray (2004)
- I'm Bobo the Bush.Ich bin der Schamhaar-Augustin! One (2003)
- And this is Augustine?- Und das ist Augustine? Everything Is Illuminated (2005)
Augustine.Augustine. Everything Is Illuminated (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gustiHer thick makeup is disgusting.
gustiHow dare you speak about my husband in that disgusting way!
gustiSomebody's breathing on my face. It's disgusting.
gustiThe very idea of it is disgusting.
gustiYou're disgusting!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
น่าสะอิดสะเอียน[V] be disgusting, See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant, Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, Example: ภาพฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ดูแล้วน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น
น่าเกลียด[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียดน่ากลัว[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย
น่าขยะแขยง[ADJ] disgusting, See also: loathsome, repulsive, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: หญิงสาวเอามือควานลงไปในบ่ออันน่าขยะแขยงอย่างรวดเร็ว
น่าขยะแขยง[V] be disgusting, See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: ศพเหล่านี้น่าขยะแขยงมาก เห็นแล้วอยากจะอาเจียน
น่ารังเกียจ[ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
น่ารังเกียจ[V] be disgusting, See also: be hateful, be repulsive, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
ปฏิกูล[ADJ] offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ
อสุภ[ADJ] disgusting, See also: loathsome, abhorrent, ugly, Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย, Ant. สวย, งาม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāklūa) EN: disgusting ; repulsive ; detestable   
น่ารังเกียจ [adj.] (nārangkīet) EN: disgusting ; hateful   FR: déplaisant ; désagréable
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant

CMU English Pronouncing Dictionary
GUSTIN    G AH1 S T IH2 N
AGUSTIN    AH0 G AO1 S T AH0 N
GUSTING    G AH1 S T IH0 NG
AUGUSTIN    AW0 G UW0 S T IY1 N
AUGUSTINE    AA1 G AH0 S T IY2 N
DISGUSTING    D IH2 S G AH1 S T IH0 NG
AUGUSTINIAN    AA2 G AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N
AUGUSTINIANS    AA2 G AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gustier    (j) (g uh1 s t i@ r)
gustiest    (j) (g uh1 s t i i s t)
disgusting    (v) (d i1 s g uh1 s t i ng)
disgustingly    (a) (d i1 s g uh1 s t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.] [Add to Longdo]
Sturm {m}gustiness [Add to Longdo]
aasig {adj}horrible; disgusting [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}disgustingly [Add to Longdo]
sich vor etw. ekelnto find sth. repulsive; to find sth. disgusting [Add to Longdo]
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting [Add to Longdo]
stürmisch {adj} | stürmischer | am stürmischstengusty | gustier | gustiest [Add to Longdo]
stürmisch {adv}gustily [Add to Longdo]
Das ist widerlich.It's disgusting. [Add to Longdo]
Pfui Teufel!Ugh! Disgusting! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
気色が悪い[きしょくがわるい, kishokugawarui] (exp,adj-i) (See 気色の悪い,気色悪い) weird; disgusting [Add to Longdo]
気色の悪い[きしょくのわるい, kishokunowarui] (exp,adj-i) (気色の悪い form is only used as an adj-i) (See 気色が悪い,気色悪い) weird; disgusting; sickening [Add to Longdo]
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww! [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) [Add to Longdo]
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting [Add to Longdo]
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore [Add to Longdo]
風来舵木[ふうらいかじき;フウライカジキ, fuuraikajiki ; fuuraikajiki] (n) (uk) shortbill spearfish (Tetrapturus angustirostris) [Add to Longdo]
北象海豹[きたぞうあざらし, kitazouazarashi] (n) (uk) northern elephant seal (Mirounga angustirostris) [Add to Longdo]
悍ましい[おぞましい, ozomashii] (adj-i) (uk) disgusting; repulsive [Add to Longdo]
螳螂;蟷螂;鎌切[かまきり;とうろう(螳螂;蟷螂);いもじり(蟷螂);いいぼむしり(蟷螂);カマキリ, kamakiri ; tourou ( tourou ; tourou ); imojiri ( tourou ); iibomushiri ( tourou ); ] (n) (uk) (occ. written 杜父魚) praying mantis (esp. the narrow-winged mantis, Tenodera angustipennis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, ] disgusting [Add to Longdo]
库仑[Kù lún, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist; Coulomb (unit of charge) [Add to Longdo]
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician [Add to Longdo]
圣奥古斯丁[Shèng Ào gǔ sī dīng, ㄕㄥˋ ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] St Augustine; Aurelius Augustinus (354-430), theologian and Christian philosopher [Add to Longdo]
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, ] corny; nauseating; disgusting; ugly [Add to Longdo]
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, / ] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating [Add to Longdo]
蓝草莓[lán cǎo méi, ㄌㄢˊ ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, / ] blueberry (Vaccinium angustifolium) [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth [Add to Longdo]
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] disgusting person; slob [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top