Search result for

gurgeln

(55 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gurgeln-, *gurgeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gurgeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gurgeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can talk, gurgle, sing, chortle, anything you want.Sie können reden, gurgeln, singen, was immer Sie möchten. The Silence (1961)
It's really for gargling with.Das ist zum GurgelnWinter Light (1963)
Sounds more like gargling.- Klingt mehr nach GurgelnThe Most Escape-Proof Camp I've Ever Escaped From (1967)
Do you realise what that will do to my gargling?Wissen Sie, was das für mein Gurgeln bedeutet? Bananas (1971)
I heard you gargle.Ich hab dich gurgeln hören. Bobby Deerfield (1977)
And gargle.Und jetzt gurgelnTime Bandits (1981)
(GARGLING)(GURGELNClash of the Titans (1981)
...asked what he saw, asked where he went, Dr Banzai replied "Vast chasms of hissing swamp, spurts of flame, huge thunderclaps and gurgling rock formations."Auf die Frage, was er sah und wo er war, antwortete Dr. Banzai: ""Riesige zischende Abgründe, wogende Flammen, enorme Donnerschläge und gurgelnde Felsformationen."" The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Caine.- Caine... - (GurgelnLifeforce (1985)
- I understand that my niece and my nephew are sending little love notes to the local minister suggesting that he gargle with broken glass... or eat a rat poison omelet.- Ihr schickt dem Pfarrer Liebesbriefe, in denen ihr ihm vorschlagt, mit Glas zu gurgeln und Rattengiftomelettes zu verspeisen! Silver Bullet (1985)
Gargles?GurgelnThe Sacrifice (1986)
You know, it's— You know, it's funny.Einen Monat hab ich die Nächte mit Typen verbracht, die mit Knoblauch gurgelnLike a Hurricane (1987)
Peralta and Foster are at each other's throats and Jordan is coming in to make peace.Peralta und Foster gehen sich an die Gurgeln, und Jordan muss Frieden stiften. Promises to Keep (1987)
But all I'm listening to are the sweet gurgles of my full belly.Aber ich konnte nur das zufriedene Gurgeln meines Magens hören. A Story Short (1988)
- Got any nitro pills down there?- Habt ihr was zum GurgelnDoc Hollywood (1991)
I want this family get through a meal without the boys throwing their food. or gargling their milk or talking about boogers.Ich will eine Mahlzeit erleben, ohne dass die Jungs mit Essen werfen, mit Milch gurgeln oder über Popel reden. Adventures in Fine Dining (1991)
It's that sound you make when you gargle.Der klang so, als würde man gurgelnThe Tommyknockers (1993)
You can sit down now, my love.Na, möchtest du ein wenig Feuerwasser gurgeln, Lloyd? The Stand (1994)
Cum Clean, Cum Gargling Naked Sluts, Cum Buns III,Lass die Hosen runter, Samengurgelnde Schlampen, Samenärsche III, Clerks (1994)
[GURGLES](gurgelndes Geräusch) Dumb and Dumber (1994)
Not if you count the gurgling sound.Nicht, wenn wir das Gurgeln als Wort zählen. Dumb and Dumber (1994)
[STOMACH GURGLING](Gurgeln, lautes Furzen) Dumb and Dumber (1994)
[SHUTTER clicks](GURGELNDES AQUARIUMWASSER) (KAMERA KLICKT) Copycat (1995)
I'm gonna gargle with this and say the call letters over and over again until I get it right.Ich werde gurgeln und die Buchstaben üben. - Hilft das? Private Parts (1997)
(Clearing throat)(klares GurgelnThe Blackout (2000)
(gurgles)(gurgelndes Geräusch) The First Ones (2000)
Then have our throats cut in a dark and disagreeable place.Und dann unsere Gurgeln durchschneiden. Irgendwo an einem ungemütlichen Ort. The Affair of the Necklace (2001)
They just shake and gurgle like they're having a fit.Die gurgeln bloß vor sich hin, als hätten sie Halsschmerzen. Star-Crossed Lovers and Other Strangers (2001)
[Gargling moan][Gurgelndes Stöhnen] Peter Pan 2: Return to Never Land (2002)
[Gargling wheeze][Gurgelndes Keuchen] Peter Pan 2: Return to Never Land (2002)
ANGEL: It's like a... It's like a soft gurgle.Es ist wie so ein leichtes Gurgeln oder Säuseln. Loyalty (2002)
You gargle with it.Gurgeln. Nicht schlucken! Coffee and Cigarettes (2003)
- I sure wish I'd heard him sputtering. - Why?Hätte ich ihn doch nur würgen, gurgeln oder husten gehört. A Cook (2003)
You get the McGurgles in there.und das McGurgelnSuper Size Me (2004)
I'd like to gargle his marbles.Ich möchte seine Murmeln gurgelnStupid Spoiled Whore Video Playset (2004)
I'm also the one who watched Jim Murphy choke on his own blood.Ich habe Jim Murphy mit Blut gurgeln lassen. Salvation (2006)
Gargle...Und gurgeln... Ice Cream, I Scream (2005)
Cops found your girlfriend-- fish-belly white, gargling' her own puke.Die Cops haben deine Freundin gefunden... Weiss wie der Tod und gurgelnd mit der eigenen Kotze. First Down (2006)
[GURGLES][ GURGELNTrick 'r Treat (2007)
Neither is hosting orgies or listening to crazy Chinese gargling.Ebenso wenig das Veranstalten von Orgien oder das Hören von irrem chinesischen GurgelnSparks Fly Out (2008)
And I could hear him gurgle when he tried to speak.Und ich hör noch heute sein Gurgeln, als er versuchte zu sprechen. A Bend in the Road (2008)
Those frogs eat foie gras and gargle red wine, they live till they're 90.Diese Froschfresser essen Gänseleberpastete, gurgeln mit Rotwein und werden 90. Goodbye to All That (2008)
I talk so softly that people tell me to speak up, 'cause I have that weird,you know,gurgling,swishing sound in my head. Has that ever happened to you?weil dann habe ich dieses merkwürdige, du weißt schon, gurgelnde, spülende Geräusch in meinem Kopf. Last Man Standing (2008)
/BURBLING/(GURGELNThe Final Destination (2009)
If we reach the end of the world, we'll get sucked under the waterfall, gurgle for a bit and then the reaper!Wenn wir auf das Ende der Welt zutreiben, werden wir den Wasserfall runtergerissen, gurgeln noch ein bisschen und dann ist Sense! Vicky the Viking (2009)
[WOUNDS SLITHERING](WUNDEN SCHLIESSEN SICH GURGELND) Born to Run (2009)
Guzzle this Mucomyst to counteract the effects of the acetaminophen overdose.Gurgeln Sie dieses Mucomyst, um die Effekte der Paracetamol-Überdosis zu hemmen. My Full Moon (2009)
[GROANING AND GURGLING](STÖHNEN UND GURGELNChanging Channels (2009)
The sound of his gargling.Sein GurgelnMy Name Is Khan (2010)
You could be drowning, and gurgle the same.Du könntest ertrinken und genau das gurgelnMark of the Brotherhood (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gurgeln | gurgelnd | gegurgelt | gurgelt | gurgelteto gargle | gargling | gargled | gargles | gargled [Add to Longdo]
gurgeln | gurgelnd | gegurgelt | gurgelt | gurgelteto gurgle | gurgling | gurgled | gurgles | gurgled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gurgeln [gurgəln]
     gargle; gurgle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top