Search result for

grunges

(60 entries)
(2.2698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grunges-, *grunges*, grunge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grunges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grunges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grungy[ADJ] สกปรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That horrible grunge look?ไอ้ลักษณะรุงรังอันน่ารังเกลียดนั้นน่ะนะ? Pilot (2009)
Mm, nothing like a grunge-era love triangle.อืม ไม่มีอะไรที่เหมือนรักสามเศร้าที่ทรุดโทรมเก่าแก่ Dr. Estrangeloved (2010)
I know about your grungy tumble,ฉันรู้เรื่องสกปรกโสมมของเธอ Pascal's Triangle Revisited (2010)
In the '80s, coke was all the rage. In '90s, grunge.ในยุค 80 เป็นยุคของ Coco ยุค 90 ก็แนว GrungVampires Suck (2010)
I want grungy.ต้องการความดิบ Ain't No Sunshine (2010)
Tina and two of her friends had fake I.D.s and they decided to go to a local grunge bar.ทีน่าและเพื่อนสองคน มีบัตรประชาชนปลอม และพวกเธอตัดสินใจ ไปบาร์ท้องถิ่น Profiling 101 (2012)
Hey, Grungy...ย่าห์ ! Episode #1.3 (2012)
Grungy... -How are you here...กูจิล กูจิล นายมาอยู่ที่นี่ได้ไงกัน? Episode #1.3 (2012)
Buy a pair of flip flops while you're out. Why are they all so grungy like someone I know?ถ้าไปแล้ว ซื้อรองเท้าแตะมาให้ฉันหน่อย คงจะใส่ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้? Episode #1.3 (2012)
Maybe she's going for the grunge look.เธอไม่ได้บำรุงผมมา 1 อาทิตย์เเล้ว บางทีเธออยากจะเซอร์ก็ได้ Legally Blonde (2001)
Absolutely. Marc is going to eat his grunge corduroys.แน่นอนที่สุด มาร์คคงกำลังจะไปกินผ้าของเค้า The Serena Also Rises (2008)
I was grunge before they named it.Ich stand auf Grunge, bevor es das Wort gab. Flipper (1996)
Speakin' of grunge, there's a load of dirty laundry with your name on it.Oh, apropos Grunge, drinnen ist ein Stapel schmutziger Wäsche mit deinem Namen drauf. Flipper (1996)
- Grunge? Yeah, well, uh, uh... Okay, thank you very much.Dann nennt man das 'Grunge'. The Rock (1996)
Well, it's some kind of thing.Das nennt sich 'Grunge'. The Rock (1996)
Ok, grunge-rock or post-grunge rock?Ok, Grunge-Rock oder Post-Grunge-Rock? Girl (1998)
Old pop or grunge?Oder Old Pop Grunge? Girl (1998)
Old Grunge or Pre?Oder Old Pre Grunge? Girl (1998)
Old grunge pop psychoanalysis or post?Oder Psycho Post Pop Old Grunge? Girl (1998)
I don't want your grunge gothic-wear lying around in my closet.Ich will deine Grunge-Gothic-Klamotten nicht in meinem Schrank haben. Loser (2000)
She's styling a wet, sort of grunge-look hairdo, and is wearing a sweatshirt, jeans and Docs.Die Haare sind nass, der typische Grunge-Look, mit Sweatshirt, Jeans und Docks. The Princess Diaries (2001)
Grunge is due for a revival, and I can get paid if I do the reviving.Grunge braucht ein Revival. Damit könnte ich gut Knete machen. Shorties in Love (2001)
Then grunge came along and Jake found himself tending bar.Dann kam Grunge in Mode und Jake kümmerte sich jeher um die Bar. Stark Raving Mad (2002)
- Grunge band out of Kentucky.- Keine Ahnung. - Eine Grunge-Band aus Kentucky. Lorelai's Graduation Day (2002)
- The grunge look is out.- Der Grunge-Look ist out. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
We added two more Bassmans and a final super-grunge Bassman with a pedal.Zwei weitere Bassmans und ein letzter Super-Grunge-Bassman mit dem Pedal. Nirvana: Nevermind (2005)
Super-grunge track.Der Super-Grunge-Track. Nirvana: Nevermind (2005)
It's pretty grungy.Wirklich ziemlich grungy. Nirvana: Nevermind (2005)
A lot of girls would go see a lot of the Seattle bands, grunge, whatever you call it, and I remember thinking that all these girls liked Nirvana and Kurt and his voice and that to me reflected well on their potential.Sie standen auf die Bands aus Seattle, die Grunge, oder was auch immer, spielten. Ich merkte schon damals, dass sie Nirvana, Kurt und dessen Stimme mochten. Sub Pop Records Publizist Nirvana: Nevermind (2005)
For all of the discussion about grunge being punk rock and hardcore, Kurt was a huge Beatles fan, in particular a John Lennon fan.Trotz der Diskussionen darüber, dass Grunge Punkrock und Hardcore sei, war Kurt ein großer Fan der Beatles, insbesondere von John Lennon. Nirvana: Nevermind (2005)
None of the other grunge musicians could really say that.Kein anderer Grungemusiker konnte das behaupten. Sub Pop Fotograf Nirvana: Nevermind (2005)
The media got it all - cynical, grungy, despair.Die Medien haben ihn als zynisch, grungy und verzweifelt angesehen. Nirvana: Nevermind (2005)
We added two more Bassmans and a final super-grunge Bassman with a pedal.Zwei weitere Bassmans und ein letzter Super-Grunge-Bassman mit dem Pedal. Nirvana: Nevermind (2005)
Super-grunge track.Der Super-Grunge-Track. Nirvana: Nevermind (2005)
It's pretty grungy.Wirklich ziemlich grungy. Nirvana: Nevermind (2005)
A lot of girls would go see a lot of the Seattle bands, grunge, whatever you call it, and I remember thinking that all these girls liked Nirvana and Kurt and his voice and that to me reflected well on their potential.Sie standen auf die Bands aus Seattle, die Grunge, oder was auch immer, spielten. Ich merkte schon damals, dass sie Nirvana, Kurt und dessen Stimme mochten. Sub Pop Records Publizist Nirvana: Nevermind (2005)
For all of the discussion about grunge being punk rock and hardcore, Kurt was a huge Beatles fan, in particular a John Lennon fan.Trotz der Diskussionen darüber, dass Grunge Punkrock und Hardcore sei, war Kurt ein großer Fan der Beatles, insbesondere von John Lennon. Nirvana: Nevermind (2005)
None of the other grunge musicians could really say that.Kein anderer Grungemusiker konnte das behaupten. Sub Pop Fotograf Nirvana: Nevermind (2005)
The media got it all - cynical, grungy, despair.Die Medien haben ihn als zynisch, grungy und verzweifelt angesehen. Nirvana: Nevermind (2005)
I was wetter than Drew Barrymore at a grunge club.Und nasser als Drew Barrymore in einem Grunge-Klub. Kiss Kiss Bang Bang (2005)
BECAUSE THAT'S WHEN WE STARTED DATING- SUMMER OF '95.Damals war Duschen nicht dein Hobby, denn du standest auf Grunge. Consummate Professional (2005)
Back the hell off.Halten sie sich im Hintergrung... Manhunt (2006)
Or, as I call it:Oder wie ich es nenne : "Grunge"! That '90s Show (2008)
I'm the hottest grunge artist on Mucous Records.Ich bin der heißeste Grunge-Künstler auf Schleimrecords. That '90s Show (2008)
Grunge trailblazer Sadgasm have broken up.Die Grunge-Pioniere Sadgasm haben sich aufgelöst. That '90s Show (2008)
And once we were back together, I was to happy ever to grunge again.Und als wir wieder zusammen waren war ich froh niemals mehr Grunge zu singen. That '90s Show (2008)
That horrible grunge look?Dieser furchtbare Grunge-Look? Pilot (2009)
My dad tried to do the same thing when I was her age, and I ended up dating a grunge rocker who smelled like wet flannel and clove cigarettes for seven months.Mein Vater hat das auch versucht, als ich in ihrem Alter war, und am Ende ging ich mit einem Grunge Rocker aus, der nach feuchten Waschlappen und Zigaretten roch. Punked (2010)
He was in a grunge band.Er war in einer Grunge Band. Smack Attack (2010)
No, you're right. For no reason.Nein, ihr habt Recht, es gab keinen GrungCoon vs. Coon and Friends (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUNGE    G R AH1 N JH
GRUNGY    G R AH1 N JH IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grunge {m} [mus.]grunge [Add to Longdo]
mies {adj}grungy [Add to Longdo]
absichtlich schmuddelig-lässige Art (der Kleidung usw.)grunge [Add to Longdo]
schmutzig; dreckig; schäbig; schmuddelig {adj}grungy [Add to Longdo]
Spitzschnabel-Grungfink {m} [ornith.]Sharp-beaked Ground Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランジ[, guranji] (n) grunge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top