Search result for

grottes

(79 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grottes-, *grottes*, grotte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grottes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grottes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grotto[N] ถ้ำ, See also: อุโมงค์, Syn. cave, hollow
grotty[ADJ] ไม่พอใจ (คำสแลง), See also: สกปรก, น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, dirty, nasty, ugly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grotto(กรอท'โท) n. ถ้ำ,อุโมงค์, Syn. cave

English-Thai: Nontri Dictionary
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grotto, Sea Cave, Marine Cave โพรงหินชายฝั่ง,ถ้ำทะเล
ถ้ำที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็นชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ หรือชายฝั่งของเกาะต่างๆ ก็ได้ ถ้ำชนิดนี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ หินผาชายฝั่ง ทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงลึกเข้าไป ในช่วงแรกเพียงช่อง หรือโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนาน ๆ ก้กลายเป็ช่องหรือโพรงขนาดใหญ่มากขึ้น (Cave) [สิ่งแวดล้อม]
grottoถ้ำลอด, ถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Playboy grotto must be, like, BAM.Playboy grotto must be, like, BAM. Something Wicked This Fae Comes (2011)
Seeking a grotto of love.กำลังตามหาอุโมงค์แห่งรัก Of Grave Importance (2012)
W-Why don't I just go down to the party bus store, where all the party buses have a state-of-the-art sound system, a stripper pole, a love grotto, and a steering wheel in the shape of a boob.ทำไมฉันไม่ไปที่ร้านสำหรับจัดปาร์ตี้บัส ที่ปาร์ตี้บัสทุกคันมีสุดยอดเครื่องเสียง เสาเต้นระบำเปลื้องผ้า ถ้ำรัก(? The Story of the 50 (2012)
Grotto sector clear.ตรวจสอบแล้วที่อุโมงค์ไม่มี Inferno (2016)
You ain't so tough, you grotty little monkey boy.ก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่ เราจับตัวลิงน้อยได้แล้ว The Legend of Tarzan (2016)
- Grotty?Grotty? A Hard Day's Night (1964)
You can't be seen from shore, only from the water.Vom Ufer ist die Grotte nicht zu sehen, nur vom Wasser. Pirates of the 20th Century (1980)
Madame Arlena decided to avoid a confrontation and was about to leave the beach when she noticed a small grotto at the base of a cliff.Arlena wollte Ihnen aus dem Weg gehen. Sie fand eine kleine Grotte. Evil Under the Sun (1982)
Why, the corpse leaps to her feet and runs into the grotto to remove Madame Arlena's bathing costume, which she had stripped off the unconscious woman and worn to play her part as a corpse.Die Leiche sprang auf... und rannte zur Grotte, um sich Arlenas Badeanzug auszuziehen... den sie nur trug, um die Leiche zu spielen. Evil Under the Sun (1982)
Picture to yourself the scene, mes amis. The half-lit grotto.Stellen Sie sich vor, wie Arlena in der Grotte wieder zu sich kommt. Evil Under the Sun (1982)
love purse."Lustgrotte." The Lonely Guy (1984)
While we Europeans were still living in caves, they'd already invented the Immaculate Conception.Während wir Europäer noch in der Erde wühlten und in Grotten hausten, gab es da schon die unbefleckte Empfängnis. Swann in Love (1984)
Suite 37. The Mirrored Grotto.Hier, Suite 37, die Spiegelgrotte. Knight Strike (1985)
Mirrored Grotto.Spiegelgrotte? Knight Strike (1985)
Take the path on the right and the cave is right at the end. Great, thank you.So kommen Sie direkt zur Grotte. Jean de Florette (1986)
- At the grotto.- In der Grotte. Under the Cherry Moon (1986)
He says it's a real passion pit!Er sagt, es wäre eine wahre Lustgrotte. Peggy Sue Got Work (1987)
Bring me the wing of Korê from the cave.Hol mir den Flügel des Korê aus der Grotte. Brightness (1987)
Once, on Crete, I visited a cave where we couldn't say a word because the rocks might fall on our heads.Auf Kreta war ich mal in einer Grotte. Man musste still sein sonst wären die Steine von der Decke gefallen. Mir wird ganz schlecht beim bloßen Gedanken daran. Atlantic Rhapsody - 52 myndir úr Tórshavn (1990)
And every night they walk home with the loot. They stop by the Grotto Bar. It's about a half...Jede Nacht gehen sie mit Kies nach Hause, machen 'n Abstecher in die Grotto-Bar. My Own Private Idaho (1991)
The water's rising fast, the cave will soon be flooded.Durch den Regen steigt der Wasserpegel. Bald ist die Grotte überschwemmt. Indochine (1992)
I'm reserved at the Grotto at 9:00.Um neun habe ich im Grotto reserviert. For Love or Money (1993)
Christian said he'd meet you at the Grotto at 9:00.Er sagte, er sieht Sie um neun im Grotto. For Love or Money (1993)
Looks like he's going to enter the holy of holies.Sieht aus, als dringe er in die heilige Grotte ein. Grumpy Old Men (1993)
The mayor is parading up my Lincoln Tunnel for that beach stunt!Der Bürgermeister tanzt Tango in meiner Pupsgrotte wegen des dreckigen Strandes! Last Action Hero (1993)
surrender, she-Devil!Hier hackt der Grottenteufel. The Visitors (1993)
Frenegonde!- Feengrotte! The Visitors (1993)
Come back this instant!Wo läufst du hin? Feengrotte, bleib hier! The Visitors (1993)
My beautiful Frenegonde!Feengrotte! Finger weg! The Visitors (1993)
Let me go!Madame Feengrotte! The Visitors (1993)
Jacquart is calling me "Frenegonde" too.Komm geschwind! Jacquard hält mich für eine Feengrotte! The Visitors (1993)
Lady Frenegonde is strange. she is not Lady Frenegonde.Madame Feengrotte ist sehr eigenartig. The Visitors (1993)
she's my descendant.- Das ist eine Nachfahrin... von Madame Feengrotte. The Visitors (1993)
Lady Frenegonde is 1 000 years old too? she's not Lady Frenegonde.Ist Madame Feengrotte auch 1.000 Jahre alt? The Visitors (1993)
she's Lady Beatrice.Das ist nicht Madame Feengrotte, das ist Madame Beatrice. The Visitors (1993)
A bear is chasing her!Sie wird von einem Bären verfolgt! Feengrotte? The Visitors (1993)
A lot of people know about the grotto and the game room.Die meisten kennen die Grotte und das Spielzimmer. - Natürlich. Krusty Gets Kancelled (1993)
- Yes.Die Grotte braucht viel Wasser. Krusty Gets Kancelled (1993)
They were in the caves for months.Sie lebten seit Monaten in Grotten. No Escape (1994)
The components are made here and then assembled in the cave.alle teile werden hier hergestellt und in der Grotte zusammengebaut. No Escape (1994)
The cave has been destroyed.Die Grotte ist zerstört. Batman Forever (1995)
We found a cave in the cliff!- Wir haben eine Grotte gefunden! Cutthroat Island (1995)
I want to go to the Tahoe caves.Ich will zu den Tahoe-Grotten. Mars Attacks! (1996)
"rising out of flaming bushes "to heat up our cold caves?Die aus brennenden Büschen wachsen, um unsere kühlen Grotten zu erwärmen." Surviving Picasso (1996)
All right. You're beyond stink.Na gut, du tanzt grottenschlecht. The Little Kicks (1996)
Let's go in the cave up there.Anna, wir gehen hoch zur Grotte! Eternity and a Day (1998)
Boy, this show really stinks.Mann, die Serie ist echt grottenschlecht. Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
Wow.Wow, was für eine Lustgrotte! Forces of Nature (1999)
Figured I'd head down to The Grotto and get a jolt and...Ich gehe ins Grotto, setz mir 'nen Schuss... Living Conditions (1999)
That's bad because?- Das ist grottenschlecht, weil... State and Main (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูหา[N] cave, See also: cavern, grotto, Syn. ถ้ำ, Example: ทรพีเมื่อเติบโตขึ้นก็เที่ยวนอกคูหา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถ้ำ[N] cave, See also: cavern, grotto, tunnel, Example: ใต้องค์พระลงไปเป็นถ้ำ ซึ่งดูในรูปก็จะเห็นจากรอยแยกเป็นเงาดำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: โพรงที่ลึกเข้าไปในภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: cave ; cavern ; grotto   FR: caverne [f] ; grotte [f]
ถ้ำ[n.] (tham) EN: cave ; cavern ; grotto ; tunnel   FR: cave [f] ; grotte [f] ; caverne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROTTO    G R AA1 T OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grotto    (n) (g r o1 t ou)
grotty    (j) (g r o1 t ii)
grottos    (n) (g r o1 t ou z)
grottier    (j) (g r o1 t i@ r)
grottoes    (n) (g r o1 t ou z)
grottiest    (j) (g r o1 t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grotte {f} | Grotten {pl}grotto | grottoes; grottos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩屋(P);石屋;窟[いわや, iwaya] (n) cavern; grotto; (P) [Add to Longdo]
岩穴[いわあな, iwaana] (n) cavern; grotto [Add to Longdo]
鍾乳洞(P);鐘乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] (n) limestone cave (cavern, grotto); (P) [Add to Longdo]
[ほら, hora] (n) cave; den; grotto; (P) [Add to Longdo]
洞穴(P);ほら穴[どうけつ(洞穴)(P);ほらあな, douketsu ( horaana )(P); horaana] (n) cave; den; grotto; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小岩洞[xiǎo yán dòng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, ] grotto [Add to Longdo]
岩穴[yán xué, ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, ] grotto; cave [Add to Longdo]
石窟[shí kū, ㄕˊ ㄎㄨ, ] rock cave; grotto; cliff caves (often with Buddhist statues) [Add to Longdo]
龙门石窟[Lóng mén shí kū, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄕˊ ㄎㄨ, / ] Longmen grottoes at Luoyang [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
洞穴[どうけつ, douketsu] -Hoehle, -Grotte [Add to Longdo]
洞窟[どうくつ, doukutsu] -Hoehle, -Grotte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top