หรือคุณหมายถึง großi?
Search result for

grossi

(17 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grossi-, *grossi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would you please stop talking? You're grossing out my baby.หยุดพูดเถอะ ลูกฉันคลื่นไส้ The Power of Madonna (2010)
You are so grossing me out right now.เธอนี่ ทะลึ่งจริงๆเลย American Beauty (1999)
I'm seeing a new side to you, sir. I gotta tell you, it's grossing me out.ผมได้เห็นอีกด้านของคุณแล้วครับ ต้องบอกเลยว่าทำผมปลื้มไปเลย 50 First Dates (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
GROSSI    G R OW1 S IY0
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grossing    (v) (g r ou1 s i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top