Search result for

gravit

(115 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravit-, *gravit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravity[N] แรงดึงดูดของโลก, See also: แรงโน้มถ่วง, Syn. gravitation
gravitate[VI] ดูดเข้าหากัน, See also: ดูดจมลงไป, เอียงเข้าหากัน, Syn. incline, lean
gravitation[N] แรงโน้มถ่วง, See also: แรงดึงดูดของโลก, Syn. gravity
gravitate to[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate towards
gravitate to[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
gravitational[ADJ] ซึ่งมาจากแรงดึงดูดของโลก
gravitate towards[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate to
gravitate towards[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravitate(แกรฟ'วิเทท) vi. จมลง,ตก,โน้มเอียงเข้าหา
gravitation(แกรฟวิเท'เชิน) n. แรงดึงดูดของโลก, See also: gravitational adj. gravitationally adv., Syn. attraction
gravitative(แกรฟวิเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับแรงดึงดูด
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
gravity meterดูgravimeter
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.

English-Thai: Nontri Dictionary
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gravitation abscessฝีเซาะลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravitropism; geotropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravityน้ำหนัก, ความหนักเบา, ความร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravityความถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gravity anomalyค่าความถ่วงผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gravity damperชุดแผ่นปรับลมแบบโน้นถ่วง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity modelแบบจำลองความโน้มน้าว (การย้ายถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravity of the wrongful actความร้ายแรงแห่งละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity weldingการเชื่อมใช้แรงโน้มถ่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [TU Subject Heading]
gravitationความโน้มถ่วง, ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุและวัตถุนั้นอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitationความโน้มถ่วง [การแพทย์]
gravitational accelerationความเร่งโน้มถ่วง, ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี ความเร่งโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร่งโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (ดู free fall ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitational Accelerationแรงโน้มถ่วง [การแพทย์]
gravitational fieldสนามโน้มถ่วง, ดู field ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gravitational forceแรงโน้มถ่วง, แรงดึงดูด เนื่องจากมวล เช่น แรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุ แรงดึงดูดระหว่างโลกกับมวลทั้งสองและระยะทางระหว่างมวล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitational Potential ศักย์โน้มถ่วง
งาน (work) ต่อจำนวนของน้ำบริสุทธิ์ ที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำในดิน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีความสูงแตกต่างกัน ดังสมการ Yz = r g z เมือ Yz คือ ศักย์โน้มถ่วง z คือ ระดับความสูงที่แตกต่างกัน r คือ ความหนาแน่นของน้ำ g คือ แรงโน้มถ่วง [สิ่งแวดล้อม]
gravitational potential energyพลังงานศักย์โน้มถ่วง, พลังงานศักย์ของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Gravity will do the rest.แรงโน้มถ่วงจะจัดการที่เหลือเอง Duel of the Droids (2008)
I don't think you recognize the gravity of your situation.คุณยังไม่สำนึกอีกนะว่า/ N ความผิดคุณมากมายแค่ไหน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
See, madness, as you know is like gravity.มันไม่ยากเลย\ เห็นมั้ย ความบ้าคลั้ง อย่างที่นายรู้จัก มันเหมือนแรงดึงดูด The Dark Knight (2008)
I'm sorry about all the gravity.เสียด้วยเรื่องที่ถ่วงทั้งหมดนะ The House Bunny (2008)
The gravity of the planet...แรงดึงดูดของโลก... Ponyo (2008)
Gravity.กระสุนคงจะเด้งไปโดน Pineapple Express (2008)
However, we soon discovered that the object was not following a gravitationally freefall trajectory.อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เราค้นพบว่าวัตถุนี้ ไม่ได้มีการตกลงอิสระตามแรงโน้มถ่วง The Day the Earth Stood Still (2008)
Trees defy gravity.ต้นไม้ต้านทานแรงดึงดูด Home (2009)
Space, time, gravity.อวกาศ, เวลา, แรงโ้มถ่วง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gravitGravity acts on everything in the universe.
gravitGravity binds the planets to the sun.
gravitGravity causes objects to have weight.
gravitGravity is the natural force by which objects are attracted to each other.
gravitGravity pulls things toward the center of the earth.
gravitNewton established the law of gravity.
gravitThe gravity of the moon is one-sixth of that of the earth.
gravitThe municipal council all but ignored the gravity of the pollution.
gravitThey conducted a series of experiments under zero gravity.
gravitWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
gravitWe were taught that Newton discovered the law of gravity.
gravitWithout gravity we would be hurled off into space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
แรงดึงดูด[N] gravity, Example: ผีเสื้อจะขยับตัวออกมาจนพ้นคราบดักแด้ โดยการห้อยหัวลง เพื่อใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย, Thai definition: แรงระหว่างเทหวัตถุ 2 ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุ ทั้ง 2 เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง 2 ออกจากกัน, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงโน้มถ่วง[N] gravitation, Example: การติดตั้งฮาร์ดดิสค์บางชนิดต้องคำนึงถึงทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกด้วย เพราะถ้าติดตั้งแบบหงายท้องการทำงานอาจผิดพลาดได้
ความถ่วง[N] gravity, Thai definition: แรงดึงดูดของโลกต่อเทหวัตถุ, แรงดึงดูดระหว่างกันของเทหวัตถุ
ความโน้มถ่วง[N] gravitation, Syn. แรงโน้มถ่วง, Example: นอกจากต้องการให้เครื่องบินทนแรงพายุได้แล้วยังต้องทนความโน้มถ่วงในการบินผาดโผนฉวัดเฉวียน, Thai definition: กิริยาที่แรงดึงดูดของโลกกระทำต่อเทหวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng khøng khwam) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jut sūnthūang) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ความถ่วง[n.] (khwām thūang) EN: gravity   FR: gravité [f]
ความถ่วงของโลก[n. exp.] (khwām thūang khøng lōk) EN: gravity   FR: gravité [f]
โน้มถ่วง [v.] (nōmthūang) EN: have force of gravity ; have gravitation   FR: exercer une force de gravité
พลังงานศักย์โน้มถ่วง [n. exp.] (phalang-ngān sak nōmthūang) EN: gravitational potential energy   FR: énergie potentielle gravitationnelle [f]
แรงดึงดูด[n.] (raēngdeungdūt) EN: gravity   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVITY    G R AE1 V AH0 T IY0
GRAVITT    G R AE1 V IH2 T
GRAVITAS    G R AE1 V AH0 T AH0 S
GRAVITATE    G R AE1 V AH0 T EY2 T
GRAVITT'S    G R AE1 V IH2 T S
GRAVITATES    G R AE1 V AH0 T EY2 T S
GRAVITATED    G R AE1 V AH0 T EY2 T AH0 D
GRAVITATING    G R AE1 V AH0 T EY2 T IH0 NG
GRAVITATION    G R AE2 V AH0 T EY1 SH AH0 N
GRAVITATIONAL    G R AE2 V AH0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravity    (n) (g r a1 v i t ii)
gravitate    (v) (g r a1 v i t ei t)
gravitated    (v) (g r a1 v i t ei t i d)
gravitates    (v) (g r a1 v i t ei t s)
gravitating    (v) (g r a1 v i t ei t i ng)
gravitation    (n) (g r a2 v i t ei1 sh @ n)
gravitational    (n) (g r a v @ t ei1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gravitation {f}; Schwerkraft {f} [phys.]gravitation [Add to Longdo]
Gravitations...gravitational [Add to Longdo]
Gravitationsgesetz {n} [phys.]law of gravitation [Add to Longdo]
Gravitationskonstante {f} [phys.]gravitational constant [Add to Longdo]
gravitieren | gravitierend | gravitiertto gravitate | gravitating | gravitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガル[, garu] (n) gal (unit of gravitational acceleration) [Add to Longdo]
グラビトン[, gurabiton] (n) graviton [Add to Longdo]
マイクログラビティー[, maikurogurabitei-] (n) microgravity [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
引力圏[いんりょくけん, inryokuken] (n) (moon's) sphere of gravitation [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
重心[じゅうしん, juushin] (n) (1) centre of gravity (center); (2) centroid; barycenter; (3) (one's) balance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地心吸力[dì xīn xī lì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] gravitation [Add to Longdo]
引力[yǐn lì, ˇ ㄌㄧˋ, ] gravitation (force); attraction [Add to Longdo]
引力场[yǐn lì chǎng, ˇ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] gravitational field [Add to Longdo]
引力波[yǐn lì bō, ˇ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] gravitational wave [Add to Longdo]
万有引力[wàn yǒu yǐn lì, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ ˇ ㄌㄧˋ, / ] gravity [Add to Longdo]
重力[zhòng lì, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, ] gravity [Add to Longdo]
重力异常[zhòng lì yì cháng, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] gravitational anomaly (geol.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top