Search result for

gravît

(86 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravît-, *gravît*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravity[N] แรงดึงดูดของโลก, See also: แรงโน้มถ่วง, Syn. gravitation
gravitate[VI] ดูดเข้าหากัน, See also: ดูดจมลงไป, เอียงเข้าหากัน, Syn. incline, lean
gravitation[N] แรงโน้มถ่วง, See also: แรงดึงดูดของโลก, Syn. gravity
gravitate to[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate towards
gravitate to[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
gravitational[ADJ] ซึ่งมาจากแรงดึงดูดของโลก
gravitate towards[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate to
gravitate towards[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravitate(แกรฟ'วิเทท) vi. จมลง,ตก,โน้มเอียงเข้าหา
gravitation(แกรฟวิเท'เชิน) n. แรงดึงดูดของโลก, See also: gravitational adj. gravitationally adv., Syn. attraction
gravitative(แกรฟวิเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับแรงดึงดูด
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
gravity meterดูgravimeter
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.

English-Thai: Nontri Dictionary
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gravitation abscessฝีเซาะลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravitropism; geotropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravityน้ำหนัก, ความหนักเบา, ความร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravityความถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gravity anomalyค่าความถ่วงผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gravity damperชุดแผ่นปรับลมแบบโน้นถ่วง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity modelแบบจำลองความโน้มน้าว (การย้ายถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravity of the wrongful actความร้ายแรงแห่งละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity weldingการเชื่อมใช้แรงโน้มถ่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [TU Subject Heading]
gravitationความโน้มถ่วง, ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุและวัตถุนั้นอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitationความโน้มถ่วง [การแพทย์]
gravitational accelerationความเร่งโน้มถ่วง, ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี ความเร่งโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร่งโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (ดู free fall ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitational Accelerationแรงโน้มถ่วง [การแพทย์]
gravitational fieldสนามโน้มถ่วง, ดู field ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gravitational forceแรงโน้มถ่วง, แรงดึงดูด เนื่องจากมวล เช่น แรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุ แรงดึงดูดระหว่างโลกกับมวลทั้งสองและระยะทางระหว่างมวล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitational Potential ศักย์โน้มถ่วง
งาน (work) ต่อจำนวนของน้ำบริสุทธิ์ ที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำในดิน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีความสูงแตกต่างกัน ดังสมการ Yz = r g z เมือ Yz คือ ศักย์โน้มถ่วง z คือ ระดับความสูงที่แตกต่างกัน r คือ ความหนาแน่นของน้ำ g คือ แรงโน้มถ่วง [สิ่งแวดล้อม]
gravitational potential energyพลังงานศักย์โน้มถ่วง, พลังงานศักย์ของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
แรงดึงดูด[N] gravity, Example: ผีเสื้อจะขยับตัวออกมาจนพ้นคราบดักแด้ โดยการห้อยหัวลง เพื่อใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย, Thai definition: แรงระหว่างเทหวัตถุ 2 ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุ ทั้ง 2 เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง 2 ออกจากกัน, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงโน้มถ่วง[N] gravitation, Example: การติดตั้งฮาร์ดดิสค์บางชนิดต้องคำนึงถึงทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกด้วย เพราะถ้าติดตั้งแบบหงายท้องการทำงานอาจผิดพลาดได้
ความถ่วง[N] gravity, Thai definition: แรงดึงดูดของโลกต่อเทหวัตถุ, แรงดึงดูดระหว่างกันของเทหวัตถุ
ความโน้มถ่วง[N] gravitation, Syn. แรงโน้มถ่วง, Example: นอกจากต้องการให้เครื่องบินทนแรงพายุได้แล้วยังต้องทนความโน้มถ่วงในการบินผาดโผนฉวัดเฉวียน, Thai definition: กิริยาที่แรงดึงดูดของโลกกระทำต่อเทหวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng khøng khwam) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jut sūnthūang) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ความถ่วง[n.] (khwām thūang) EN: gravity   FR: gravité [f]
ความถ่วงของโลก[n. exp.] (khwām thūang khøng lōk) EN: gravity   FR: gravité [f]
โน้มถ่วง [v.] (nōmthūang) EN: have force of gravity ; have gravitation   FR: exercer une force de gravité
พลังงานศักย์โน้มถ่วง [n. exp.] (phalang-ngān sak nōmthūang) EN: gravitational potential energy   FR: énergie potentielle gravitationnelle [f]
แรงดึงดูด[n.] (raēngdeungdūt) EN: gravity   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVITY    G R AE1 V AH0 T IY0
GRAVITT    G R AE1 V IH2 T
GRAVITAS    G R AE1 V AH0 T AH0 S
GRAVITATE    G R AE1 V AH0 T EY2 T
GRAVITT'S    G R AE1 V IH2 T S
GRAVITATES    G R AE1 V AH0 T EY2 T S
GRAVITATED    G R AE1 V AH0 T EY2 T AH0 D
GRAVITATING    G R AE1 V AH0 T EY2 T IH0 NG
GRAVITATION    G R AE2 V AH0 T EY1 SH AH0 N
GRAVITATIONAL    G R AE2 V AH0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravity    (n) (g r a1 v i t ii)
gravitate    (v) (g r a1 v i t ei t)
gravitated    (v) (g r a1 v i t ei t i d)
gravitates    (v) (g r a1 v i t ei t s)
gravitating    (v) (g r a1 v i t ei t i ng)
gravitation    (n) (g r a2 v i t ei1 sh @ n)
gravitational    (n) (g r a v @ t ei1 sh @ n @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガル[, garu] (n) gal (unit of gravitational acceleration) [Add to Longdo]
グラビトン[, gurabiton] (n) graviton [Add to Longdo]
マイクログラビティー[, maikurogurabitei-] (n) microgravity [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
引力圏[いんりょくけん, inryokuken] (n) (moon's) sphere of gravitation [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
重心[じゅうしん, juushin] (n) (1) centre of gravity (center); (2) centroid; barycenter; (3) (one's) balance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地心吸力[dì xīn xī lì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] gravitation [Add to Longdo]
引力[yǐn lì, ˇ ㄌㄧˋ, ] gravitation (force); attraction [Add to Longdo]
引力场[yǐn lì chǎng, ˇ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] gravitational field [Add to Longdo]
引力波[yǐn lì bō, ˇ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] gravitational wave [Add to Longdo]
万有引力[wàn yǒu yǐn lì, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ ˇ ㄌㄧˋ, / ] gravity [Add to Longdo]
重力[zhòng lì, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, ] gravity [Add to Longdo]
重力异常[zhòng lì yì cháng, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] gravitational anomaly (geol.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top