Search result for

gravâtes

(53 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravâtes-, *gravâtes*, gravâte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gravâtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gravâtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggravate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วยุ, ชวนวิวาท, ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy, provoke
aggravate[VT] ทำให้แย่ลง, See also: ซ้ำเติม, ทำให้มีปัญหามากขึ้น, Syn. worsen, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น,การทำให้รุนแรงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggravated assaultการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated riskภัยที่เพิ่มการเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disease, work aggravatedโรคกำเริบเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
work aggravated diseaseโรคกำเริบเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggravating Factorsปัจจัยที่ทำให้อาการมากขึ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
AggravateAggravate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ยวนยี[V] provoke, See also: irritate, put out, aggravate, vex, Syn. ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดโทสะ
ซ้ำเติม[V] aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVATT    G R AE1 V AH0 T
AGGRAVATE    AE1 G R AH0 V EY2 T
AGGRAVATED    AE1 G R AH0 V EY2 T AH0 D
AGGRAVATES    AE1 G R AH0 V EY2 T S
AGGRAVATING    AE1 G R AH0 V EY2 T IH0 NG
AGGRAVATION    AE2 G R AH0 V EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggravate    (v) (a1 g r @ v ei t)
aggravated    (v) (a1 g r @ v ei t i d)
aggravates    (v) (a1 g r @ v ei t s)
aggravating    (v) (a1 g r @ v ei t i ng)
aggravation    (n) (a2 g r @ v ei1 sh @ n)
aggravations    (n) (a2 g r @ v ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
加重[かじゅう(P);かちょう, kajuu (P); kachou] (n,vs) weighting (in averaging); aggravation; (P) [Add to Longdo]
激化[げきか(P);げっか, gekika (P); gekka] (n,vs) intensification; aggravation; (P) [Add to Longdo]
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse [Add to Longdo]
荒立てる[あらだてる, aradateru] (v1,vt) to aggravate; to make serious [Add to Longdo]
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]
重大化[じゅうだいか, juudaika] (n,vs) aggravation [Add to Longdo]
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust [Add to Longdo]
不拡大[ふかくだい, fukakudai] (n) nonexpansion; localization; localisation; nonaggravation [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P) [Add to Longdo]
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate [Add to Longdo]
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse [Add to Longdo]
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加剧[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter [Add to Longdo]
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying [Add to Longdo]
火上加油[huǒ shàng jiā yóu, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to add oil to the fire (成语 saw); fig. to aggravate a situation; to enrage people and make matters worse [Add to Longdo]
火上浇油[huǒ shàng jiāo yóu, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, / ] to pour oil on the fire; fig. to aggravate a situation; to enrage people and make matters worse [Add to Longdo]
变本加厉[biàn běn jiā lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] lit. change to more severe (成语 saw); to become more intense (esp. of shortcoming); to aggravate; to intensify [Add to Longdo]
逼死[bī sǐ, ㄅㄧ ㄙˇ, ] hound sb to death; constantly aggravate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top