Search result for

grausamen

(50 entries)
(1.3967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grausamen-, *grausamen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grausamen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grausamen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A struggle between what is kind and peaceful in our natures... and what is cruel and violent.ES BRENNT WEITER... Ein Kampf zwischen dem Guten und dem Grausamen in unserem Wesen. The Howling (1981)
The cruel Skeksis, the gentle Mystics.Die grausamen Skekse und die sanftmütigen Uru. The Dark Crystal (1982)
Every moment I spend in that house... all I can see is the grim reaper... heading toward me.Jede Minute, die ich in diesem Haus bin, sehe ich nur den grausamen Schlächter auf mich zukommen. Steeling the Show (1983)
According to plans, an American air-force officer has been introduced to a cruel mistress: Heroin.Nach Plan wurde ein amerikanischer Offizier mit einer grausamen Geliebten bekannt gemacht, dem Heroin. Never Say Never Again (1983)
We must find the strength to go on the strength to prevail over this cruel and murderous foe.Wir müssen die Kraft finden, weiterzumachen, die Kraft, unseren grausamen, mordenden Feind zu schlagen. Part Two (1984)
Selling or showing this film to persons who are under 18 years old should be forbidden, because of the many graphic deciptions of cruelty and brutality in the film.Der Verkauf dieses Films an Personen unter 18 Jahren sowie das Anschauen des Films von Personen unter 18 Jahren sollte aufgrund der vielen grausamen und brutalen Szenen verboten werden. Guinea Pig: Flower of Flesh and Blood (1985)
Count with the claws your death fear in their meat.Zerreiße ihr Fleisch mit den grausamen Krallen deines Schreckens. The Enchantment (1985)
- Afraid of a fate worse than death?- Ich auch. - Angst vor einem grausamen Tod? Clue (1985)
I believe in a cruel God, who created me in his image,Ich glaube an einen grausamen Gott, der Mich nach seinem Vorbild erschuf, Otello (1986)
The monsters cannot harm meMich konnen die Grausamen nicht qualen! Il trovatore (1988)
It's a world of cruel miracles.Die Welt ist voll von grausamen Dingen. Tales of the Undead (1988)
And so I began to tell the king of my adventures... of hares and fleas and mysteries... the worst day of my life, my wife's cruelty, the boiling oil.Also erzählte ich dem König von meinem Abenteuer, von Hasen und Flöhen und Mysterien, dem schlimmsten Tag meines Lebens, von meiner grausamen Frau und dem Öl. A Story Short (1988)
Three winters come and go their bitter shiver... until, one day, he comes to a place... and knows he's in the giant's cruel footsteps.3 Winter kommen und gehen mit bitterer Kälte, bis er eines Tages zu einem Ort kommt und weiß, er sieht die grausamen Spuren des Riesen. The Heartless Giant (1988)
And it happened in a week with two Fridays... that the cruel king heard of a prophecy.Das eine schlug kalt in einem grausamen König, das andere in einem schrecklichen Tier, dem Greif. The Luck Child (1988)
So he set out with his evil chancellor to find this luck child... and do him in.Aber den grausamen König beunruhigte die Nachricht, sie nagte an seinem Herzen und verhärtete es. The Luck Child (1988)
The luck child in 1,000 pieces, his letter ordered.Er ergötzt sich an seiner grausamen Tat. The Luck Child (1988)
Because the prophecy says, that in due time a new, young God will come. The victor. The one who will liberate the people from the terror of the hideous, evil gigantic birds called "the Szerns".In der Prophezeiung heißt es, dass zu gegebener Zeit ein neuer Gott kommen wird, der die Menschen von den grausamen Schernen befreit. On the Silver Globe (1988)
One must change their cruel laws! Expel the priests! Give an equal share to the people!Man muß die grausamen Gesetze ändern, die Priester vertreiben, alles gerecht verteilen, die falsche Hoffnung zerstören. On the Silver Globe (1988)
Stand back, I'm about to release...Tretet zurück, denn ich bin im Begriff, den Grausamen Cometen freizulassen. The Greatest Birthday on Earth (1989)
You want to die horribly?Wollen Sie einen grausamen Tod sterben? Casualties of War (1989)
Whoever reveal their identities will be chopped up into 1 0,000 piecesJeder, der dieses Geheimnis verrät, wird eines grausamen Todes sterben. A Chinese Ghost Story II (1990)
Goblins don't need to justify their cruel acts.Kobolde brauchen keinen Grund für ihre grausamen Taten. Troll 2 (1990)
Witness this cruel accident of science with your own eyes.Sehen Sie diesen grausamen Unfall der Wissenschaft mit eigenen Augen. Darkman (1990)
The cruel ones.Die GrausamenThe Exorcist III (1990)
The investigation into this brutal murder is being headed by Jonathan Ford.Die Ermittlungen zu dem grausamen Delikt, das noch viele Unklarheiten aufweist werden von Jonathan Ford geleitet. The Sect (1991)
- And sharp, cruel fangs? - Yes, yes!-Und scharfen, grausamen Zähnen? Beauty and the Beast (1991)
In one of his letters, he said his comrades were disturbed by the killing they'd seen.In einem Brief beklagte er sich, dass seine Kameraden... wegen des grausamen Krieges langsam verrückt wurden. The Indian Runner (1991)
Their hearts cry out for their people cast upon a cruel, foreign shore.Nach einem Volk, ausgesetzt in einem fremden, grausamen Reich. Walking Dead (1991)
All of this to divert our suspicions of the most cruel, the most brutal murder of her poor husband.Das alles nur, um unseren Verdacht abzulenken... von dem äußerst grausamen und äußerst brutalen Mord an ihrem Mann. The Tragedy at Marsdon Manor (1991)
[Dickens] The years performed their terrible dance. And in a moment, Scrooge had seen his entire childhood pass.Scrooge sah in einem grausamen Tanz seine ganze Kindheit vorbeiziehen. The Muppet Christmas Carol (1992)
It takes precious air space from shock deejays... whose cruelty and profanity amuse us all.Sie nimmt grausamen und gottlosen DJs wertvolle Sendezeit weg. Colonel Homer (1992)
What led to the brilliant psychologist Leopold Judd Specialist anorexia and chief clinical Ferriday To commit these crimes?Was hat den angesehenen Psychologen, Spezialisten für Magersucht-Therapie und Chefarzt der Farraday-Klinik zu diesen grausamen Taten veranlasst? Trauma (1993)
I shall live for brutal vengeance aloneIch werde nur noch der grausamen Rache leben Mazeppa (1993)
You alone, you alone can assuage their furyDir allein, dir allein ist es möglich, die Grausamen umzustimmen Mazeppa (1993)
You alone, you alone can assuage their furyDir allein, dir allein ist es möglich, die Grausamen zu besänftigen Mazeppa (1993)
You sure got crappy taste in boyfriends.Du hast einen grausamen Geschmack, was deine Männer angeht. This Boy's Life (1993)
But without that prowess you walk defenseless in a cruel world.Aber, ohne diese Fähigkeit wäret ihr schutzlos in einer grausamen Welt. Initiation: Part 1 (1993)
We are deep in the waters of Rubio the Cruel who would stop at nothing to cop our precious cargo.Wir befinden uns tief in den Gewässern... von Rubio dem Grausamen, der unsere Fracht gerne hätte. Peggy and the Pirates (1993)
With the dangerous Captain Courage tied to the mast and Paco by my side the threat of Rubio the Cruel seemed far away.Mit dem gefährlichen Captain Courage an den Mast gefesselt... und mit Paco an meiner Seite... erschien die Gefahr von Rubio dem Grausamen in weiter Ferne. Peggy and the Pirates (1993)
For I'll bring you the unique musical styling of Rubio the Cruel.Denn ich bringe euch den einzigartigen Musikstil... von Rubio dem GrausamenPeggy and the Pirates (1993)
Now we all know why he's called Rubio the Cruel.Jetzt wissen wir alle, warum man ihn Rubio den Grausamen nennt. Peggy and the Pirates (1993)
In my own modest way, I've been trying to discover the cruel butcher in our area by means of the computer.Ein bescheidener Versuch, mittels des Computers den grausamen Schlächter in unserem Revier zu entdecken. Felidae (1994)
Some I met were kind to me, others exceedingly cruel. Traveling by motor bus, rail, even by thumb.Ich bin guten Menschen begegnet und grausamen. ln Bussen, Zügen-- The Hudsucker Proxy (1994)
Is that you have the courage to find me innocent of these terribly untrue charges.Dass Sie den Mut haben, an meine Unschuld zu glauben und mich von diesen grausamen unwahren Anschuldigungen freisprechen. Serial Mom (1994)
They lived their whole lives in a cruel and sunless world.Sie verbrachten ihr ganzes Leben in einer grausamen und sonnenlosen Welt. Babe (1995)
If I see you or any of your friends before then she'll find herself the victim of a gruesome violation before she dies.Wenn ich Sie oder einen Ihrer Freunde vorher wieder sehe wird sie Opfer einer grausamen Misshandlung werden, bevor sie stirbt. The Usual Suspects (1995)
She helped him with his cruel gamesSie half ihm in seinem grausamen Spiel Peter Grimes (1995)
She helped him with his cruel gamesSie half ihm in seinem grausamen Spiel Peter Grimes (1995)
You who spurn me but to whom you owe your throne I here abandon you to your destiny in this fateful hourDer mich beleidigte, der mir dankt die Krone hier überlasse ich dich deinem grausamen Schicksal Simon Boccanegra (1995)
Her mother's death leaves her disturbed and hostile. In a cruel and inhumane world, she's delusional.Sie steht verstört und feindselig vor einer grausamen, unmenschlichen Welt. Scream (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top