Search result for

grander

(16 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grander-, *grander*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't wish you'd married someone grander? With a title?เจ้าไม่หวังที่จะได้คู่ครองที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือมียศฐาบรรดาศักดิ์รึ? The Other Boleyn Girl (2008)
You're right. Rei seems to planning something grander.ใช่แล้ว ดูเหมือนเรย์จะมีโปรเจ็คใหญ่ต้องทำนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Well, without getting into the grander, more mind bending metaphysics of it, the soul of the land takes on corporeal form, with which The Ash will mate.และทำให้ยิ่งใหญ่ และยอมรับมัน จิตวิญญาณเปลี่ยนรูปร่าง Something Wicked This Fae Comes (2011)
You are destined for far grander fate.โชคชตาของเจ้ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นรออยู่ A Place in This World (2012)
In far grander terms.ในแง่ไกลยิ่งใหญ่ Empty Hands (2012)
In the grander sense.ในความรู้สึกมันสำคัญกว่าน่ะ High Infidelity (2012)
Daniel, our final plans are much grander in scope.เดเนียล แผนสุดท้ายของเรา ต้องมองให้กว้าง Union (2013)
There was only one man on the whole planet who envisioned an infinitely grander cosmos.มีเพียงชายคนหนึ่งบนโลกทั้งเป็น ที่จินตนาการ จักรวาลอนันต์ยิ่งใหญ่ Standing Up in the Milky Way (2014)
He assumed that other lovers of God would naturally embrace this grander and more glorious view of creation.เขาสันนิษฐานว่าคนรักอื่น ๆ ของพระเจ้าธรรมชาติจะโอบกอด ยิ่งใหญ่นี้และมุมมองรุ่ง โรจน์ของการสร้าง Standing Up in the Milky Way (2014)
A random event as tiny as this one can have consequences on a far grander scale.เหตุการณ์สุ่มเล็ก ๆ เป็นหนึ่ง ในนี้จะมีผลกระทบ ในระดับที่ยิ่งห่างไกล Some of the Things That Molecules Do (2014)
But the distances to the planets, even the farthest one... are mere baby steps on a much grander scale of the stars and galaxies.แม้หนึ่งที่ไกลที่สุด เป็นเพียงขั้นตอนทารก ในระดับที่ยิ่งใหญ่มาก ดาวและกาแลกซี่ A Sky Full of Ghosts (2014)
As space continued to expand, cosmic evolution unfolded on grander scales.วิวัฒนาการของจักรวาลกาง ออกบนตาชั่งยิ่งใหญ่ ในฐานะที่เป็นรุ่นแรก ของดาวเสียชีวิต A Sky Full of Ghosts (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDER    G R AE1 N D ER0
GRANDERSON    G R AE1 N D ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grander    (j) (g r a1 n d @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grand \Grand\ (gr[a^]nd), a. [Compar. {Grander}
   (gr[a^]nd"[~e]r); superl. {Grandest}.] [OE. grant, grount,
   OF. grant, F. grand, fr. L. grandis; perh. akin to gravis
   heavy, E. grave, a. Cf. {Grandee}.]
   1. Of large size or extent; great; extensive; hence,
    relatively great; greatest; chief; principal; as, a grand
    mountain; a grand army; a grand mistake. "Our grand foe,
    Satan." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Making so bold . . . to unseal
       Their grand commission.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Great in size, and fine or imposing in appearance or
    impression; illustrious, dignifled, or noble (said of
    persons); majestic, splendid, magnificent, or sublime
    (said of things); as, a grand monarch; a grand lord; a
    grand general; a grand view; a grand conception.
    [1913 Webster]
 
       They are the highest models of expression, the
       unapproached
       masters of the grand style.      --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. Having higher rank or more dignity, size, or importance
    than other persons or things of the same name; as, a grand
    lodge; a grand vizier; a grand piano, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Standing in the second or some more remote degree of
    parentage or descent; -- generalIy used in composition;
    as, grandfather, grandson, grandchild, etc.
    [1913 Webster]
 
       What cause
       Mov'd our grand parents, in that happy state,
       Favor'd of Heaven so highly, to fall off
       From their Creator.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Grand action}, a pianoforte action, used in grand pianos, in
    which special devices are employed to obtain perfect
    action of the hammer in striking and leaving the string.
    
 
   {Grand Army of the Republic}, an organized voluntary
    association of men who served in the Union army or navy
    during the civil war in the United States. The order has
    chapters, called Posts, throughout the country.
 
   {Grand paunch}, a glutton or gourmand. [Obs.] --Holland.
 
   {Grand pensionary}. See under {Pensionary}.
 
   {Grand piano} (Mus.), a large piano, usually harp-shaped, in
    which the wires or strings are generally triplicated,
    increasing the power, and all the mechanism is introduced
    in the most effective manner, regardless of the size of
    the instrument.
 
   {Grand relief} (Sculp.), alto relievo.
 
   {Grand Seignior}. See under {Seignior}.
 
   {Grand stand}, the principal stand, or erection for
    spectators, at a, race course, etc.
 
   {Grand vicar} (Eccl.), a principal vicar; an ecclesiastical
    delegate in France.
 
   {Grand vizier}. See under {Vizier}.
 
   Syn: Magnificent; sublime; majestic; dignified; elevated;
     stately; august; pompous; lofty; eralted; noble.
 
   Usage: Grand, Magnificent, Sublime. Grand, in reference to
      objects of taste, is applied to that which expands the
      mind by a sense of vastness and majesty; magnificent
      is applied to anything which is imposing from its
      splendor; sublime describes that which is awful and
      elevating. A cataract is grand; a rich and varied
      landscape is magnificent; an overhanging precipice is
      sublime. "Grandeur admits of degrees and
      modifications; but magnificence is that which has
      already reached the highest degree of superiority
      naturally belonging to the object in question."
      --Crabb.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top