Search result for

gram

(164 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gram-, *gram*
English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gram[N] หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม (สัญลักษณ์ย่อคือ g. / gm. / gr.)
gram[N] เมล็ดถั่ว, See also: ถั่วเขียว
gram[SUF] เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
gramme[N] หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม, Syn. gram
grammar[N] ไวยากรณ์, See also: หลักไวยากรณ์, หนังสือไวยากรณ์, Syn. structure, linguistic science
gramineous[ADJ] เกี่ยวกับหญ้า, See also: เหมือนหญ้า
grammarian[N] นักไวยากรณ์, See also: ผู้กำหนดหลักไวยากรณ์, Syn. linguist, grammatist
grammatist[N] นักไวยากรณ์, Syn. grammarian
gramophone[N] เครื่องเล่นแผ่นเสียง, Syn. phonograph, record player
gramophone[N] หีบเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gram(แกรม) n. กรัม
gram's methodวิธีย้อมสีด้วยgentian-violet
gram-positiveadj. ซึ่งติดสีม่วงเมื่อย้อมสีโดยวิธีของแกรม
gramarye(แกรม'มะรี) n. วิทยากล,เวทมนตร์คาถา, See also: gramary adj., Syn. magic
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ
gramineousadj. คล้ายหญ้า
graminivorousadj. ซึ่งกินเมล็ดข้าวเป็นอาหาร
grammar(แกรม'มะ) n. ไวยากรณ์
grammar schoolโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยม (ในอังกฤษ)
grammarian(กระแม'เรียน) n. ผู้เชี่ยวชาญไวยากรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
gram(n) น้ำหนักเป็นกรัม
grammar(n) หลักไวยากรณ์,หลักภาษา
GRAMMAR grammar school(n) โรงเรียนมัธยมศึกษา
grammarian(n) นักไวยากรณ์
grammatical(adj) ตามไวยากรณ์,ตามหลักภาษา,เกี่ยวกับไวยากรณ์
gramme(n) น้ำหนักเป็นกรัม
gramophone(n) หีบเสียง,เครื่องแผ่นเสียง
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
cablegram(n) โทรเลขข้ามทะเล
centigram(n) น้ำหนักเป็นเซนติกรัม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gram Formulaกรัมสูตร [การแพทย์]
Gram Molecular Volumeปริมาตรกรัมโมเลกุล [การแพทย์]
Gram Negative Bacilliแบคทีเรียแกรมลบชนิดแท่ง [การแพทย์]
Gram-megative bacteriaแบคทีเรียแกรมลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-Negativeเชื้อพวกกรัมลบ, [การแพทย์]
Gram-Negative Aerobic Bacteriaแบคทีเรียแกรมลบที่พึ่งออกซิเจน [การแพทย์]
Gram-Negative Anaerobic Bacteriaแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่พึ่งออกซิเจน [การแพทย์]
Gram-Negative Bacilliเชื้อรูปทรงแท่งชนิดแกรมลบ, [การแพทย์]
Gram-Negative Bacteriaแบคทีเรียกรัมลบ, [การแพทย์]
Gram-Negative Organismsเชื้อแกรมลบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gram stain was negative.ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ. Emancipation (2008)
It will be as soon as you get us three grams of ceftazidime.มันจะจบทันทีที่คุณเอายาceftazidime 3กรัมกับเรา Last Resort (2008)
You were right about the hands-on experience, gramps.ท่านพูดถูกเรื่องประสบการณ์ตรง Downfall of a Droid (2008)
Get on, gramps!ไม่เอาน่า ปู่! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Excuse me, Gramps, I was not here.- ผมขอโทษ ที่ผมไม่อยู่ที่นี่ Dragonball: Evolution (2009)
And here's some Gold Grams.และนี่ขนมโกลแกรม Zombieland (2009)
Looks like a gram of coke.เราได้โคเคนแล้ว Double Blind (2009)
38 ounces? Grams?38 ปอนด์หรือว่า 38 กรัม Mandala (2009)
Areyoupickingusup from school, Gramps?จะมารับเรา หลังเลิกเรียนไหมครับ ปู่ Albification (2009)
What about your Gramps?แล้วปู่เธอล่ะ? Ben 10: Alien Swarm (2009)
Gramps has a great bedside manner there, Gwen.ปู่เธอตะล่อมถามเก่งนะ เกวน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Calorifically it's right up there with 392 energy units, which is nothing on the Snickers Duo I'm having which has the additional drawback of 28 grams of fat.เป็นเรื่องของสมดุลสารอาหารอะไรเนี่ยแหละ ว่า? มันมีแคลโลรี่ 392 หน่วยนะ Everyone (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gramHe has extracted a great many examples from the grammar book.
gramYou must study grammar more.
gramYour composition is correct, as far as grammar is concerned.
gramWhile I was intent on improving my language, I met with an English grammar book.
gramThe net weight of this jam is 200 grams.
gramHer composition was entirely free from grammatical errors.
gramPlease explain the grammar of 'as may be'.
gramGrammar, which I hate, is good for me.
gramThis e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.
gramThere are many uses of the 'present tense' of Japanese grammar which indicate things yet to happen.
gramThe grammatical form employed here is the future progressive.
gramStrictly speaking, this sentence is grammatically incorrect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.[N] gram, See also: gramme, g, Syn. กรัม
ไวยากรณ์[N] grammar
แผ่นเสียง[N] gramophone record, See also: phonograph disk, Syn. จานเสียง, Example: พ่อสะสมแผ่นเสียงเก่าๆ เอาไว้เป็นร้อยๆ แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเพลงฝรั่งทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เดินตามร่องก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
โครงสร้างไวยากรณ์[N] grammatical structure, Syn. รูปแบบไวยากรณ์, Example: โครงสร้างไวยาการณ์ของแต่ละภาษาย่อมไม่เหมือนกัน, Count unit: โครงสร้าง
กรัม[CLAS] gram, Example: พลอยเม็ดนี้หนักสองกรัม, Thai definition: หน่วยมาตราชั่งน้ำหนัก ตามมาตราเมตริก มีอัตรา = 100 เซนติกรัม หรือ 1 ใน 1,000 แห่งกิโลกรัม
จานเสียง[N] record, See also: gramophone, gramophone record, record player, music disc, Syn. แผ่นเสียง, Example: จานแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ คล้ายกับจานเสียงขนาดใหญ่, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนพื้นผิว เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เข็มเดินตามร่อง ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
หีบเสียง[N] gramophone, See also: phonograph, record player, Example: ผมเล่นหีบเสียงเป็นอย่างเดียว, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องทำให้จานเสียงหมุนแล้วมีเสียงออกมา
ไวยากรณ์[N] grammar, See also: structure, Example: ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน, Thai definition: วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
เดซิกรัม[n.] (dēsikram) EN: decigram   FR: décigramme [m]
ขี้นก[n. exp.] (farang khīnok ) EN: Diagramma pictum   
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
ฮิสโทแกรม [n.] (hitthōkraēm) EN: histogram   FR: histogramme [m]
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAM    G R AE1 M
GRAMA    G R AE1 M AH0
GRAMM    G R AE1 M
GRAMS    G R AE1 M Z
GRAMES    G R EY1 M Z
GRAMMY    G R AE1 M IY0
GRAMER    G R EY1 M ER0
GRAMZA    G R AE1 M Z AH0
GRAMMS    G R AE1 M Z
GRAMMAR    G R AE1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gram    (n) (g r a1 m)
grams    (n) (g r a1 m z)
gramme    (n) (g r a1 m)
grammar    (n) (g r a1 m @ r)
grammes    (n) (g r a1 m z)
grampus    (n) (g r a1 m p @ s)
Grampian    (n) (g r a1 m p i@ n)
grammars    (n) (g r a1 m @ z)
grampuses    (n) (g r a1 m p @ s i z)
grammarian    (n) (g r @1 m e@1 r i@ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gramm {n} | hundertstel Grammgram; gramme [Br.] | centigram; centigramme [Add to Longdo]
Grammage {f}; Flächengewicht für Papiergrammage [Add to Longdo]
Grammatik {f} | Grammatiken {pl}grammar | grammars [Add to Longdo]
Grammatiker {m}grammarian [Add to Longdo]
Grammophon {n}gramophone [Add to Longdo]
Mol {n}gram molecule; mol; mole [Add to Longdo]
gramerfüllt; verhärmt; abgehärmt {adj}careworn [Add to Longdo]
gramgebeugt {adj}bowed with grief [Add to Longdo]
grammatikalisch {adj}grammatical [Add to Longdo]
grammatikalisch {adv}grammatically [Add to Longdo]
grammatischgrammatic [Add to Longdo]
grammatisch bestimmtparsed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公克[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, ] gram [Add to Longdo]
唱机[chàng jī, ㄔㄤˋ ㄐㄧ, / ] gramophone [Add to Longdo]
唱片[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] gramophone record; LP [Add to Longdo]
唱碟[chàng dié, ㄔㄤˋ ㄉㄧㄝˊ, ] gramophone record; LP [Add to Longdo]
[bo, ㄅㄛ˙, ] grammatical particle equivalent to 吧 [Add to Longdo]
文法[wén fǎ, ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] grammar [Add to Longdo]
格兰氏阴性[gé lán shì yīn xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] Gram negative (of bacteria); also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性 [Add to Longdo]
留声机[liú shēng jī, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] gramophone [Add to Longdo]
禾木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, ] gramineae (family including bamboo, cereals, rice) [Add to Longdo]
葛莱美奖[Gě lái měi jiǎng, ㄍㄜˇ ㄌㄞˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Grammy Award (prize for music recording) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文法[ぶんぽう, bunpou] Grammatik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -gram \-gram\ (-gr[a^]m). [Gr. gra`mma a thing drawn or written,
   a letter, fr. gra`fein to draw, write. See {Graphic.}]
   A suffix indicating something drawn or written, a drawing,
   writing; -- as, monogram, telegram, chronogram.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gram \Gram\ (gr[a^]m), a. [AS. gram; akin to E. grim. [root]35.]
   Angry. [Obs.] --Havelok, the Dane.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gram \Gram\, n. [Pg. gr[~a]o grain. See {Grain.}] (Bot.)
   The East Indian name of the chick-pea ({Cicer arietinum}) and
   its seeds; also, other similar seeds there used for food.
   Gram

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gram \Gram\, Gramme \Gramme\ (gr[a^]m), n. [F. gramme, from Gr.
   gra`mma that which is written, a letter, a small weight, fr.
   gra`fein to write. See {Graphic.}]
   The unit of mass or weight in the metric system. It was
   intended to be exactly, and is very nearly, equivalent to the
   weight in a vacuum of one cubic centimeter of pure water at
   its maximum density. It is equal to 15.432 grains. See
   {Grain}, n., 4.
   [1913 Webster]
 
   {Gram degree}, or {Gramme degree} (Physics), a unit of heat,
    being the amount of heat necessary to raise the
    temperature of one gram of pure water one degree
    centigrade.
 
   {Gram equivalent} (Electrolysis), that quantity of the metal
    which will replace one gram of hydrogen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mung \Mung\ (m[u^]ng), n. [Hind. m[=u]ng.] (Bot.)
   Green gram, a kind of legume (pulse) ({Vigna radiata} syn.
   {Phaseolus aureus}, syn. {Phaseolus Mungo}), grown for food
   in British India; called also {gram}, {mung bean}, {Chinese
   mung bean}, and {green-seeded mung bean}. It is an erect,
   bushy annual producing edible green or yellow seeds, and
   edible pods and young sprouts. --Balfour (Cyc. of India).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gram
   n 1: a metric unit of weight equal to one thousandth of a
      kilogram [syn: {gram}, {gramme}, {gm}, {g}]
   2: Danish physician and bacteriologist who developed a method of
     staining bacteria to distinguish among them (1853-1938) [syn:
     {Gram}, {Hans C. J. Gram}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gram
   gram; gramme
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gram
   gram; gramme
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gram [xrɑm]
   gram; gramme
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diminutive
 
 1. küçültücü, küçültme belirten: küçük, ufak, mini mini
 2. (gram), küçültme ismi veya sıfatı
 3. ufak cins, önemsiz şey.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 predicate
 
 1. (gram.), (man.) yüklem, haber
 2. bir önermede kabul veya reddedilmiş nokta
 3. yüklemle ilgili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 affirm
 
 1. demek, söylemek, beyan etmek, iddia etmek
 2. (gram), (man) tasdik etmek, ispat etmek
 3. teyit etmek
 4. (huk.) tasvip etmek affirmable iddia olunabilir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 agglutinant
 
 1. tutkal gibi yapıştıran. agglutina'tion yapıştırma
 2. (gram), bitişkenlik, bitişme
 3. (tıb.) aglütinasyon, ayrı kısımları birleştiren ameliye (yara) agglutinative yapıştırma işlemine ait
 4. (gram) bitişken.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gram [graːm] (n) , s.(m )
   frief; grief
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 gram
   gram; gramme
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top