Search result for

grünen

(59 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grünen-, *grünen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grünen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grünen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wicked sprung up like grass and the works of iniquity flourished it was so they might be destroyed.Die Gottlosen grünen wie das Gras auf der Weide. Die Übeltäter gedeihen... bis dass sie allesamt vertilgt werden. The Villain (1979)
On the right, in green, the Irish.Die grünen Vögel rechts sind die Iren. The Wanderers (1979)
Gained from the green forests and golden holms of Britain swell pheasants, lovesome geese.Wildbret aus den grünen Wäldern und aus den goldenen Fischteichen Britanniens. Und hier: Wildfasan. Caligula (1979)
I'll bet the answer to all this is little green dollars.Ich glaube, die Antwort liegt in grünen Dollarschienen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Gimme some money. That's what I'm talking about.Ich will die kleinen grünen Scheine! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Y'all sit in that green chair.Lhr sitzt alle im grünen Sessel. Coal Miner's Daughter (1980)
Either way, Shey drove a green van in circles in Tooley Park Nurseries because, being a VUE hallucinist, he was not officially permitted to drive on a public highway.Shey fuhr einen grünen Wagen in den Tooley-Park-Baumschulen im Kreis herum, da er als GUE-Halluzinator keine Fahr- erlaubnis für öffentliche Straßen hatte. The Falls (1980)
She had impersonated a nightingale for 27 nights in a play called The Little Green Finches, and she played a budgerigar with clipped wings in a film called The Reluctant Singer.Sie hatte 27 Abende lang eine Nachtigall dargestellt, in dem Stück Die kleinen grünen Finken, und sie spielte einen Papagei mit gestutzten Flügeln in dem Film Der Zögernde Sänger. The Falls (1980)
Power. All indicators green.Warten bis zur grünen Flagge! The Final Countdown (1980)
I dream of a grilled chop with green beans!Wissen Sie, mein Traum wäre ein Kotelett mit grünen Bohnen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Spring came to the mountain and the dogwood and the redbud blossomed beneath the evergreen pines.Auf dem Berg begann der Frühling und Hartriegel und Judasbäume blühten unter den immergrünen Kiefern. The Lumberjack (1981)
He maketh me to lie down in green pastures.Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ghost Story (1981)
You were too busy arguing but there was a man back there standing beside a dark green van and he was digging a hole.- Er stand neben einem grünen Bus. Road Games (1981)
Well, it has to do with a guy in a dark green van. What?Es geht um einen Typ, der einen dunkelgrünen Bus fährt. Road Games (1981)
Excuse me. Have any of you fellas seen a guy in a dark green van?He, hat einer von euch einen Typ in einem dunkelgrünen Bus gesehen? Road Games (1981)
No, I was talking about a guy in a green...Nein, ich sagte, ein Typ in einem grünen... Road Games (1981)
- You didn't, by any chance, happen to see a guy in a green van?Hast du einen Typ in einem grünen Bus gesehen? Road Games (1981)
Because if it does. I suggest that you catch up with the guy in the green van because...Wenn ja, dann suchen Sie nach einem Typ in einem grünen Bus. Road Games (1981)
Get rid of this green Merc.Schaff diesen grünen Mercury weg. Thief (1981)
Did you not ensnare my proud heart by prophesying that the ancient House of Radbod would blossom anew and rule in Brabant?Umstricktest du mein stolzes Herz durch die Weissagung nicht, bald würde Radbods alter Fürstenstamm von neuem grünen und herrschen in Brabant? Lohengrin (1982)
♪ In a green Texas gladeStand in Texas auf der grünen Wiese The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Lying crimson on a piece of green grass?Wie es scharlachrot auf einem grünen Rasen liegt? The Draughtsman's Contract (1982)
A man in an old green station wagon. That's right.Der Mann hatte einen grünen Lieferwagen. Halloween III: Season of the Witch (1982)
The green pages will have most of the scenes that contain the equipment we need.Die grünen Seiten enthalten Szenen... - für die wir die Ausrüstung anfordern. Mexican Slayride (1983)
- It's all in the greens.- Das alles steht auf den grünen Seiten. Mexican Slayride (1983)
You did get the green pages?Sie haben die grünen Seiten doch bekommen? Mexican Slayride (1983)
The moment I looked into your Eskimo green eyes...Als ich in Ihre eskimogrünen Augen sah... Steele's Gold (1983)
The journal speaks of someone with one green eye and one brown eye.Im Tagebuch steht etwas von einem grünen und einem braunen Auge. Steele's Gold (1983)
You know the green Teddy bear with twenty red paws, who laughs, dances and sings no more.Ihr kennt den grünen Teddybär mit zwanzig roten Pfoten, der lacht und tanzt und singt nicht mehr. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Who knows the green Teddy bear with thirty red ears?Wer kennt den grünen Teddybär mit dreißig roten Ohren? Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Who knows the green Teddy bear with thir...Wer kennt den grünen Teddybär mit drei... Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
You know the green Teddy bear with thirty red ears ...(singt) lhr kennt den grünen Teddybär mit dreißig roten Ohren... Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Who knows the green Teddy bear with forty red noses?Wer kennt den grünen Teddybär mit vierzig roten Nasen? Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Who knows the green Teddy bear with forty red noses?Wer kennt den grünen Teddybär mit vierzig roten Nasen? Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Who knows the green Teddy bear with thirty red ears?Wer kennt den grünen Teddybär mit dreißig roten Ohren? Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Who knows the green Teddy bear with fifty red feet...(singt) Wer kennt den grünen Teddybär mit fünfzig roten Füßen... Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
I'm sick of mortifying myself, always eating vegetables.Ich hab die grünen Bohnen satt! Immer nur Gemüse, das ist eine Kasteiung! Dark Habits (1983)
What I told you is that I knew how to find the Fortress... and that is by seeking the vision of the blind Emerald Seer.Was ich dir sagte, war, ich wüsste, wie die Festung zu finden ist. Aber dazu muss man sich erst einmal zum smaragdgrünen Propheten begeben. Krull (1983)
- Green jacket.- Den in der grünen Jacke. The Star Chamber (1983)
I was with the Green Berets, Special Unit Battalions...Ich war bei den Grünen Baretten, Spezialeinheits-Bataillonen... Trading Places (1983)
Wasn't wearing green.Ich hatte keine grünen Sachen an. Zelig (1983)
It's the green light next to the chain gun power.Die grünen Lampen neben dem Chain-Gun-Knopf. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Turbos 1 and 2....Turbinen eins und zwei? Im grünen Bereich. Shadow of the Hawke (1984)
In the green.Im grünen Bereich. Shadow of the Hawke (1984)
why it is they never give kids in places like this pyjamas?Ich weiß, wer Schuld an den grünen Haaren ist. Hotel of Dreams (1984)
My credit, uh, excellent.Alles, äh, im grünen Bereich. Lost and Found (1984)
Standing over there with a green jacket.Dort drüben mit der grünen Jacke. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
As a bug in a rug, old man.KEATON (ÜBER FUNK): Alles voll im grünen Bereich, alter Mann. To Catch a Mongoose (1984)
I'll show you the temporary H.Q. Yes, we are.Ein Fahrer der Grünen Linie meldet einen Verdächtigen. The Jigsaw Man (1983)
Hey, where are you going with that green bucket?Hey, wohin wollen Sie mit dem grünen Eimer? All of Me (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grünen(n) |pl.| ชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]
die Grünen; Grüne Partei [pol.]Green Party [Add to Longdo]
im Grünenin the country [Add to Longdo]
grünen | grünendto turn green; to green | turning green; greening [Add to Longdo]
über den grünen Klee loben [übtr.]to praise to the skies [fig.] [Add to Longdo]
Er kam auf keinen grünen Zweig.He got nowhere. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top