Search result for

gout

(70 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gout-, *gout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gout[N] โรคข้อต่ออักเสบ, See also: เก๊าท์, Syn. arthritis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gout(เกาทฺ) n. โรคเก๊าท์ (เลือดมีuric-acidมากผิดปกติ)
gouty(เกา'ที) adj. เกี่ยวกับโรคเก๊าท์,เป็นโรคเก๊าท์., See also: goutiness n.
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด
hangoutn. ที่ที่คน ๆ หนึ่งชอบไปดก, Syn. resort

English-Thai: Nontri Dictionary
gout(n) โรคปวดตามข้อ,โรคไขข้อ,โรคเกาต์
gouty(n) เป็นโรคปวดตามข้อ,เป็นโรคไขข้อ,เป็นโรคเก๊าท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gout; arthrolithiasisโรคเกาต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goutเกาท์ [TU Subject Heading]
Goutโรคเก๊าท์; โรคเกาต์; โรคปวดตามข้อ; เก๊า; โรคเกาท์; โรคเก๊า; โรคบวมตามข้อ; โรคข้ออักเสบชนิดเกิดจากการสะสมผลึกเกลือของกรด; เกาท์; เกาต์, โรค; เกาท์, โรค; โรคไขข้ออักเสบ [การแพทย์]
Gout, Acuteเกาท์เฉียบพลัน, [การแพทย์]
Gout, Juvenileโรคเกาท์ในเด็ก [การแพทย์]
Gout, Primaryเกาท์ชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gout, Secondaryเกาท์ชนิดทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They called in sick, too. Gout and scurvy. Let me guess.สาวๆ แทบละลายเพียงแค่มองการเคลื่อนไหวของผม Our Family Wedding (2010)
Remember when my gout flared up and I couldn't walk?จำได้มั้ยตอนฉันเป็นโรคเกาต์ How About a Friendly Shrink? (2010)
How's your gout?เก๊าท์เป็นไงบ้าง Snow White and the Huntsman (2012)
Gout?เก๊าท์? Snow White and the Huntsman (2012)
Gout or some damn thing.เป็นโรคเก๊าหรืออะไรสักอย่าง The Limey (2012)
Gout playing up, sire?โรคเกาต์การเล่นขึ้นพ่อ? The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
With any luck, the gout will abate with time and he will be able to walk again.หากโชคช่วย ขอให้อาการเก้าต์บรรเทา และให้เขาเดินได้อีก The Lion and the Rose (2014)
Ai laik okteivia kom skal kru en ai gaf gouthru kiln.The 48 (2014)
Ai laik okteivia kom skal kru en ai gaf gouthru klir.Ai laik Okteivia kom skai kru en ai gaf gouthru klir. The 48 (2014)
Mainly whimpering, a great deal of complaining and tales of sprained deltoids and gout.ฉันหมายถึง ร้องเพราะบาดเจ็บ ขยาดกลัว บ่นกันเซ็งแซ่เลย เรื่องเคล็ดขัดยอก ทั้งเมื่อยไหล่และปวด... Avengers: Age of Ultron (2015)
Akuma used the Dark Hadou and stained his hands with the blood of the old master, Goutetsu.อาคุม่า มีจิตสังหาร แถมมือของมันยังเปื้อนเลือดของ อาจารย์โกเท็ตสึ Street Fighter Alpha (1999)
Just like Akuma, who took up the Dark Hadou and whose hands are dark with the blood of his own master, Goutetsu!เหมือนกับอาคุม่า ที่เข้าสู่พลังด้านมืด ...และพลังด้านมืดที่ครอบงำ ก็ได้สังหารโกเท็ตสึ อาจารย์ของขาเอง Street Fighter Alpha (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goutShe is affected with the gout.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาต์[N] gout, Syn. โรคเกาต์, Example: กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ อาจเกิดจากภาวะผิดปกติหรือโรคที่เป็นอยู่แล้ว เช่น เกาต์ เบาหวาน พิษสุราเรื้อรัง รูมาตอยด์, Thai definition: ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไป เป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ทำให้มีอาการบวมและปวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
ชะล่า[n.] (chalā) EN: dugout   FR: pirogue [f]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[v.] (chim rot) EN: taste (check the taste)   FR: goûter ; vérifier le goût
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø rabai nām) EN: manhole cover   FR: bouche d'égout [f]
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût

CMU English Pronouncing Dictionary
GOUT    G AW1 T
GOUTY    G AW1 T IY0
GOUTAL    G UW1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gout    (n) (g au1 t)
gouty    (j) (g au1 t ii)
goutier    (j) (g au1 t i@ r)
goutiest    (j) (g au1 t i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina) [Add to Longdo]
ダグアウト;ダッグアウト[, daguauto ; dagguauto] (n) dugout [Add to Longdo]
ビタミンB複合体[ビタミンビーふくごうたい, bitaminbi-fukugoutai] (n) vitamin B complex [Add to Longdo]
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe) [Add to Longdo]
ヘテロ接合体[ヘテロせつごうたい, hetero setsugoutai] (n) heterozygote [Add to Longdo]
ホモ接合体[ホモせつごうたい, homo setsugoutai] (n) homozygote [Add to Longdo]
ログアウト[, roguauto] (n,vs) {comp} logout; logging off [Add to Longdo]
異型接合体[いけいせつごうたい, ikeisetsugoutai] (n) (obsc) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar [Add to Longdo]
格天井[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛风[tòng fēng, ㄊㄨㄥˋ ㄈㄥ, / ] gout [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate [Add to Longdo]
集合体[しゅうごうたい, shuugoutai] aggregate [Add to Longdo]
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
信号灯[しんごうとう, shingoutou] semaphore [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
総合図書館[そうごうとしょかん, sougoutoshokan] general library [Add to Longdo]
総合的[そうごうてき, sougouteki] synthetic [Add to Longdo]
番号通話[ばんごうつうわ, bangoutsuuwa] station-to-station (comms) [Add to Longdo]
符号体系[ふごうたいけい, fugoutaikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
符号短縮法[ふごうたんしゅくほう, fugoutanshukuhou] compaction method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強盗[ごうとう, goutou] Einbrecher, Raeuber, Einbruch, -Raub [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gout \Gout\ (gout), n. [F. goutte a drop, the gout, the disease
   being considered as a defluxion, fr. L. gutta drop.]
   [1913 Webster]
   1. A drop; a clot or coagulation.
    [1913 Webster]
 
       On thy blade and dudgeon gouts of blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A constitutional disease, occurring by paroxysms.
    It consists in an inflammation of the fibrous and
    ligamentous parts of the joints, and almost always attacks
    first the great toe, next the smaller joints, after which
    it may attack the greater articulations. It is attended
    with various sympathetic phenomena, particularly in the
    digestive organs. It may also attack internal organs, as
    the stomach, the intestines, etc. It is an inherited
    disease of purine metaboism, which causes an increased
    level of uric acid in the blood, and leads to deposition
    of crystals of sodium urate in cartilage within joints and
    in connective tissue. It can be alleviated by a diet low
    in purines, and is treated by drugs which block formation
    of uric acid. --Dunglison.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A disease of cornstalks. See {Corn fly}, under {Corn}.
    [1913 Webster]
 
   {Gout stones}. See {Chalkstone}, n., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gout \Go[^u]t\ (g[=oo]), n. [F., fr. L. gustus taste. See
   {Gusto}.]
   Taste; relish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gout
   n 1: a painful inflammation of the big toe and foot caused by
      defects in uric acid metabolism resulting in deposits of
      the acid and its salts in the blood and joints [syn:
      {gout}, {gouty arthritis}, {urarthritis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top